E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Yayın Politikası

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayımlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.

Yazarlar Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine tam olarak uyum göstermelidir. Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, insan ve hayvan haklarında uluslararası anlaşmalar ile uyarlı (Helsinki Deklarasyonu–1975, 2002’de revize edilmiş- http://www.wma.net/e/policy/b3.htm ve “Guide for the care and use of laboratory animals -www.nap.edu/catalog/5140.html) Etik Komite raporu ve hastaların bilgilendirilmiş olur formu gerekir.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yayın Hakkı: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan ''Yayın Hakkı Devir Formu’nun tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanması

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir.

Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa gibi.

Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)’ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38’i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.

Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) özetin bitiminde belirtilmelidir. Anahtar kelimeler, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. Araştırma yazıları 3000 kelimeyi aşmamalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Araştırma yazıları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar yayın kurulundan gelen davet üzerine değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Derleme yazıları 2500 kelimeyi aşmamalıdır. Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 60 olmalıdır. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak başlık, özet ve anahtar sözcükler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Olgu sunumları 2000 kelimeyi aşmamalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Olgu sunumları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 3 sayfayı geçmemelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından yayınlanır. Editöre Mektup bir sayfayı aşmamalı ve kaynak sayısı en fazla 5 olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş s ırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş s ırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde direct olarak kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada……..). Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i, derlemelerde 60’ı, olgu sunumlarında 10 ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale; Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar için; Altındiş M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındiş M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglikistatistikleri-yilligi-2014.html (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Makalenizi Editöre göndermeden önce aşağıda tanımlanan özellikler açısından kontrol ediniz

 • Editöre sunum sayfası
 • Tüm yazarlarca imzalanmış “Telif Hakkı Devir Formu
 • Kapak sayfası
  • Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce)
  • Kısa başlık (Türkçe ve İngilizce, en fazla 40 karakter)
  • Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri
  • Sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri
  • Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, yeri ve tarihi
  • Çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluş (varsa)
 • Makale Metni
  • Araştırma yazıları; Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışm
  • Derleme: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, yazarın uygun gördüğü şekilde bölümler
  • Olgu Sunumu: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Olgu, Tartışma
  • Kaynaklar (dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış)
  • Tablolar (makale metni içinde kaynaklardan sonra, her biri ayrı sayfada olacak şekilde)
  • Şekil açıklama yazıları
 • Resim dosyaları (JPEG veya TIFF)

İntihal Tarama Bilgilendirilmesi

01.01.2019 tarihinden itibaren VAN TIP DERGİSİ sahibi ve editörü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU ve Yayın Kurulu tarafından alınan kararla, Dergimize yayınlanması istemiyle başvuran aday, makaleler için Benzerlik oranı tespiti veya İntihal sorgusu yazarlar tarafından belirtilen kriterlere uygun olarak, iThenticate programı ile gerçekleştirilerek sorguya ilişkin raporun pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme ve yayınlanma süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (Aşırma-Plagiarism) sıkıntılarında, dergimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bu konudaki yasal ve etik sorumluluğun sadece yazarlara ait olacağı önemle duyurulur.
iThenticate Professional Plagiarism Prevention yazılımı için makale sorgu kriterlerinin aşağıdaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir;

 1. Makalenizin intihal raporunu (benzerlik raporunu) resmi lisanslı iThenticate Professional Plagiarism Prevention programını kullanarak çıkarınız.
 2. İlgili programın filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlayınız;
 3. Kaynakça hariç (Bibliography excluded)
 4. Alıntılar dahil (Quotes included – 40 kelimeden fazla olmayan, çift tırnak (“”) içinde ve alıntılanan referansın sayfa numarası da belirtilen alıntılar süzülerek eşleşme yüzdesinden çıkarılabilir)
 5. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)
 6. Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
 7. Bu kritelere uygun olarak taranan makalenizin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.

NOT: İntihal tarama belgesini 9. Adımdan sonra diğer dosyalar kısmından ekleyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale