E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yenidoğan Sarılığında G6PD Eksikliği [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 416-420 | DOI: 10.5505/vtd.2022.96237

Yenidoğan Sarılığında G6PD Eksikliği

Altay Babacan1, Feray Ferda Şenol2, İlkay Bahçeci3
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pediatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan sarılığı, etyolojisi çok çeşitli olup bazan da hiçbir nedenin saptanamadığı doğum sonrası yenidoğanın ilk haftada karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Hastaların kliniğide farklılık arzedip erken tanı konulmazsa ölümle sonuçlanabilir. Yenidoğan sarılığında etiyolojik nedenlerden biri olan Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği, ülkemizde yenidoğan sarılığı nedenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile hastanemizde sarılık nedeniyle izlenen yenidoğanlar da G6PD enziminin sarılığa etkisini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya XXXXXX Hastanesinde yenidoğan servisinde yenidoğan sarılığı tanısıyla takip edilen 100 bebek alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda sarılık tanısı konulan 100 bebekte en sık sarılık nedeni olarak 31(%31)’inde ABO uyuşmazlığı, 10(%10)’da G6PD eksikliği ve 8(%8)’inde prematüriteye bağlı geliştiği tespit edildi. G6PD eksikliği olan bebeklerde total bilirubin seviyelerinin enzim eksikliği olmayan bebeklere göre dikkat çekici bir şekilde uzun sürede düştüğü görüldü. Hastaların diğer bakılan parametrelerinde anlamlı fark tespit edilmedi. G6PD eksikliği olan bebeklerin 52(%52)’si erkek, 48(%48)’i kız bebekti istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğanda sarılık etiyolojisi araştırılırken bebeklerde mutlaka G6PD düzeylerinede bakılması uygun olacaktır ve G6PD düzeyi düşük bebeklerde sarılığın uzun sürede düzelebileceği göz önünde bulundurulmalı ve gerekli tedavi bu şekliyle planlanmalıdır

Anahtar Kelimeler: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, sarılık, yenidoğan

G6PD Deficiency in Neonatal Jaundice

Altay Babacan1, Feray Ferda Şenol2, İlkay Bahçeci3
1Elazig Fethi Sekin City Hospital Research and Application Center, Pediatric Clinic, Elazig, Turkey
2Elazig Fethi Sekin City Hospital Research and Application Center, Microbiology Clinic, Elazig, Turkey
3Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Rize, Turkey

INTRODUCTION: Neonatal jaundice is one of the important problems encountered by the newborn in the first week after birth, the etiology of which is very diverse and sometimes no cause can be detected. It can result in death if the patients differ in their clinics and are not diagnosed early. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency, which is one of the etiological causes of neonatal jaundice, is among the causes of neonatal jaundice in our country. In this study, it was aimed to examine the effect of G6PD enzyme on jaundice in newborns followed up in our hospital for jaundice.
METHODS: The study group consisted of 100 icteric babies who were followed-up XXXXX Hospital City Neonatology Department with the diagnosis of jaundice.
RESULTS: In our study, the most common causes of jaundice in 100 babies diagnosed with jaundice were ABO incompatibility in 31(31%), jaundice due to G6PD deficiency in 10(10%) babies. It was observed that total bilirubin levels in babies with G6PD deficiency decreased significantly over a longer period of time compared to babies without enzyme deficiency. No significant difference was found in the other parameters of the patients. Of the babies with G6PD deficiency, 52(52%) were boys and 48(48%) were girls. No statistically significant difference was
DISCUSSION AND CONCLUSION: While investigating the etiology of jaundice in newborns, it would be appropriate to check the G6PD levels in babies, and it should be considered that jaundice may improve in a long time in babies with low G6PD levels, and the necessary treatment should be planned in this way.

Keywords: Glucose-6-phosphate-dehydrogenase deficiency, jaundice, neonatal

Altay Babacan, Feray Ferda Şenol, İlkay Bahçeci. G6PD Deficiency in Neonatal Jaundice. Van Med J. 2022; 29(4): 416-420

Sorumlu Yazar: İlkay Bahçeci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale