E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2014; 21(2): 60-66

11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması

Serdar Çelik1, A. Birtan Boran2, Taylan Onat2, Emre Turgut2, M. Aytaç Yüksel2, Sevim Purisa3
1VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul
2S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İ.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Sağlıklı gebelerdeki 11-14 ile 20-24. gebelik haftalarında uygulanan uterin arter Doppler akımı incelemesi ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak. Metod: 11-14. ve 20-24. gebelik haftalarında 119 sağlıklı gebede her iki uterin arter akımı renkli Doppler ultrasonografi kullanılarak incelendi. Uterin arterlerde ortalama PI (Pulsatilite indeksi), ortalama RI (Rezistans indeksi) ve bilateral erken diyastolik notch’un varlığı ve yokluğu kaydedildi. Bulgular: 11-14. gebelik haftalarında ortalama uterin arter RI değeri 0.72±0.1 (min: 0.45, max: 0.94), ve ortalama PI değeri 1.63±0.5 (min: 0.62, max: 2.99) olarak bulundu. Çift taraflı notch ise 25 (%21.7) gebede saptandı. Bu parametreler ile doğum ağırlığı arasında korelasyon izlenmedi. 20-24. gebelik haftalarında ortalama uterin arter RI 0.55 ±0.8 (min: 0.32, max: 0.87) ve PI 0.91±0.26 (min: 0.47, max: 2.22) olarak bulundu. Bilateral erken diastolik notch’un varlığı 5 (%4.3) gebede saptandı. Doğum ağırlığı ile uterin arter Doppler bulguları arasında pozitif korelasyon saptandı. RI (p<0.05) ve PI (p<0.01) 20-24. gebelik haftalarında bilateral notch saptanan gebe sayısının azlığı nedeni ile doğum ağırlığı ve bilateral notch arasında istatistiki ilişki hesaplaması yapılamadı. Sonuç: İkinci trimester uterin arter Doppler bulguları ile doğum ağırlığı arasında anlamlı bir şekilde negatif korelasyon mevcuttur. Doppler ultrasonografi, uteroplasental perfüzyonun değerlendirmek için non invaziv ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Uterin arter doppleri, doğum ağırlığı

Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks

Serdar Çelik1, A. Birtan Boran2, Taylan Onat2, Emre Turgut2, M. Aytaç Yüksel2, Sevim Purisa3
1VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul
2S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İ.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Aim: This study was undertaken to evaluate the association between uterine artery Doppler velocimetry performed between 11-14 and 20-24 weeks of gestation and birth weight in healthy pregnant women. Methods: Uterine arteries of 119 healthy pregnant women were examined by color Doppler sonography either in their 11-14th or20-24th weeks of gestation. The uterine artery mean resistivity index (RI), pulsatility index (PI), absence or presence of bilateral notch were recorded in both uterine arteries. Results: The uterine artery mean resistance index (RI) in 11-14 weeks gestation was 0.72±0.1 (min: 0.45, max: 0.94) and mean PI 1.63±0.5 (min: 0.62, max: 2.99). Bilateral notch were determined in 25 (21.7%) pregnant. The correlation between birth weight and uterine artery Doppler indices were not determined. The uterine artery mean resistance index (RI) in 20-24 weeks gestation was 0.55 ±0.8 (min: 0.32, max: 0.87) and mean PI 0.91±0.26 (min: 0.47, max: 2.22). Bilateral notch were determined in 5 (4.3%) pregnant. There was positive correlation between birth weight and uterine artery Doppler indice (RI p<0.05 ve PI p<0.01) 20-24 weeks pregnancy due to the small number of patients, statistical calculation could not be done for between bilateral notch and birth weight. Conclusion: A significant negative correlation exists between birth weight and second-trimester uterine artery Doppler parameters. Uterine artery Doppler is a reliable and non-invasive method of examining uteroplacental perfusion.

Keywords: Uterine artery doppler, birth weight

Serdar Çelik, A. Birtan Boran, Taylan Onat, Emre Turgut, M. Aytaç Yüksel, Sevim Purisa. Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks. Van Med J. 2014; 21(2): 60-66
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale