E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi
Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Kardiyovasküler ve Metabolik Risk İndeksleri ile İlişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 275-282 | DOI: 10.5505/vtd.2022.76753

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Kardiyovasküler ve Metabolik Risk İndeksleri ile İlişkisi

Şevin Demir1, Huriye Ecem Subaşı2
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAYKH) diğer metabolik disfonksiyonlarla birlikteliği oldukça fazla olmasına rağmen tek başına da karşımıza çıkabilmektedir. Çalışmamızda metabolik sendromu olmayan hastalarda NAYKH ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Check-up polikliniğimize başvurmuş hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak, çalışmaya alınma kriterlerine uyan hastalar yaş değişkeni eşitlenerek 277 NAYKH olan ve 280 olmayan kişi olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arası antropometrik ve biyokimyasal değerler, fibrozis skorları, kardiyovasküler ve metabolik risk indeksleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yağlı karaciğeri olan ve olmayan bireyler arasında bel çevresi, bel kalça oranı (BKO), vücut kitle indeksi (VKİ), ALT, AST/ALT oranı, ürik asit, sigara içme durumları, lipid düzeyleri, Trigliserit/HDL oranı, hemoglobin, homeostaz modeli insülin direnci değerlendirmesi (HOMA-IR), trigliserit-glukoz indeksi (TyG), visseral adipozite indeksi (VAI) parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (p<0.005). VKİ<25 kg/m2 olan kişilere bakıldığında sigara içme, total ve LDL kolesterol, ALT, AST/ALT oranı, HOMA-IR değerleri arasındaki fark anlamlılığını yitirdi. VKİ≥25 kg/m2 olan grupta ise sadece bel çevresi, BKO ve VKİ açısından anlamlı farklılıklar kaldı. Hepatosteatozisin VAI, TyG, Trigliserit/HDL ve AST-trombosit oranı indeksi değerleri ile pozitif; AST/ALT ile negatif korelasyonu olduğu gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Normal kilolu bireylerde kardiyovasküler ve metabolik risk göstergeleri NAYKH ile önemli ölçüde artarken, fazla kilolularda bu risk artışı karaciğer yağlanmasından bağımsız olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, trigliserit glukoz indeksi, trigliserit HDL oranı, visseral adipozite indeksi

Relationship between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Cardiovascular and Metabolic Risk Indices

Şevin Demir1, Huriye Ecem Subaşı2
1Department of Family Medicine, Maltepe University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Baskent University İstanbul Medical Research and Practice Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: While non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is linked to other metabolic dysfunction, it may also occur alone. In our study, we investigate the factors associated with NAFLD in subjects that do not have metabolic syndrome.
METHODS: The files of the patients that applied to our check-up outpatient clinic were evaluated retrospectively, and patients who met the criteria for admission to the study were divided into those with and without NAFLD (n=277 and n=280, respectively) with the age variable being adjusted. Anthropometric and biochemical values, fibrosis scores, cardiovascular and metabolic risk indices were compared between groups.
RESULTS: Between individuals with and without NAFLD there were statistically significant differences in terms of waist circumference (WC), waist-hip ratio (WHR), body mass index (BMI), ALT, AST/ALT, uric acid, smoking status, lipid levels, Triglyceride/HDL, hemoglobin, homeostasis model assessment insulin resistance (HOMA-IR), triglyceride-glucose index (TyG), visceral adiposity index (VAI) parameters (p<0.005). When people with BMI<25 kg/m2 were considered, the difference between smoking, total and LDL cholesterol, ALT, AST/ALT, and HOMA-IR values lost their significance. In the group with BMI≥25 kg/m2, significant differences remained only in terms of WC, WHR and BMI. It has been observed that hepatosteatosis has a positive correlation with the values of VAI, TyG, Triglyceride/HDL and AST-platelet ratio index and a negative correlation with AST/ALT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While cardiovascular and metabolic risk indicators were significantly increased in lean individuals with NAFLD, the increase in those risks in overweight individuals was independent of fatty liver.

Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, triglyceride glucose index, triglyceride HDL ratio, visceral adiposity index

Şevin Demir, Huriye Ecem Subaşı. Relationship between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Cardiovascular and Metabolic Risk Indices. Van Med J. 2022; 29(3): 275-282

Sorumlu Yazar: Huriye Ecem Subaşı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale