E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi
Youtube’da Epiretinal Membran Cerrahisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 327-331 | DOI: 10.5505/vtd.2022.67503

Youtube’da Epiretinal Membran Cerrahisi

Murat Serkan Songur1, Mehmet Çıtırık2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız retinada oluşan epiretinal membran cerrahisiyle ilgili YouTube videolarının yararlılığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YouTube arama motorunda ‘epiretinal membrane surgery’ yazarak taratıldığında, bu konuyla ilgili ilk çıkan 100 video değerlendirilmeye alındı. Daha sonra bu videolar DISCERN, Journal of the American Medical Association (JAMA) ve Global Quality (GQ) skorlama sistemleri ile analiz edilerek skorlandı.
BULGULAR: Değerlendirilen videoların DISCERN skoru 30.0±7.8; JAMA skoru 1.5±0.6; GQ skorlaması ise 1.8±0.6 olarak bulundu. Epiretinal membran cerrahisiyle ilgili çıkan sonuçlar bu üç skorlama sisteminin kalite skorlamasına göre değerlendirildiğinde, DISCERN skoru zayıf; JAMA skoru düşük kalite ve GQ skorlamasında ise zayıf kaliteye sahip olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Youtube da epiretinal membran cerrahisi ile ilgili birçok video bulunmasına rağmen, bu videoların kaynak olarak yararlılığının düşük ve kalitesinin zayıf olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Epiretinal membran cerrahisi, YouTube, DISCERN skoru.

Epiretinal Membrane Surgery on Youtube

Murat Serkan Songur1, Mehmet Çıtırık2
1Yozgat Bozok University Faculty Of Medicine
2Health Sciences University, Ankara Ulucanlar Eye Training And Research Hospital

INTRODUCTION: In this study, our aim is to evaluate the usefulness of YouTube videos about epiretinal membrane surgery in the retina.
METHODS: When it was scanned by typing 'epiretinal membrane surgery' in the YouTube search engine, the first 100 videos on this subject were evaluated. Then, these videos were analyzed and scored with DISCERN, Journal of the American Medical Association (JAMA) and Global Quality (GQ) scoring systems.
RESULTS: DISCERN score of the evaluated videos was 30.0±7.8; JAMA score 1.5±0.6; the GQ score was found to be 1.8±0.6. When the results of epiretinal membrane surgery are evaluated according to the quality scoring of these three scoring systems, the DISCERN score is weak; the JAMA score was assessed as low quality and the GQ scoring as poor quality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there are many videos about epiretinal membrane surgery on Youtube, it has been determined that these videos are low usefulness as a source and poor quality.

Keywords: Epiretinal membrane surgery, YouTube, DISCERN score.

Murat Serkan Songur, Mehmet Çıtırık. Epiretinal Membrane Surgery on Youtube. Van Med J. 2022; 29(3): 327-331

Sorumlu Yazar: Murat Serkan Songur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale