E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Van’da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 191-197 | DOI: 10.5505/vtd.2016.72773

Van’da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

Selver Karaaslan1, Hanım Güler Şahin2, Sıddık Keskin3, Nizamettin Günbatar1, Elif Akyiğit4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı, Van
3Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van
4Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bitlis

Amaç: Bu araştırma, Van merkezdeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Van’daki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan toplam 596 ebe ve hemşire üzerinde yürütüldü. Araştırmada yüz yüze görüşme yöntemi ile sosyo-demografik özellikleri ile iş memnuniyet düzeylerini tanımlamak için 27 soruluk anket formu uygulandı. Veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak istatistiksel analizlerde oran testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, 596 ebe ve hemşireden 278’inin (%46.6) işinden memnun, 161’inin (%27) kısmen memnun ve 157’sinin (%26.3) ise işinden memnun olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Ebe ve hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun işinden memnun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu verilere dayanarak iş ortamında çalışanların iş yükünün fazla olmasının stres kaynağı oluşturacağı, yaşam kalitesini ve iş verimini olumsuz etkileyeceği, bu nedenle çalışma saatlerinin azaltılması ve her birimde yeterli sayıda ebe ve hemşire çalıştırılması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, iş memnuniyeti

Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives Working In Van

Selver Karaaslan1, Hanım Güler Şahin2, Sıddık Keskin3, Nizamettin Günbatar1, Elif Akyiğit4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı, Van
3Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van
4Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bitlis

Objective: This study was conducted to determine job satisfaction levels of nurses and midwives working in hospitals and family health centers in Van. Material and Method: This survey was conducted on a total of 596 nurses and midwives working in hospitals and family health centers in Van. A questionnaire of 27 questions was guestionered to participants with face-to-face interview method in order to identify their socio-demographic properties and job satisfaction levels. The data was analyzed by SPSS (ver: 15) statistics software with ratio test and chi square test. Results: In the study, 278 of the 596 nurses and midwives (46.6%) were found to be satisfied with their jobs, while 161 (27%) were found to be partially satisfied and 157 (26.3%) to be unsatisfied. Conclusion: A significant amount of nurses and midwives were found to be unsatisfied with their jobs. Based on the findings, it was concluded that excessive workloads were acting as sources of stress, causing a drop in life standards and having a negative effect on productivity; and as such, a reduction on working hours and an increase in number of nurses and midwives on every medical unit was necessary.

Keywords: Nurse, midwife, job satisfaction

Selver Karaaslan, Hanım Güler Şahin, Sıddık Keskin, Nizamettin Günbatar, Elif Akyiğit. Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives Working In Van. Van Med J. 2016; 23(2): 191-197
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale