E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kekik (Thymus vulgaris L.) ve Karabaş Kekiği (Thymbra spicata L.) Uygulamasının Serum Protein Fraksiyonlarına Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 193-198 | DOI: 10.5505/vtd.2021.98475

Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kekik (Thymus vulgaris L.) ve Karabaş Kekiği (Thymbra spicata L.) Uygulamasının Serum Protein Fraksiyonlarına Etkisi

Veysel Yüksek1, Semiha Dede2, Sedat Çetin2, Zafer Akan3, Hülya Özdemir4, Melek Dikilidal4, Gokhan Oto4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu, Van, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Turkiye
3Muğla, Turkiye
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: DM'de kan glukoz düzeyinin yanında kan serum parametrelerinde de değişimler gözlenebilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde bilinen ilaçların dışında geleneksel bitkisel tedavilerde kullanılmaktadır. Bu çalışma, iki farklı kekik (TVL: Thymus vulgaris L., TSL: Thymbra spicata L.) türünün diyabetli ratların serum proteinleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma; kontrol, diyabet, diyabetli glibenklamid verilen, diyabet+TVL 100 mg/kg, diyabet+TVL 200 mg/kg, diyabet+TSL 100 mg/kg, diyabet+TSL 200 mg/kg olmak üzere 7 gruba ayrıldı. Elde edilen serum proteinleri sellüloz asetat elektroforez yöntemiyle yürütülerek, fraksiyonlarına ayrıldı. Elde edilen serum örnekleri, sellüloz asetat elektroforez yöntemiyle yürütülerek, fraksiyonlarına ayrıldı ve çalışma gruplarına ait serum proteinleri konsantrasyonları (g/L) ve oranları (%) tespit edildi.


BULGULAR: Tüm parametrelerde kontrol ve deneysel diyabet arasında bir fark bulanamadı. Kontrol grubuna göre total protein ve α1-globulin; TVL2 ve TSL2 gruplarında önemli oranda azaldığı (p<0.05), albümin düzeyleri; TSL1 ve TVL1 gruplar dışında diğerlerinde azalma (p<0.05) gösterdiği, α2-globulin ve β-globulin; TSL2 grubunda azaldığı (p<0.05), γ-globulin; TSL1 grubunda önemli bir artış (p<0.05) gösterdiği belirlendi. Kontrol grubuna göre % olarak sonuçlar ise: α2-globulin; deneysel diyabet grubunda önemli oranda arttığı (p<0.05), albumin; DMG ve TSL1 grubunda azaldığı (p<0.05), α1-globulin; DMG grubunda önemli oranda arttığı (p<0.05), γ-globulin; TVL2 ve TSL1 gruplarında önemli oranda artış (p<0.05) gösterdiği, albümin/globülin (A/G) oranı ise DMG ve TSL1 gruplarında önemli oranda azaldığı (p<0.05) tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetli ratlarda serum protein fraksiyonlarının değişmediği, fakat, TVL ve TSL ekstraklarının serum protein fraksiyonunu etkilediği ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar DM ile ilgili yapılacak buna benzer ileriki çalışmalara katkı sağlacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, kekik, elektroforez, serum proteinleri

The Effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and Blackhead Thyme (Thymbra spicata L.) Administered on Serum Protein Fractions in Experimental Diabetic Rats

Veysel Yüksek1, Semiha Dede2, Sedat Çetin2, Zafer Akan3, Hülya Özdemir4, Melek Dikilidal4, Gokhan Oto4
1Özalp Vocational High School VanYuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
3Muğla, Turkey
4Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

INTRODUCTION: In DM, changes in blood serum parameters can be observed in addition to blood glucose level. In the treatment of this disease, it is used in traditional herbal treatments besides the drugs known. This study was carried out to investigate the effects of two different thyme (TVL: Thymus vulgaris L., TSL: Thymbra spicata L.) species on serum proteins of diabetic rats.
METHODS: Groups; control, diabetes, diabetes and glibenclamide given, diabetes+TVL 100 mg/kg, diabetes+TVL 200 mg/kg, diabetes+TSL 100 mg/kg, diabetes+TSL 200 mg/kg. The serum proteins were fractionated by cellulose acetate electrophoresis method. The acetate electrophoresis cards were scanned software and the concentrations (g/L) and ratios (%) of the study groups were determined.
RESULTS: There was no difference between control and experimental diabetes in all parameters. it was determineted that: total protein and α1-globulin; decreased significantly in TVL2 and TSL2 groups (p <0.05), albumin levels; decreased (p <0.05) in all groups except for TSL1 and TVL1 groups, α1-globulin; increased significantly in the DMG group (p <0.05), γ-globulin; increased significantly (p<0.05) in TVL2 and TSL1 groups, albumin / globulin (A/G) ratio decreased significantly in DMG and TSL1 groups (p <0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that serum protein fractions did not change in diabetic rats, but TVL. and TSL extracts affected serum protein fractions of diabetic rats. These results are thought to contribute to future studies in terms of evaluating serum protein changes in studies on thyme species or different plant extracts that can be used in the treatment of DM.

Keywords: Diabetes mellitus, thyme, electrophoresis, serum proteins

Veysel Yüksek, Semiha Dede, Sedat Çetin, Zafer Akan, Hülya Özdemir, Melek Dikilidal, Gokhan Oto. The Effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and Blackhead Thyme (Thymbra spicata L.) Administered on Serum Protein Fractions in Experimental Diabetic Rats. Van Med J. 2021; 28(2): 193-198

Sorumlu Yazar: Veysel Yüksek, Türkiye
LookUs & Online Makale