E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.
Araştırma yazıları; (Ana Metin)Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş (Introduction), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results), Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Teşekkür (Thanks) (varsa), Çıkar çatışması (Conflict of Interest), Finansal destek beyanı (Financial Support), Yazar katkıları (Author contributions), Kaynaklar (References), Tablolar (Tables)(her sayfada bir tane olacak şekilde) ve son sayfada Şekil Açıklamaları (varsa) (Figure Legends) bölümlerinden oluşmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Araştırma yazıları (özet ve kaynaklar hariç) 3000 kelimeyi, kaynak sayısı 25’i geçmemelidir. Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Derleme yazıları 3000 kelimeyi kaynak sayısı 60’ı aşmamalıdır. Bu türden makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular değerlendirmeye alınmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Olgu sunumları 1500 kelimeyi, Kaynaklar 15’i geçmemelidir. Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından kabul veya reddedilir. Editöre Mektup 750 kelimeyi, kaynakları 5’i aşmamalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Tüm Makale Türleri İçin;
Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.
Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Makale ismi ve metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve çalışmanın yapıldığı kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır. Ayrıca etik kurul onay kararını aldığınız kurum ismi de olmamalıdır.

Kısaltmalar: Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Türkçe ve İngilizce “Özet”te kısaltma kullanılmamalıdır.

Farmasötik ürünler; yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Mikroorganizma İsimleri; Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa gibi.

Birim Sembolleri; Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)’ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38’i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.
Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yayın Hakkı Devri: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Van Tıp Dergisine ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan ''Yayın Hakkı Devir Formu” tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html internet adresinden seçilmeli ve en az 3, en fazla 6 adet olmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.  Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği makale metni içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale ana dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

Etik Onam; İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik ve deneysel tüm çalışmalar için etik onay almalıdır. Metin içerisinde; deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları için, etik kurul onayı ve çalışma protokolünün uluslararası anlaşmalara uygunluğuna ilişkin beyanı (2013'te revize edilen Helsinki Bildirgesi (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html)  ve olgu sunumlarında yazılı onam alındığının beyanını belirtmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca kaynaklardan önce yer verilmedir ve tüm olgulardan yazılı onam alındığı belirtilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

İntihal Tarama: İntihal sorgusu yazarlar tarafından iThenticate programı ile gerçekleştirilerek sorguya ilişkin raporun pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada……..). Atıf yapılan makaleler ikiden fazla ise ve kaynak numaraları ardarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, aksi durumda aralarına (,) konarak yazılmalıdır.
Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale: Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.
Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.
Türkçe kitaplar için: Altındiş M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındiş M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.
Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.
Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglikistatistikleri-yilligi-2014.html (ET: 27.10.2015).
Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

 

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale