E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Türkiye’de Oküler Behçet Hastalığında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 243-248 | DOI: 10.5505/vtd.2021.01057

Türkiye’de Oküler Behçet Hastalığında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı

HANİFE RAHMANLAR1, Mehmet Murat uzel2, Mehmet Çıtırık3, Ali Alkan1, Hakkı Gürsöz1
1Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Başkanlığı, Ankara
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de oküler Behçet hastalığı nedeniyle endikasyon dışı ilaç kullanımı için yapılan başvuruları demografik yönden değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına Türkiye genelindeki hastanelerden oküler Behçet hastalığında endikasyon dışı ilaç kullanımı (infliksimab, adalimumab, mikofenolat mofetil) için yapılan başvurular geriye dönük olarak incelendi. Olguların dosyaları demografik veriler, önceki tedavi rejimleri ve başvuru gerekçeleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusu kabul edilen 124 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 32,1±7,9 yıldı. Tüm başvuruların %72,6’sı erkek iken %27,4’ü kadın idi. Başvuruların %78’i Marmara ve iç Anadolu bölgesine ait idi. Türkiye’de oküler Behçet hastalığında en fazla başvuru yapılan endikasyon dışı ilaç olarak % 75 oranıyla infliksimab ön plana çıkmaktaydı. Başvuru yapan hastaneler ele alındığında ise birinci sırayı %88 oranıyla devlet üniversiteleri alırken ikinci sırada % 6,5 oranıyla eğitim ve araştırma hastaneleri ön plana çıkmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili demografik verilerin incelenmesi bu konudaki verilerin belirlenmesi ilaç tercihleri doğrultusunda mevzuatta gerekli kolaylıkların sağlanması açısından yönlendirici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Demografik özellikler, endikasyon dışı ilaç kullanımı, oküler Behçet hastalığı

Off-Label Drug Use in Ocular Behçet's Disease in Turkey

HANİFE RAHMANLAR1, Mehmet Murat uzel2, Mehmet Çıtırık3, Ali Alkan1, Hakkı Gürsöz1
1Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Ankara
2Balıkesir University, school of medicine, department of ophthalmology, balıkesir
3health science university, ankara ulucanlar eye training and research hospital, ankara

INTRODUCTION: To assess demographic characteristics in patients with ocular Behçet’s disease who use off-label drugs in Turkey.
METHODS: The applications for off-label drug use (infliximab, adalimumab, mycophenolat mofetil) from hospitals in Turkey to the Turkish Medicines and Medical Devices Agency from January to December 2013 were evaluated retrospectively. The files of the cases were evaluated in terms of demographic data, previous treatment regimens and reasons for referral.
RESULTS: The study included 124 patients who were admitted for off-label drug use. The mean age of the patients was 32.1 ± 7.9 years. While 72.6% of all applications were male, 27.4% were female. Seventy-eight percent of the applicants were from Marmara and Central Anatolia. Infliximab was the most applied off-label drug in ocular Behçet’s disease at a rate of 75% in Turkey. When the hospitals that applied were taken, the state universities took the first place with a ratio of 88% and the education and research hospitals came to the fore with a 6.5% rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Examination of demographic data on off-label drug use can be a guide in terms of providing the necessary convenience in legislation in line with drug preferences.

Keywords: Demographic characteristics, Ocular Behçet's disease, demographic characteristics, off-label drug use

HANİFE RAHMANLAR, Mehmet Murat uzel, Mehmet Çıtırık, Ali Alkan, Hakkı Gürsöz. Off-Label Drug Use in Ocular Behçet's Disease in Turkey. Van Med J. 2021; 28(2): 243-248

Sorumlu Yazar: Mehmet Murat uzel, Türkiye
LookUs & Online Makale