E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrrahi Sonuçları Arasındaki İlişki [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 19-24 | DOI: 10.5505/vtd.2021.89156

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrrahi Sonuçları Arasındaki İlişki

Alkan Çubuk1, Ahmet Şahan1, Orkunt Özkaptan1, Kasım Ertaş2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparokopik parsiyel nefrektomi (LPN) cerrahisinde cerrah tecrübesi ve tümör özellikleri son derece önemlidir. Cerrahi başarıyla R.E.N.A.L. nefrometri skorunun ilişkisini inceleyen çalışmaların çoğunda tecrübeli cerrahların sonuçları incelenmiştir. Bu çalışmada laparoskopik parsiyel nefrektomi için henüz öğrenim eğrisinin başında olan ürologlar için R.E.N.A.L. nefrometri skorunun (RNS) komplikasyon ve başarıyı öngörmedeki etkinliğini araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında, tek cerrah tarafından renal kitle nedeniyle LPN yapılan ilk 30 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar toplam R.E.N.A.L. nefrometri skoruna göre düşük riskli ve orta-yüksek riskli olarak gruplandırıldı. Operasyon süresi, sıcak iskemi süresi, intraoperatif kanama miktarı kayıt altına alındı. Post-op kan transfüzyon oranı, hastanede kalış süresi ve hemogram değerleri, komplikasyonlar ve patoloji sonuçları (cerrahi sınır ve tümör tipi) değerlendirmeye alındı. İki grubun pre-op ve post-op değerlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulandı.
BULGULAR: Hastaların R.E.N.A.L. nefrometri skoru düşük, orta-yüksek risk grubuna göre karşılaştırıldığında operasyon süresi, sıcak iskemi süresi, hastanede kalış süresi, intra-operatif kanama miktarı arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sıcak iskemi süresi bütün hastalarda 30 dakikadan daha kısa sürede tamamlandı. Toplam komplikasyon oranı %33.3 olarak bulundu. Komplikasyon oranı düşük risk grubu için %27 (n =5) (majör komplikasyon %5.5 (n=1)), orta-yüksek grup için 41.6% (n =5) (major komplikasyon %8.3 (n=1). İki grubun komplikasyon oranları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p=0.46).

TARTIŞMA ve SONUÇ: R.E.N.A.L. nefrometri skoru öğrenme eğirişinin henüz başındaki ürologların LPN cerrahisinde başarı ve komplikasyon oranlarını etkilememektedir

Anahtar Kelimeler: laparoskopik parsiyel nefrektomi, komplikasyon, nefrometri skor, cerrah tecrübesi

Effect Of RENAL Nephrometry Score On the outcome Of Laparoscopic Partial Nephrectomy In Urologists At The Beginning Of the Learning Curve

Alkan Çubuk1, Ahmet Şahan1, Orkunt Özkaptan1, Kasım Ertaş2
1Dr.Lutfi Kirdar Kartal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Urology, Medical Faculty Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

INTRODUCTION: Surgical experience and tumor characteristics are extremely important in laparocopic partial nephrectomy surgery (LPN). Most of the studies examining the relation of R.E.N.A.L.nephrometry score to surgical success have examined the results of experienced surgeons. In this study, we investigated the effectiveness of R.E.N.A.L. nephrometry score (RNS) in predicting complications and success for urologists who are at the beginning of the learning curve for laparoscopic partial nephrectomy.
METHODS: The first 30 cases of LPN performed by a single surgeon were evaluated, retrospectively. The patients were grouped according to the RNS as low-risk and medium-high risk. Operation time, warm ischemia time and were recorded. Postoperative blood transfusion rate, hospital stay, hemogram levels and pathology results (surgical margin and tumor type) were evaluated. The comparison of perioperative values of the two groups was done by Mann-Whitney U test.
RESULTS: There was no statistically significant difference between operation time, warm ischemia time, hospital stay time, and intra-operative bleeding amount (p> 0.05) between the low risk group and medium-high risk group patients. The total complication rate was 33.3%. The compliction rate for the low risk group was 27% (n = 5) (major complication 5.5% (n = 1)) and 41.6% (n = 5) for the medium-high group (major complication 8.3% (n = 1)). In comparing the two groups for complications, no significant difference was found (p = 0.46).


DISCUSSION AND CONCLUSION: The R.E.N.A.L.nephrometry score does not affect the success and complication rates of urologists at the beginning of the learning curve in LPN surgery.

Keywords: laparoscopic partial nephrectomy, complication, nephrometry score, surgeon experience

Alkan Çubuk, Ahmet Şahan, Orkunt Özkaptan, Kasım Ertaş. Effect Of RENAL Nephrometry Score On the outcome Of Laparoscopic Partial Nephrectomy In Urologists At The Beginning Of the Learning Curve. Van Med J. 2021; 28(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Orkunt Özkaptan, Türkiye
LookUs & Online Makale