E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Erişkinlerde İntestinal İnvajinasyon; Tanı ve Cerrahi Tedavi [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 14-18

Erişkinlerde İntestinal İnvajinasyon; Tanı ve Cerrahi Tedavi

Abbas Aras1, Cevher Akarsu1, Murat Çikot1, Ali Kocataş1, Halil Alış1
Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: İnvajinasyon proksimaldeki barsak segmentinin dis¬tal segment içerisine girmesi ile karakterize bir klinik tablodur. Çalışmanın amacı, erişkin invajinasyon hastalarında tanı yöntemleri ve cerrahi tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır. Gereç ve Yöntem: Genel cerrahi kliniğinde 2008-2013 tarihleri arasında invajinasyon tanısıyla ameliyat edilen erişkin 12 hastanın dosyaları; yaş, cinsiyet, bulgular, tanı yöntemleri, invajinasyon tipi, uygulanan ameliyat yöntemleri ve invajinasyona sebep olan patoloji açısından incelendi. Bulgular: Hastaların 8’i (%66.7) erkek, 4’ü (%33.3) kadın, yaş ortalamaları 42 (16-68 yıl) idi. Başvuruda en sık yakınmalar; karın ağrısı, bulantı, kusma ve gaz-gaita çıkaramama idi. Ultrasonografinin doğru tanı koyma oranı %54.5, bilgisayarlı tomografinin ise %100 olarak bulundu. İnvajinasyonların 7’si enteroenteral (%58.3), 5’i ise ileokolik (%41.7) tipteydi. Hastaların hepsine cerrahi ile tedavi uygulandı. Hastaların 7’sinde (%58.3) tümoral oluşum saptandı, bu tümörlerin 1’i(%14.3) malign ve 6’sı (%85.7) benign olarak rapor edildi. Hastaların 5’inde (%41.7) ise bir patoloji saptanmadı. Hastaların hiçbirisinde mortalite görülmedi. Sonuç: Erişkinlerde intestinal invajinasyon nadir olup klinik bulguları nonspesifiktir. Bu nedenle tanısı zordur. Tanı ve tedavide gecikme, hastanın hayatını tehlikeye sokan perforasyon ve diğer önemli morbiditelere sebep olabilir. Karın ağrısı ile acil polikliniğine müracaat eden hastalarda yapılan muayene ve rutin tetkikler ile karın ağrısının sebebi ortaya konamayan durumlarda invajinasyon olabileceği düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi, yüksek doğruluk oranı ile yol göstericidir. Erişkinlerde görülen invajinasyonların tedavisi cerrahi rezeksiyondur.

Anahtar Kelimeler: Erişkin invajinasyon, tanı, cerrahi tedavi

Intestinal Invagination in adults; Diagnosis and Surgical Treatment

Abbas Aras1, Cevher Akarsu1, Murat Çikot1, Ali Kocataş1, Halil Alış1
Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Aim: Invagination is a manifestation which is characterized by the telescoping of a proximal segment of the gastrointestinal tract into a distal segment. The aim of this study is to share our experiences of surgical treatment and diagnostic methods. Methods and Materials: The cases of 12 adult patients who underwent an operation in our general surgery clinic due to the diagnosis of invagination between 2008 and 2013 were evaluated in terms of age, gender, results, and diagnostic methods, the type of invagination, surgical methods, and the pathological causes of the invagination. Results: Of the patients with a median age of 42 (16-68), 8 (66.7%) were male and 4 (33.3 %) were female. The most common symptoms at admission to hospital were abdominal pain, nausea, vomiting, and constipation. Diagnostic accuracy of ultrasound imaging was 54.5 % and of computed tomography was 100 %. There were 7 (58.3%) enteroenteric and 5 (41.7%) ileocolic invagination. All the patients were treated through surgery. In 7 patients, a tumor formation was detected; 1 (14.3%) of them was malignant and 6 (85.7%) were benign. In 5 patients, there was not any pathology. There was no mortality. Conclusion: Intestinal invagination in adults is a rare condition with non-specific clinical signs. Thus it is difficult to diagnose. A delay in diagnosis and treatment may cause life-threatening perforations and other significant morbidities. For the patients who are admitted with an abdominal pain into the emergency service, if physical examination and routine tests fail to identify the cause of the abdominal pain, a possibility of invagination should be taken into consideration. Computed tomography is instructive due to its high diagnostic accuracy. Intestinal invagination in adults is treated through surgical resection.

Keywords: Adult intestinal invagination, diagnosis, surgical treatment

Abbas Aras, Cevher Akarsu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış. Intestinal Invagination in adults; Diagnosis and Surgical Treatment. Van Med J. 2015; 22(1): 14-18
LookUs & Online Makale