E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Pediatrik Üroloji Farkındalığının ve Ebeveynlerin İnternet Kullanımının Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 283-289 | DOI: 10.5505/vtd.2022.87528

Pediatrik Üroloji Farkındalığının ve Ebeveynlerin İnternet Kullanımının Değerlendirilmesi

Mesut Berkan Duran1, Varol Nalcacioglu2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: İnternet günlük hayatta giderek daha önemli hale gelmekte ve sağlık hizmetleri de bu değişime direnmemekle birlikte buna bağlı olarak gelişmeye devam etmektedir. Bu çalışmada, pediatrik üroloji farkındalığının ve çocuk üroloji hastalarının ebeveynlerinin tıbbi amaçlı internet kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Randomize olarak seçilen 139 ebeveyne iyi hazırlanmış 12 soruluk anonim anket uygulandı. Ebeveynlere polikliniğe başvurmadan önce çocuklarının ürolojik sorunu ile ilgili internetten bilgi alıp almadıkları, aldılar ise; hangi web sitelerinden araştırma yaptıkları, bu araştırmanın faydalı olup olmadığı, araştırmanın doktor ile ilişkilerine nasıl etki ettiği ve başvuru öncesinde çocuk üroloji branşı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorgulandı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 139 ebeveynin %83,5’inde internet erişimi mevcuttu. Artan eğitim düzeyine paralel olarak internet erişiminin anlamlı olarak arttığı dikkat çekmiştir. Tıbbi içerikli internet araştırması yapan ebeveynlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde, üniversite ve üzeri mezunlarının oranı (%90,9) ilkokul mezunlarından (%62,5) anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Ebeveynleri internet araştırması yapan çocukların yaş ortalamasının, yapmayanlardan anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla 6,3±3,9 vs 8,4±5,1 yaş). İnternet araması için kullanılan kaynakların, farklı eğitim seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği de karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sadece %36,7 ebeveynin poliklinik ziyareti öncesinde çocuk üroloji branşı hakkında bilgisi olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk ürolojisi polikliniğine başvuran ebeveynler arasında internet kullanımının önemli düzeyde olduğu ve çocuk ürolojisi konusunda farkındalığın az olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, doktor, ebeveynler, farkındalık, internet, üroloji

Evaluation of Awareness of Pediatric Urology and Parents' Internet Use

Mesut Berkan Duran1, Varol Nalcacioglu2
1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Pediatric Urology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The internet is increasingly becoming important in daily life and healthcare services do not resist this change and keep evolving accordingly. In this study it was aimed to evaluate the awareness of pediatric urology, use of the internet for medical purposes by the parents of pediatric urology patients.
METHODS: A well-prepared 12-question anonymous questionnaire was administered to randomly selected 139 parents. Parents were questioned on whether they sought on the web information about the urologic problem of their child before presenting to the outpatient clinic, if so from which websites, whether the search results were useful, how it affected their relationship with the physician, whether they had knowledge about the pediatric urology subspecialty before presenting to outpatient clinic.
RESULTS: Percentages of internet access increased parallel to the increased level of education. In the educational status analysis of the parents who performed an internet search, the ratio of the graduates of the university and above (90.9%) were statistically higher than primary school graduates (62.5%). The average age of children whose parents performed internet search was significantly lower than whose parents did not (6.3±3.9 vs 8.4±5.1 years respectively). The sources used for the internet search were statistically different across different levels of education.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant use of the internet among those attending pediatric urology outpatient clinic is demonstrated and that there was less awareness of the pediatric urology.

Keywords: Awareness, child, internet, parents, physician, urology

Mesut Berkan Duran, Varol Nalcacioglu. Evaluation of Awareness of Pediatric Urology and Parents' Internet Use. Van Med J. 2022; 29(3): 283-289

Sorumlu Yazar: Mesut Berkan Duran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale