E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi Van Tıp Dergisi - Van Med J: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2023
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Birinci Trimester Fetal Anomali Taramasında Nazal Kemik Persantil Değerlerinin Dağılımının Araştrılması
Investigation of the Distribution of Fetal Nasal Bone Percentile Values in First-Trimester Fetal Anomaly Screening
Hasan Süt, Gülşah Aynaoğlu Yıldız, Mustafa Koçar, Erdal Şeker, Coskun Ümit, Bulut Varli, Acar Koc
doi: 10.5505/vtd.2023.08058  Sayfalar 230 - 236

2.
İmmünsüprese ve Bazı Kronik Hastalığı Olan Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Frequency of Intestinal Parasites in Individuals with Immunosuppression and Certain Chronic Diseases
Nurhan Karakuş, Abdurrahman Ekici, Selahattin Aydemir, Hasan Yılmaz
doi: 10.5505/vtd.2023.49358  Sayfalar 237 - 242

3.
Farklı Üst Kesici Diş Protrüzyon Miktarlarının Üst Dudak Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Various Levels of Maxillary Incisor Protrusion on Upper Lip
Murat Tunca, Yasemin Tunca
doi: 10.5505/vtd.2023.19794  Sayfalar 243 - 249

4.
İntravitreal Deksametazon İmplantının Göz İçi Basıncına Etkisi
Effect on Intraocular Pressure of Intravitreal Dexamethasone Implant
Muhammed Batur, Erbil Seven, Serek Tekin, Sena Gülbay Eren, Tekin Yasar
doi: 10.5505/vtd.2023.73479  Sayfalar 250 - 256

5.
Vertigo ve Tinnitusun Servikal Lordoz Kaybı ile İlişkisi
The Association of Vertigo and Tinnitus with Loss of Cervical Lordosis
Veysel Delen, Nazım Bozan
doi: 10.5505/vtd.2023.77009  Sayfalar 257 - 262

6.
Santral Puberte Prekokslu Her Olguya Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Gerekli Mi?
Is Cranial Magnetic Resonance Imaging Necessary in Every Patient with Central Precocious Puberty?
Ruken Yıldırım, Edip Unal, Ercan Ayaz
doi: 10.5505/vtd.2023.79346  Sayfalar 263 - 268

7.
Bazı Fosfodiesteraz 5 İnhibitörlerinin Ovariektomize Sıçanların Karaciğer Dokusunda Oksidatif Stres, VEGF, BMP 2 ve 9 Üzerine Etkileri
The Effects of Some Phosphodiesterase 5 Inhibitors on Oxidative Stress, VEGF, BMP 2 and 9 in the Liver Tissue of Ovariectomized Rats
Hamit Hakan Alp, Zübeyir Huyut, murat Cihan, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Gülşah Alyar, Serkan Yildirim, Bünyamin Uçar, Halil İbrahim Akbay
doi: 10.5505/vtd.2023.90757  Sayfalar 269 - 278

8.
Küçük Çaplı Venler ile Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Uzun dönem Açıklığında Hangi Teknik Daha Üstündür? Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Which technique is superior for long-term patency of arteriovenous fistulas formed by small-diameter vessels? A Prospective Randomized Controlled Study
Rukiye Derin Atabey
doi: 10.5505/vtd.2023.89656  Sayfalar 279 - 285

9.
Gastroduodenal Biyopside Helicobacter pylori Pozitifliği ile AB0/Rhesus Kan Grubu Antijenleri Arasındaki İlişki- 1774 Hasta Verisinin Retrospektif Analizi
The Relationship between AB0/Rhesus Blood Group Antigens with the Presence of Helicobacter pylori in Gastroduodenal Biopsy- Retrospective Analyze of 1774 Patient Data
Abdurrahman Sarmış, Cündüllah Torun, Hatice Seneldir, İlyas Tuncer
doi: 10.5505/vtd.2023.48344  Sayfalar 286 - 292

10.
Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve Trombosit Sayısı Sağkalımı Ön Görmede Kullanılabilir mi?
Can Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Count be Used to Predict Survival in Pulmonary Hypertension Patients?
Müntecep Aşkar
doi: 10.5505/vtd.2023.56767  Sayfalar 293 - 299

11.
Pandemi Sonrası Sağlıkta Dijitalleşme Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analyses of Digitalization Studies in Health after the Pandemic
Sadi Elasan
doi: 10.5505/vtd.2023.36158  Sayfalar 300 - 305

OLGU SUNUMU
12.
Hepatik Epiteloid Hemanjiyoendotelyomanın Radyolojik Bulguları: Nadir Bir Olgu Sunumu
Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report
İlyas Dündar, Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Veysel Atilla Ayyıldız, Sercan Özkaçmaz
doi: 10.5505/vtd.2023.32392  Sayfalar 306 - 309

13.
Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence
Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak
doi: 10.5505/vtd.2023.73658  Sayfalar 310 - 313

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale