E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Atrial Fibrilasyonlu COVİD-19 Hastalarında Laktat Dehidrogenaz Mortalitenin Önemli Bir Göstergesi midir? [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 141-148 | DOI: 10.5505/vtd.2022.97720

Atrial Fibrilasyonlu COVİD-19 Hastalarında Laktat Dehidrogenaz Mortalitenin Önemli Bir Göstergesi midir?

Emin Asoğlu1, Ramazan Asoğlu2
1Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Ciddi COVID-19 hastalarında olumsuz olaylar ile ilişkili anormal laboratuvar parametreleri tespit edilebilmektedir. Yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri genellikle doku hasarı ile ilişkilidir. Kardiyovasküler hastalık COVID-19 hastalarında yaygın bir komorbid durumdur. Bu çalışmanın amacı COVID-19 hastalarında LDH düzeyleri ile atriyal fibrilasyon (AF) arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif ve kesitsel bir araştırmayı içermektedir.
Çalışmaya ardışık 195 COVID-19 hastası [45 AF (+) ve 150 AF (-)] dahil edildi. COVID-19 tanısı RT-PCR kullanılarak bir orofarenks/nazofarenks sürüntü analizi ile belirlendi. LDH, prokalsitonin ve D-dimer düzeyleri hastane kayıtlarından kaydedildi.


BULGULAR: Mortal hastalar, mortal olmayan hastalara kıyasla daha yüksek LDH seviyelerine sahipti (470±144'a karşı 404±60). Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda ve AF hastalarında LDH ile troponin, CRP ve prokalsitonin arasında anlamlı bir pozitif ilişki saptandı. AF hastalarının mortalitesinde 443 (U/l) LDH düzeyi sırasıyla %73 ve %74'lük bir duyarlılık ve özgüllükle (AUC= 0.744) sınır değer olarak saptandı. COVID-19-AF hastalarında LDH (OR: 1.009) ve yaş (OR: 1.238) mortalitenin bağımsız prediktörü olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: : Yüksek LDH düzeyleri COVID-19 AF hastalarında mortalitenin önemli bir prediktörüdür. AF ile başvuran COVID-19 hastalarında olası komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak için yüksek LDH düzeylerinin dikkatle gözlemlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, laktat dehidrogenaz, atrial fibrilasyon.

Is Lactate Dehydrogenase An Important Mortality Predictor in Covid-19 Patients with Atrial Fibrillation?

Emin Asoğlu1, Ramazan Asoğlu2
1Mardin Training and Research Hospital
2Adıyaman University Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Abnormal laboratory parameters can be detected in severe patients with COVID-19, which are associated with adverse outcomes. Increased lactate dehydrogenase (LDH) is usually associated with tissue damage. Cardiovascular disease is a common comorbidity in COVID-19 disease. In the current report, the objective was to examine the relationship between LDH levels and atrial fibrillation (AF) in COVID-19 patients.
METHODS: This investigation involved a retrospective and cross-sectional study.
A total of 195 consecutive COVID-19 [45 AF (+) and 150 AF (-)] subjects were enrolled in the study. COVID-19 cases were determined from analysis of an oropharyngeal/nasopharyngeal swab using RT-PCR. LDH, procalcitonin, and D-dimer were recorded from the hospital records.

RESULTS: Fatal patients had higher LDH levels compared to non-fatal patients (470±144 vs 404±60). A significant positive association was determined for LDH and troponin, CRP, and procalcitonin in all study subjects and AF patients. An LDH level of 443 was identified as the cut-off point in mortality of AF patients with a sensitivity and specificity of 73% and 74% (AUC= 0.744), respectively. LDH (OR: 1.009) and age (OR: 1.238) were shown to independently predict mortality in COVID-19-AF patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased LDH levels were essential predictor of mortality in COVID-19 subjects with AF. High LDH levels need careful observation to help prevent potential complications in COVID-19 subjects presenting with AF.

Keywords: COVID-19, lactate dehydrogenase, atrial fibrillation

Emin Asoğlu, Ramazan Asoğlu. Is Lactate Dehydrogenase An Important Mortality Predictor in Covid-19 Patients with Atrial Fibrillation?. Van Med J. 2022; 29(2): 141-148

Sorumlu Yazar: Emin Asoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale