E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Hakemlere Bilgi

Hakem değerlendirme sürecinin amacı, Van Tıp Dergisi’nde yayınlanmaya uygunluğunu değerlendirirken çalışmanın bilimsel değerini de ölçmektir. Her yazı, hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce Editörler tarafından ön incelemeden geçmiştir. Değerlendirme sürecinde amaç sadece mevcut çalışmayı değerlendirmek değil, aynı zamanda yazarların mevcut ve gelecekteki çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Nazik, dürüst, profesyonel ve yapıcı olunuz. Yazarlara gözden geçirme fırsatı verilirse, yapıcı, geri bildirim makaleyi geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
İncelemenize başlamadan önce metni en az bir kez okuyunuz.
Kaynakların güncel ve alakalı olduğunu kontrol ediniz. Bu, aradan rastgele seçilen herhangi bir kaynağın kontrolünü de içerebilir.
İstatistiksel analizi elinizden geldiğince değerlendiriniz.
Yazarların tek bir paragrafta birden çok noktaya yanıt vermesi zor olduğundan uzun paragraflardan kaçınınız.
Metni okumadan önce bir karar vermeyiniz. Açık fikirli olunuz ve makaleyi esasına göre değerlendiriniz.
Yazarların kimlik bilgileri, nitelikleri veya söz konusu araştırmayı gerçekleştirme yetenekleri hakkında kişisel yorumlar yapmayınız.
Küçük gramer hatalarına odaklanmayınız. Bunlar yayına hazır hale getirilirken düzenlenecektir.
Geri bildirim için her bir bölümü tek tek inceleyiniz. Her bölümün nasıl değerlendirilmesi gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

Makale Bölümleri

Başlık: Makalenin başlığı içeriği doğru bir şekilde yansıtıyor mu? Başlık, kullanılan çalışma türü veya metodoloji gibi konu dışı bilgileri içermemelidir. Ayrıca çalışmanın sonucu olmamalıdır.

Özet: Özet bilgilendirici mi? Özet, çoğu insanın okuduğu ilk şeydir. Özet; sadece özeti okuyan kişilerin, çalışmanın ana bulgularını anlayabilmeleri için açık ve net olmalıdır.

  1. Amaç: Bu bölüm, çalışmanın gerekçesini ve test edilen hipotezi kısa ve öz bir şekilde açıklıyor mu?
  2. Gereç ve Yöntem: Yöntem açıkça tanımlanmış mı?
  3. Bulgular: İlgili tüm sonuçlar dahil edilmiş mi? Birincil/ikincil sonuçlar sunuldu mu?
  4. Sonuçlar: Sonuçlar verilerle destekleniyor mu?
  5. Özetteki bilgiler yazının ana metni ile tutarlı mı?
  6. Özetten sonra bir anahtar kelime listesi verilmelidir. Anahtar kelimeler eksiksiz ve uygunmu? Anahtar kelimeler, 2022 Medical Subject Headings’den mi?
Giriş: Çalışmanın neden yapıldığını açıklar ve konuyla ilgili bilinenleri kısaca özetleyerek ilgili çalışmalara atıfta bulunur. Araştırmanın yanıtlamaya çalıştığı araştırma sorusu/soruları veya test edilen hipotez, açık bir şekilde belirtilmelidir.
Arka plan bilgisi araştırma konusunu tanıtmak için yeterli mi?
Çalışma hedefleri veya hipotezleri açıkça belirtilmiş mi?
Yazı açık ve net mi?

Materyal ve Metot: Araştırma nasıl yürütüldü? Bu bölüm, bir okuyucunun geçerliliği kanıtlayabilmesi ve diğer araştırmacıların bunu tekrarlayabilmesi için yeterli ayrıntı sağlamalıdır. Deneklerin nasıl tanımlandığını veya çalışmaya alındığını, dahil etme/hariç tutma kriterlerini, çalışılan hasta popülasyonunu, Etik Kurul beyanını, toplanan verileri, istatistiksel testleri ve istatistiksel anlamlılık kriterlerini açıkça belirtmelidir.
Randomize kontrollü araştırmalar, randomizasyon yöntemini, körleme ve taramanın nasıl yapıldığını içermelidir.
Karşılaştırmalı çalışmalar, kullanılan ekipmanı (marka, model), ölçüm sayısını ve çalışmanın nasıl yürütüldüğünü açıkça belirtmelidir.
Anketler, anketin nasıl geliştirildiğini, doğrulamak için hangi stratejilerin gerçekleştirildiğini ve onu test etmek veya değiştirmek için kullanılan prosedürleri açıklamalıdır.
Ölçülen ve hesaplanan değerlerin nasıl elde edildiğine dair net, geçerli açıklamalar var mı?
Taranan hasta sayısını, bireylerin dışlanma nedenlerini ve farklı tedavi gruplarına ayrılan deneklerin sayısını açıkça tanımlayan bir akış şeması dahil edilmiş mi?
Ölçüm prosedürleri, çalışmanın amaçlarına veya hipotezlerine uygun mu?
Geçerliliği eleştirmek ve okuyucuların çalışmayı tekrar etmesi için yeterli ayrıntı var mı?
Bu çalışma tasarımı için uygun istatistiksel yöntem kullanıldı mı?
Bu bölümdeki yazılar açık ve net mi?

Bulgular: İstatistiksel analiz de dahil olmak üzere çalışmanın bulguları içermelidir. Bu bölüm, çalışmanın birincil ve ikincil sonuçlarını içermeli ancak verilerin yorumlarını içermemelidir. Tablolarda veya şekillerde sunulan veriler metin içinde özetlenebilir, ancak her iki konumda da yer almamalıdır.
Yöntemler bölümünde açıklanan her değişken için eksiksiz veriler var mı?
Veriler açıkça sunuluyor mu?
Veriler, çalışmanın amaçları veya hipotezleri ile ilgisiz mi?
Tablolar ve şekiller açık ve araştırmayla ilgili mi?
Metin, tablolar veya çizimlerle aynı verileri sunmaktan kaçınıyor mu?
Önce birincil analizler, ardından ikincil veya post-hoc analizlerle bölüm akışı iyi mi?
Özet veriler ve P değerleri uygun şekilde yuvarlanmış mı?
Yazı açık ve net mi?

Tartışma: Bu bölümde yazarlar çalışmanın sonuçlarını açıklar. İlk paragraf, çalışmanın ana bulgularını özetlemelidir. Aşağıdaki paragraflar genellikle daha önce yayınlanmış literatürden destekleyici kanıtların yanı sıra diğer araştırmacıların çelişkili bulgularını içerir.
Sonuçların problem cümlesini veya hipotezleri nasıl ele aldığına dair bir açıklama var mı?
Sonuçların teorik ve pratik yönleri tartışılıyor mu?
Sonuçların yorumlanmasına katılıyor musunuz?
Bu çalışmanın daha önce yayınlanmış çalışmalarla bir karşılaştırması var mı?
Kaynaklar yeterli mi?
Sınırlamalar ayrı bir paragrafta belirtilmiş mi?
Yazarlar çalışmalarının önemine vurgu yapmaktan kaçınıyorlar mı?
Bu bölümdeki yazılar açık ve net mi?

Sonuç(lar): Yazarlar, çalışmadan çıkarılacak sonuçları açıkça belirtmelidir.
Yöntemler ve bulgular (veriler) bu bölümde sunuluyor mu? (Olmamalıdır.)
Çalışmadan alınacak ders açık mı?
Bu bölümdeki yazılar açık ve net mi?

Kaynaklar: Bunlar hem sayı hem de içerik olarak çalışma sorusuna, kullanılan yöntemlere, sonuçlara ve tartışmaya uygun olmalı ve güncel olmalıdır.
Editörler, yazarlara kaynakları dergi tarzında biçimlendirmesini isteyeceklerdir.

Tablolar ve Şekiller: Bunlar, metinde sağlanan verileri tekrarlamak için değil, sonuçları netleştirmek ve göstermek için kullanılmalıdır. Basit, açık ve açıklayıcı olmalıdırlar. Özet veriler ve p değerleri uygun şekilde yuvarlanmalıdır.

Tavsiyenizi yapınız: Yukarıdaki tüm incelemelerinizinden elde ettiğiniz sonuç

Kabul – Makalenin herhangi bir sorunu yoktur ve yayına hazırdır. İlk gönderimde revizyon istemeden kabul edilmesini önermek çok da alışıldık değildir.
Minör Revizyon – Makalenin birkaç küçük sorunu var ancak büyük ölçüde yayına hazır.
Majör Revizyon – Makalenin bazı büyük sorunları var, ancak yazarlar hakemlerin endişelerini yeterince ele alabilirse yine de kabul edilebilir.
Red – Makalede büyük metodolojik kusurlar, etik kaygılar olduğu anlamına gelir ayrıca, özgünlükten yoksun, bilgi birikimine katkıda bulunmamakta. Reddetme, revizyondan bağımsız olarak makalenin kabul edilebilir hale getirilemeyeceği anlamına gelir

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale