E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Operasyonlar [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 25-30

Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Operasyonlar

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Mustafa Tuncer3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Eş zamanlı cerrahi gerektiren kardiyak ve torasik lezyonların birlikteliği enderdir. Ama karşılaşıldığında tedavi yönünden sorun oluştururlar. Eş zamanlı veya basamaklı cerrahi yaklaşımın hangisinin seçileceği konusunda kesin bir tercih yoktur. Bu çalışmamızda, kliniğimizde eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi uyguladığımız olgular retrospektif olarak incelenmiştir. Metot: Ocak 2001 ile Aralık 2006 tarihleri arasında 10 hastaya eş zamanlı kardiyak ve torasik cerrahi girişim yapıldı. Hastaların 2’si kadın, 8’i erkek olup, yaşları 13 ile 65 arasında değişmekte ve ortalama yaş 34,9 idi. Myokardiyal revaskülarizasyon gereken olgularda kardiyopulmoner bypass (CPB) kullanılsın veya kullanılmasın önce koroner bypass prosedürü uygulandı ve sonra torasik cerrahi girişim yapıldı. Hemodinamisi bozuk olan 2 travma olgusu hariç CPB gereken diğer olgularda, CPB ve sistemik heparinizasyon öncesi torasik girişimler yapıldı. Bulgular: Medyan sternotomi uygulanan 7 hastanın 5’inde CPB gerekti. Hastalardan 2’sinde sol torakotomi ve kalan 1 hastada hem sol hem sağ torakotomi ve aksiller insizyon uygulandı. Torasik girişimler olguların 2’sinde wedge rezeksiyon, 2’sinde bül ligasyonu ve plöredezis, 1’inde kistotomi, 1’sinde diyafragma onarımı, 1’sinde dekortikasyon, 3’ünde ise akciğerin onarımıydı. Kardiyak girişimler ise olgulardan 2’sinde mitral kapak replasmanı, 2’sinde koroner bypass, 1’inde anevrizmatik çıkan aortanın dacron greftle replasmanı, 1’inde perikardiyektomi, 1’inde perikardiyoplöral pencere açılması, 2’sinde sol ventrikül ve 1’inde perikardın onarımıydı. Sonuç: Kardiyak ve torasik cerrahi eş zamanlı olarak emniyetle yapılabilir ve basamaklı tedaviye bir alternatif olarak düşünülmelidir. Eş zamanlı operasyonlarda CPB ve sistemik heparinizasyonla ilgili komplikasyonlardan kaçınmak için koroner bypass cerrahisinin atan kalpte yapılması tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Cerrahi.

Concomitant Cardiac and Thoracic Operations

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Mustafa Tuncer3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı.

Aim: Concomitant cardiac and thoracic lesions are uncommon, but when present they pose a therapeutic challenge for cardiothoracic surgeon. There is no definitive agreement whether a simultaneous surgical procedure should be preferred to a stage one. In this study, we retrospectively evaluated the results of the simultaneous cardiac and thoracic operations which were performed in our department and reviewed the literature. Methods: Between January 2001 and December 2006, 10 patients underwent simultaneous cardiac and thoracic operations. There were 2 female and 8 male patients ranging in age between 13 and 65 years, with a mean age of 34,9 years. Myocardial revascularization with or without cardiopulmonary bypass CPB preceded the thoracic procedures. In other patients requiring CPB, thoracic procedures were performed before systemic heparinization and (CPB), except 2 trauma victims with unstable hemodynamy. Results: Seven patients underwent median sternotomy, 5 of whom required CPB. Two patients underwent left thoracotomy. The remaining one required both left and right anterior thoracotomy and axillary incision. The thoracic procedures consisted of wedge resection in 2 patients, ligation of bullae and pleurodesis in 2, cystotomy in 1, repair of diaphragm in 1, pleural decortication in 1, repair of injured lung in 3. The cardiac procedures consisted of mitral valve replacement in 2 patients, coronary bypass in 2, replacement of ascending aorta in 1, pericardiectomy in1, pericardiopleural window in 1, and repair of left ventricle in 2 and pericardium in 1. Conclusion: From our series and a review of the literature we conclude that simultaneous cardiac and thoracic surgery can be performed safely and should be considered as an alternative to staged treatment. Off-pump coronary artery bypass surgery should be preferred to avoid complications associated with CPB and systemic heparinization in a simultaneous operation.

Keywords: Concomitant Cardiac and Thoracic Surgery.

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Mustafa Tuncer. Concomitant Cardiac and Thoracic Operations. Van Med J. 2007; 14(1): 25-30
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale