E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Reanimasyon Ünitemizdeki Erişkin Zehirlenme Olgularının İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 81-84

Reanimasyon Ünitemizdeki Erişkin Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

İsmail Katı1, Emin Silay2, Murat Tekin2, Yakup Tomak2, İmdat Dilek3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van
2YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, Van

Zehirlenmeler, sık karşılaşılan ve ölümcül olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Akut zehirlenmeler, potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabilmekte ve olguların %3-5’i yoğun bakım ünitesinde izlenmeye gereksinim duyarlar. Bu çalışmada, 4 yıl içinde Reanimasyon Ünitesine zehirlenme tanısı ile kabul edilen olgular, retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 73 zehirlenme olgusunun 40’ı kadın, 33’ü ise erkekti. Kadınların yaş ortalaması 26, erkek olguların yaş ortalaması ise 28 olarak saptanmıştır. Olgularının 3’ü (%4.1) karbonmonoksit, 3’ü (%4.1) besin ve/veya mantar, 6’sı (%8.2) metil alkol, 24’ü (%32.9) organofosfat zehirlenmesi, 34’ü (%46.6) ilaçlara, ve 3’ü (%4.1) de bilinmeyen maddelere bağlı zehirlenme idi. Karbonmonoksit ve tek çeşit ilaç nedeni ile zehirlenenlerden ölen olmazken, metil alkol ile zehirlenenlerden 3’ü (%50), besin ve/veya mantar ile 2’si (%66.6), organofosfat ile 4’ü (%16.6), kombine ilaç ile 1’i (%16.6) ve bilinmeyen maddeler ile de 2’si (%66.6) eks olmuştur. Sonuç olarak, akut zehirlenme ile Reanimasyon ünitesine kabul edilen olguların çoğunluğunu genç kadınların oluşturduğu, ve ilaç ile zehirlenme de en yaygın zehirlenme türü idi. Besin ve/veya mantar, bilinmeyen maddeler ve metil alkol alan olgularda, mortalitenin daha yüksek oranda görüldüğü tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, reanimasyon

Investigation of Poisoning in Adults in Our Reanimation Unit

İsmail Katı1, Emin Silay2, Murat Tekin2, Yakup Tomak2, İmdat Dilek3
1YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
3YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Poisoning is an important health problem which is frequently seen. It may be mortal. Acute poisoning has cause of a potentially hazardous outcome, and 3-5% of these patients require intensive care. The aim of this retrospective study was to analyses the demographic properties of poisoned patients, type of poison, and clinical outcome of poisoned patients. In this study, poisoned patients admitted to the reanimation unit were investigated retrospectively in last four years. 73 patients were reviewed. Fourty of them were female and 33 of them were male. The mean age for the females and males were 26 and 28 respectively. Three patients (4.1%) were poisoned by carbon monoxide, 3 patients (4.1%) were poisoned with food and mushrooms, 6 patients (8.2%) have methyl alcohol, 24 patients (32.9%) were poisoned with organophosphates, 34 patients (46.6%) were taken different medicines in toxic doses, and 3 patients (4.1%) were categorised as others. There was not any patient died with corbon monoxide and single drug overdose poisoning, but, 3 patients with methyl alcohol (50%), 2 patients with food or mushroom (66.6%), 4 patients with organophosphate (16.6%), one patient with combined drug overdose (16.6%), and 2 patients with unknown poisoning (66.6%) were died. In conclusion, patients admitted to reanimation unit with acute poisoning have especially young and female population. Majority of them were over drug users. Unknown poisoning, combined drug overdose, and methyl alcohol were mostly associated with mortality.

Keywords: Toxicity, reanimation

İsmail Katı, Emin Silay, Murat Tekin, Yakup Tomak, İmdat Dilek. Investigation of Poisoning in Adults in Our Reanimation Unit. Van Med J. 2004; 11(3): 81-84
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale