E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocukluk Yaş Grubu İshallerinde Escherichia Coli O157:H7’nin Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 15-18

Çocukluk Yaş Grubu İshallerinde Escherichia Coli O157:H7’nin Araştırılması

Fahriye Ekşi1, Tekin Karslıgil1, Ayşen Bayram1
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

Amaç: İshalle seyreden hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde halen bebek ve küçük çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, Gaziantep Perilikaya Sağlık Ocağı’na Haziran–Temmuz 2000 tarihlerinde akut ishal yakınması ile başvuran beş yaşın altındaki çocuk dışkılarında Escherichia coli O157:H7 araştırılmıştır. Metod ve Bulgular: Akut ishal yakınması olan 91 çocuk hasta grubu, aynı yaş grubundan herhangi bir yakınması olmayan 60 çocuk ise kontrol grubu olarak mikrobiyolojik incelemeye alınmıştır. Dışkı kültürlerinde üreyen E. coli suşlarının Sorbitol Mac Conkey Agar (SMCA) besiyerine pasajları yapılarak 37ºC’de 24-48 saat inkübe edilmiştir. SMCA’da sorbitolü fermente etmeyen kolonilerin Sceptor (Becton Dickınson, Maryland, USA) sistemi ile identifikasyonları yapılmıştır. Elde edilen izolatlarda lateks aglütinasyon yöntemiyle ve Dryspot E.coli O157 (Oxoid, Basingstoke, İngiltere) kiti kullanılarak E. coli O157:H7 araştırılmıştır. Kontrol grubu çocukların dışkı kültürlerinde üreyen E. coli suşları da aynı yöntemlerle incelemeye alınmıştır. İshal olgularında E. coli O157:H7’nin yaygınlığını araştırdığımız bu çalışmada hasta ve kontrol grubunda E. coli O157:H7 suşu tespit edilmemiştir. Hasta grupta dışkı örneklerinin 27’sinde (%29.7) çeşitli protozoonlar, 25’inde (%27.5) Rotavirus, 24’ünde (%26.4) Candida türleri izole edilmiştir. Örneklerin %5.5’inde ise çeşitli bakteriyel patojenler tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmamız sonucunda çocukluk yaş grubu ishallerinde Escherichia coli O157:H7 ’ye rastlanmamıştır. Ancak, bu konuda daha kapsamlı araştırmalara gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli O157:H7, ishal, çocukluk çağı.

Investigation Of Escherichia Coli O157:H7 In Childhood Diarrhea

Fahriye Ekşi1, Tekin Karslıgil1, Ayşen Bayram1
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

Aims: Gastroenteritis is one of the major causes of mortality and morbidity in infants and young children in developing countries. In this study, we investigated Escherichia coli O157:H7 serotype in stool specimens of children under five years admitted with diarrhea to Perilikaya Health Center in Gaziantep through June-July 2000. Methods and Results: Ninetyone stool specimens from infants and children suffering from acute diarrhea and 60 from asymptomatic children within the same age group were screened for intestinal pathogens. Escherichia coli strains grown in stool culture were inoculated onto Sorbitol Mac Conkey Agar (SMCA) and were incubated at 37 °C for 24-48 hours. Sorbitol negative colonies on SMCA were further identified with the Sceptor system (Becton Dickinson, Maryland, USA). All isolates were screened for E. coli O157:H7 with latex agglutination test (Dryspot, E.coli O157, Oxoid, Basingstoke, England). For the control group same procedures were applied. Escherichia coli O157:H7 was not detected in any stool specimen from the study and control groups. Regarding the study group, protozoa were detected in 27 (29.7%), Rotavirus in 25 (27.5%) and Candida species in 24 (26.4%) cases. Pathogenic bacteria were isolated in five (5.5%) of the specimens. Conclusion: Escherichia coli O157:H7 was not detected in our investigation as a result of childhood diarrhea, but we think that more research studies should be done in future.

Keywords: Escherichia coli O157:H7, diarrhea, childhood.

Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram. Investigation Of Escherichia Coli O157:H7 In Childhood Diarrhea. Van Med J. 2007; 14(1): 15-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale