E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fetal Prenazal Kalınlık ile Doğum Kilosu Arasındaki İlişki [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 137-141 | DOI: 10.5505/vtd.2021.06641

Fetal Prenazal Kalınlık ile Doğum Kilosu Arasındaki İlişki

Haççe Yeniçeri, Mehmet Murat Işıkalan, Ali Acar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelerde bazı maternal ve fetal özelliklerin fetal sonografik prenazal kalınlığa etkisini ve prenazal kalınlık ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız prospektif longutidinal olarak planlandı. Bir perinatoloji polikliniğine Eylül 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında fetal sonografik muayene için başvuran 16-23 gebelik haftasındaki sağlıklı gebeler dahil edildi. Demografik özellikler ve fetal prenazal kalınlık ölçümleri kaydedildi. Gebeler doğuma kadar takip edildi. Veriler, Pearson korelasyon analizi ve lineer regresyon ile değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 74 gebe değerlendirildi. Gebelerin yaş ortalaması 29,5 ± 5,3 idi. Ortalama fetal prenazal kalınlık 3,2 ± 0,97 mm olarak belirlendi. Tek değişkenli analizlerde maternal vücut kitle indeksinin, yaşın, fetal cinsiyetin ve paritenin prenazal kalınlık üzerine etkisi saptanmadı. Pearson korelasyon analizinde ise gebelik haftası ile prenazal kalınlık arasında pozitif korelasyon saptandı (r = 0,484; p < 0,001). Prenazal kalınlık ve ağırlığı arasında korelasyon yoktu (r = 0,133; p = 0,258).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İkinci trimesterde sonografik prenazal kalınlık gebelik haftası ile pozitif korelasyon göstermekte ve bu ilişki parite, vücut kitle indeksi, maternal yaş ve fetal cinsiyetten bağımsız gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal ultrasonografi, Doğum ağırlığı, Gebelik, Prenazal kalınlık

The Relationship Between Fetal Prenasal Thickness and Birth Weight

Haççe Yeniçeri, Mehmet Murat Işıkalan, Ali Acar
Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Gynecology And Obstetrics Department, Konya

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effect of certain maternal and fetal features on fetal prenasal thickness, considering the correlation between prenasal thickness and subsequent birth weight.
METHODS: This was a prospective longitudinal study. Uncomplicated pregnancies between 16-23 weeks of gestation seen at a perinatology outpatient clinic for fetal ultrasound examination between September 2019 - January 2020 were included. Demographic data and fetal prenasal thickness measurements were recorded. Pregnant women were followed until delivery. Data were evaluated with Pearson correlation analysis and linear regression.
RESULTS: A total of 74 pregnant women were evaluated. The mean maternal age and fetal prenasal thickness was 29.5 ± 5.3 years and 3.2 ± 0.97 mm, respectively. In univariate analysis, maternal body mass index, age, fetal gender and parity were not significantly related with prenasal thickness. Pearson correlation analysis revealed a positive correlation between gestational age and prenasal thickness (r = 0.484, p <0.001). There was no correlation between prenasal thickness and birth weight (r = 0.133, p = 0.258).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prenasal thickness on second trimester ultrasound is positively correlated with gestational age, and this effect seems independent of parity, maternal body mass index, age, and fetal gender

Keywords: Antenatal ultrasound, Birth weight, Pregnancy, Prenasal thickness

Haççe Yeniçeri, Mehmet Murat Işıkalan, Ali Acar. The Relationship Between Fetal Prenasal Thickness and Birth Weight. Van Med J. 2021; 28(1): 137-141

Sorumlu Yazar: Haççe Yeniçeri, Türkiye
LookUs & Online Makale