E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 197-206 | DOI: 10.5505/vtd.2022.21456

Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma

Esra Çınar Tanrıverdi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık profesyonellerinin mesleklerini yerine getirirken uymaları gereken tutum, değer ve davranışların bütünü olan tıbbi profesyonellik, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi için yeterlik alanlarından biridir. Bu çalışmada, tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin tıbbi profesyonellik tutumlarının belirlenmesi, cinsiyet, tıp fakültesini tercih nedeni ve ailede doktor bulunmasının bu tutumlar üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gönüllü, 331 üçüncü sınıf öğrencisiyle kesitsel bir çalışma yapıldı. Veri toplama aracı olarak kısa bir sosyodemografik bilgi formu ile Penn State Collage of Medicine profesyonellik ölçeği öğrenci formu kullanıldı.Veriler SPSS 20.0 programı (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 21.45±2.0 ve 168’i (50.8%) kadındı. Ortalama tutum puanları hesap verebilirlik 30.29 ± 4.19 (7-35), zenginleştirme 24.88 ± 3.78 (6-30), hakkaniyet 18.26 ± 2.12 (4-20), onur ve şeref 36.37 ± 3.87 (8-40), özgecilik 13.11 ±1.90 (3-15), ödev 21.92 ± 2.80 (5-25), saygı 9.05 ± 1.25 (2-10) bulundu. Kadın öğrencilerin profesyonellik tutum puanları erkeklerden, tıp fakültesini ideali olduğu için ve insanlara yardım etmek için tercih eden öğrencilerin puanları diğer nedenlerle tercih yapan öğrencilerden anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Ailede doktor bulunan ve bulunmayan öğrencilerin profesyonellik tutumları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin profesyonelliğe karşı tutumları olumludur. Cinsiyet ve tıp fakültesini tercih nedeni bu tutumları üzerine etkili iken, ailede doktor bulunması etkili bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, tıp eğitimi, tıbbi profesyonellik, PSCOM profesyonellik ölçeği, tutum

Professional Attitudes of Third-Year Medical Students: A Cross-Sectional Study

Esra Çınar Tanrıverdi
Department Of Medical Education, Atatürk University Faculty Of Medicine, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Medical professionalism is one of the areas of competence in undergraduate and postgraduate medical education. In this study, we aimed to determine the medical professionalism attitudes of third-year medical students and to investigate the effect of gender, reason of preference, and presence of a doctor in the family on these attitudes.
METHODS: A cross-sectional study was carried out with 331 third-graders who volunteered. As a data collection tool, the Penn State School of Medicine (PSCOM) professionalism questionnaire-student form and a short sociodemographic information form were used. Data were analyzed using the SPSS 20.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program.
RESULTS: The average age of students was 21.45±2.0, and 168 (50.8%) were female. Average attitude scores are found as, accountability 30.29 ± 4.19 (7-35), enrichment 24.88 ± 3.78 (6-30), equity 18.26 ± 2.12 (4-20), honor and integrity 36.37 ± 3.87 (8-40), altruism 13.11 ±1.90 (3-15), duty 21.92±2.80 (5-25), respect 9.05±1.25 (2-10). Professional attitude scores of female students were higher than men's, students who chose the medical school because it was their ideal and to help people had significantly higher scores than students who preferred it for other reasons (p<0.05). No significant difference was found between attitude scores of students with and without the presence of a doctor in their family (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Third-year medical students have a positive attitude towards professionalism. While gender and medical school preference were effective on these attitudes, the presence of doctors in the family was not found to be effective.

Keywords: Medical Student, medical education, medical professionalism, PSCOM professionalism scale, attiude

Esra Çınar Tanrıverdi. Professional Attitudes of Third-Year Medical Students: A Cross-Sectional Study. Van Med J. 2022; 29(2): 197-206

Sorumlu Yazar: Esra Çınar Tanrıverdi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale