E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Diz osteoartrinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 184-187 | DOI: 10.5505/vtd.2021.79058

Diz osteoartrinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisi

Volkan Şah
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma diz osteoartriti olan hastalar üzerinde yapıldı (n = 100; 28 erkek, 72 kadın; ort. yaş 58.09 yıl; dağılım 23-85 yıl). Kellgren-Lawrence (KL) sınıflandırma sistemi, Görsel Analog Skala (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi (WHOQOL-BREF) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) sırasıyla radyolojik derecelendirme, ağrı, fiziksel fonksiyon (hastalık aktivitesi), yaşam kalitesi ve uyku kalitesini değerlendirmek için kullanılmıştır.
BULGULAR: KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı pozitif, WHOQOL-BREF profilleri ile KL, VAS, WOMAC ve PSQI skorları arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (tümü p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız diz osteoartritinde daha yüksek hastalık aktivitesinin daha düşük yaşam kalitesi ve daha kötü uyku kalitesi ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz ağrısı, yaşam kalitesi, uyku kalitesi

Relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis

Volkan Şah
Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Yuzuncu Yil University Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess the relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis.
METHODS: The study was performed on patients with knee osteoarthritis (n=100; 28 males, 72 females; mean age 58.09 years; range 23 to 85 years). Kellgren-Lawrence (KL) classification system, Visual Analog Scale (VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used to evaluate radiological grading, pain, physical function (disease activity), quality of life, and sleep quality, respectively.
RESULTS: There were significant positive correlations among KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores, while significant negative correlations were found between WHOQOL-BREF profiles and KL, VAS, WOMAC, and PSQI scores (all p< 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that higher disease activity is related to lower quality of life and poorer sleep quality in knee osteoarthritis.

Keywords: Osteoarthritis, knee pain, quality of life, sleep quality

Volkan Şah. Relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis. Van Med J. 2021; 28(2): 184-187

Sorumlu Yazar: Volkan Şah, Türkiye
LookUs & Online Makale