E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yapılan Acil Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 138-143

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yapılan Acil Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız

Ali Kemal Gür1, Serkan Akdağ2, Koray Demirel2, Dolunay Odabaşı3, Alper Sami Kunt1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van

Kliniğimizde akut koroner sendrom sonrası yapılan acil koroner bypass cerrahisi uygulanan hastaların sonuçları, elektif koroner bypass uygulanan hastaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Materyal Metod: Kliniğimizde Ekim 2011- Ocak 2013 yılları arasında 380 koroner bypass cerrahisi yapılmıştır. Bu yapılan operasyonlar içerisinde 32 hasta akut koroner sendrom sonrası ilk 6 saat içerisinde acil koroner bypass cerrahisi yapılmıştır. 32 hastanın 24'ü erkek(ort.yaş: 58±2), 8'i kadın (ort.yaş: 60±3) idi. Elektif koroner bypass yapılan 348 hastanın 217'si erkek (ort.yaş: 53±4), 131'i kadın (ort.yaş: 59±3) idi. Acil koroner bypass yapılan hastalar (n:32); 20 hastaya (%63) Atan Kalpte (AKKBPC), 10 hastaya (%31) On-Pump KBPC, 2 hastada (%6) On-Pump eşliğinde AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda internal torasik arter left anterior desending arter için kullanıldı. Elektif koroner bypass cerrahisi yapılan hastalar(n:348); 263 hastaya (%75) AKKBPC, 67 hastaya (%20) On-Pump KBPC, 18 hastada (%5) On-Pump eşliğinde AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda Left Inter Mammary artery (LIMA) Left Anerior Desending (LAD) arter için kullanıldı. Bulgular: Postoperatif sonuçlar değerlendirildiğinde acil koroner bypass cerrrahisi yapılan hastaların (n:32);erken mortalite (?10 gün): 2 (%6), geç mortalite (10-30 gün): 2 (%6), yüksek doz inotrop ihtiyacı: 9 (%28), intra aortik balon kullanımı: 6 (%19), ortalama yoğun bakım kalış süresi (gün) 3.2±1.5 idi. Elektif koroner bypass cerrahisi yapılan hastaların (n=348); erken mortalite (?10 gün): 11 (%3), geç mortalite (10-30 gün): 7 (%2) yüksek doz inotrop ihtiyacı: 11 (%3), İABP kullanımı: 4 (%1), ortalama yoğun bakım kalış süresi (gün) 2.6±0.7 idi. Gruplar arasında kanama miktarı açısından anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Acil koroner bypass cerrahisi morbidite ve mortalite oranları göz önüne alınarak geciktirilmeden yapılması gereken işlemlerdir. Postoperatif dönemde yakın izlem, destek tedavi ve İntraAortik Balon Pumping (IABP) ile elektif cerrahiye yakın prognoz sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, acil koroner bypass cerrahisi

Emergent Coronary By-Pass Surgery Results in Acute Coronary Syndrome Patients

Ali Kemal Gür1, Serkan Akdağ2, Koray Demirel2, Dolunay Odabaşı3, Alper Sami Kunt1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Objective: The results of Emergent Coronary By-Pass Surgery (CBPS) on Acute Coronary Syndrome (ACS) patients were compared with patients who had elective CBPS in our clinic. Method: Between October 2011 and January 2013, 380 CBPS were performed. 32 patients had emergent CBPS in 6 hours who had acute coronary syndrome. 24 of the 32 patients were male (median age: 58±2), 8 of 32 patients were female (median age: 60±3). The patients who had emergent CBPS (n: 32); 20 (63%) patients were performed BeatingHeart (BH) CBPS, 10 (31%) patients were performed CBPS with heart and lung machine (HLM), 2 (6%) patients were performed BH CBPS accompanied with HLM. In all patients Left Inter Mammary Artery (LIMA) was used for the Left Anterior Descending (LAD) artery. The patients who had elective CBPS (n: 348); 263 (75%) patients were performed Beating Heart (BH) CBPS, 67 (20%) patients were performed CBPS with heart and lung machine (HLM), 18 (5%) patients were performed BH CBPS accompanied with HLM. In all patients Left Inter Mammary Artery (LIMA) was used for the Left Anterior Descending (LAD) artery. Results: Considering post opertaive results in emergent CBPS patients (n: 32); early mortality (?10 days): 2 (6%), late mortality (10-30 days): 2 (6%), high dose inotrop need: 9 (28 %), Intra Aortic Baloon Pumping (IABP) usage: 6 (19%), median intensive care unit (ICU) stay (days): 3.2±1.5. Elective CPBS patients (n: 348); early mortality (? 10 days): 11 (3%), late mortality (10-30 days): 7 (2%), high dose inotrop need: 11 (3%), Intra Aortic Baloon Pumping (IABP) usage: 4 (1%), median intensive care unit (ICU) stay (days): 2.6±0.7. There were no statistically significant difference between groups in postoperative hemorrhage. Conclusion: Considering high morbidity and mortality rates, emergent CBPS should be performed without delay. By close surveillence and support therapy in post operative period, close prognosis to elective CBPS could be achieved by IABP.

Keywords: Coronary Artery Disease, Acute Coronary Syndrome, Emergent Coronary By-Pass Surgery

Ali Kemal Gür, Serkan Akdağ, Koray Demirel, Dolunay Odabaşı, Alper Sami Kunt. Emergent Coronary By-Pass Surgery Results in Acute Coronary Syndrome Patients. Van Med J. 2015; 22(3): 138-143
LookUs & Online Makale