E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocuk Böbrek Taşlarında Perkutan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 173-176

Çocuk Böbrek Taşlarında Perkutan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

Mehmet Kaba1, Necip Pirinççi1, Kerem Taken1, Sultan Kaba4, İlhan Geçit1, Hüseyin Eren1, Murat Demir1, Kadir Ceylan8
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
7Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
8Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Kliniğimizde son 3 yılda pediatrik yaş grubunda yapılan perkutan nefrolitotomi deneyimlerimizi sunmaktır. Yöntem: Yaş ortalaması 12,76 yıl (5-16yıl) olan 14’ü erkek, 11’ü kız olmak üzere 25 hastada 25 renal üniteye PNL ameliyatı yapıldı. Taşlar 16 hastada (%64) sağ, 9 hastada(%36) sol taraf yerleşimiydi. Taşların 12’si pelvis renalis, 6’sı alt pol, 1’i orta pol ve 6’sında hem pelvis hem de alt pol yerleşimliydi. Böbreğe giriş sağlamak için tüm hastalarda18F balon dilatasyon yapıldı. PNL işlemi için 15 F rijid nefroskop kullanıldı. Bulgular: Ortalama taş boyutu 321.68 mm2 (±142.377) idi. Ortalama PNL ameliyatı süresi 58.48 dk (±11.8 dk) idi. Ortalama skopi kullanma süresi 3.48 dk (±1.75 dk) idi. Akses için balon dilatasyon yapıldı. Postoperatif 1. günde 21 hastada tam taşsızlık (%84) sağlandı. 4 hastada (%16) operasyon sonrası rezidüel taş saptandı. 1 hastada (%4) forsepsle taş alınması sırasında kopan üreteral stent’in akciğere migrade olduğu görüldü. İki hastada(%8) postoperatif dönemde kan replasmanına gerek duyuldu. Ortalama hastanede yatış süresi 2.76 gün (±1.6) idi. Sonuç: Çocuklarda taş hastalığının tedavisinde PNL güvenli ve başarılı sonuçları olan bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, perkütan nefrolitotomi, taş

Our Percutaneous Nephrolithotomy Experiences in Pediatric Nephrolithiasis

Mehmet Kaba1, Necip Pirinççi1, Kerem Taken1, Sultan Kaba4, İlhan Geçit1, Hüseyin Eren1, Murat Demir1, Kadir Ceylan8
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı Anabilim Dalı, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
7Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
8Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Aim: To present our experiences with percutaneous nephrolithotomy performed in pediatric age groups within prior 3 years. Method: Percutaneous nephrolithotomy was performed in 25 renal units of 25 patients (14 boys, 11 girls) with mean age of 12.76 (5-16) years. Stones were localized at right side in 16 patients (64%) whereas at left side in 9 patients (36%). Of the stones, 12 were localized at renal pelvis, while 6 at lower pole, one at middle pole, and 6 at both renal pelvis and lower pole. In all patients, 18 F balloon dilation was performed to access kidney. Again, in all patients, 15 F rigid nephroscope was used for percutaneous nephrolithotomy. Results: Mean size of stones was 321.68±142.377 mm2. Mean percutaneous nephrolithotomy time was 58.48±11.8 min. Mean duration of scopy use was 3.48±1.75 min. Balloon dilation was performed for access to kidney. Stone-free status was achieved in 21 patients (84%) on the postoperative day 1. Residual stones were detected in 4 patients (16%) after percutaneous nephrolithotomy. In one patient, it was found that broken tip of ureteral stent during extraction of stone by using forceps was migrated to lung. Two patients (8%) required blood replacement at postoperative period. Mean length of hospital stay was 2.76±1.6 days. Conclusion: PNL is a safe treatment modality with successful outcomes in the treatment of pediatric stone disease.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, child, stone

Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Sultan Kaba, İlhan Geçit, Hüseyin Eren, Murat Demir, Kadir Ceylan. Our Percutaneous Nephrolithotomy Experiences in Pediatric Nephrolithiasis. Van Med J. 2015; 22(3): 173-176
LookUs & Online Makale