E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Peptostreptococcus magnus’un Etken Olduğu Parapnömonik Plevral Ampiyem Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 252-254

Peptostreptococcus magnus’un Etken Olduğu Parapnömonik Plevral Ampiyem Olgusu

Fırat Zafer Mengeloğlu1, Mustafa Küpeli2, Oğuzhan Gül3, Mehmet Namuslu4, Mehmet Kadir Oduncu1
1Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı
2Siirt Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Özel Siirt Hayat Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
4Siirt Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuarı

Parapnömonik plevral efüzyonun toplum kökenli pnömoni olgularının yaklaşık yarısında komplikasyon olarak gelişebileceği ve yaklaşık % 20’sinin ampiyeme dönüşebileceği bildirilmiştir. Çalışmalar kültür-pozitif plevral ampiyemin en sık aerop mikroorganizmalara bağlı olduğunu ancak % 15 kadarının anaerop etkenlerden kaynaklandığını göstermiştir. Bu çalışmada 11 yaşındaki erkek hastada etkeni Peptostreptococcus magnus olan bir parapnömonik plevral ampiyem olgusu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peptostreptococcus magnus, Peptostreptokok, plevral ampiyem

A case report of parapneumonic pleural empyema caused by Peptostreptococcus magnus

Fırat Zafer Mengeloğlu1, Mustafa Küpeli2, Oğuzhan Gül3, Mehmet Namuslu4, Mehmet Kadir Oduncu1
1Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı
2Siirt Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Özel Siirt Hayat Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
4Siirt Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuarı

It is reported that parapneumonic pleural effusion may occur as a complication in approximately half of patients with community-acquired pneumoniae and about 20% of the cases can change into empyema. Studies have shown that culture-positive pleural empyema is most commonly due to aerobic microorganisms but 15% of the cases are caused by anaerobic factors. In this study, a case report of 11-year-old male patient with parapneumonic pleural empyema caused by Peptostreptococcus magnus is discussed.

Keywords: Peptostreptococcus, peptostreptococcus magnus, pleural empyema

Fırat Zafer Mengeloğlu, Mustafa Küpeli, Oğuzhan Gül, Mehmet Namuslu, Mehmet Kadir Oduncu. A case report of parapneumonic pleural empyema caused by Peptostreptococcus magnus. Van Med J. 2013; 20(4): 252-254
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale