E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Çocuk Femur Cisim Kırıklarında Titanyum Elastik Çivi İlk Tedavi Seçeneği Olabilir mi? [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 184-189 | DOI: 10.5505/vtd.2022.34538

Çocuk Femur Cisim Kırıklarında Titanyum Elastik Çivi İlk Tedavi Seçeneği Olabilir mi?

Duran Topak, Mustafa Özdemir, Fatih Doğar, Kadir İsmail Dere, Halil Mutlu, Ökkeş Bilal
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Abd, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Okul çağı çocuk femur cisim kırığı nedeniyle Titanyum Elastik Nail (TEN) uygulanan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek ve literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2019 yılları arasında femur cisim kırığı nedeniyle kliniğimizde TEN uygulanan, 4-12 yaş arası 61 çocuğun dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar Flynn kriterlerine göre yapıldı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan, yaş ortalaması 7.18 (4-12) yıl olan toplam 61 hasta, 37.60 (13-72) ay süreyle takip edildi.
BULGULAR: Olguların klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildiğinde; %72.1 (n=44) mükemmel, %21.3 (n=13) iyi olmak üzere, %93.4 olguda tatminkar sonuç elde edildi. Bir olgu hariç tüm olgularda ortalama 8.45±2.56 (5-14) hafta için radyolojik olarak tam kaynama görüldü. Ortopedi dışı nedenlerle hastanede kalış süreleri çıkarıldığında, olguların ortalama 2.32 (1-7) gün sonra hastaneden taburcu edildikleri belirlendi. 10 (%16.4) olguda çivi giriş yerinde cilt irritasyonuna bağlı ağrı, 8 olguda 5° nin üzerinde malunion olmasına rağmen, sadece bir vakada 10° nin üzerinde açılanma tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TEN; kolay uygulanabilen, daha az skar bırakan, minimal invaziv bir tespit tekniğidir. 4-12 yaş çocuk femur cisim kırıklarında; hızlı kaynama, kısa hospitalizasyon, başarılı radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, titanium, kırık fiksasyonu, femur kırığı, hospitalizasyon

Can Titanium Elastic Nails be the First Treatment Choice in Pediatric Femoral Shaft Fractures?

Duran Topak, Mustafa Özdemir, Fatih Doğar, Kadir İsmail Dere, Halil Mutlu, Ökkeş Bilal
Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty Of Medicine Department Of Orthopaedic And Traumatology, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the clinical and radiological outcomes of school-age pediatric patients who underwent titanium elastic nailing (TEN) for femoral shaft fracture.
METHODS: The medical charts of 61 children aged 4–12 years who underwent titanium elastic nailing (TEN) in our clinic for diaphyseal femoral fracture between 2015 and 2019 were evaluated retrospectively. Functional outcomes were evaluated according to the Flynn criteria. A total of 61 patients who met the inclusion criteria, with a mean age of 7.18 (4–12) years, were followed up for 37.60 (13–72) months.
RESULTS: On evaluation of the clinical and radiological outcomes of patients, we observed satisfactory results in 93.4% of patients, with 72.1% (n = 44) achieving excellent and 21.3% (n = 13) achieving good outcomes. Complete union was observed radiologically in all patients except 1 for a mean period of 8.45 ± 2.56 (5–14) weeks. When the duration of hospital stay for non-orthopedic reasons was excluded, we found that patients were discharged from the hospital after a mean hospitalization period of 2.32 (1–7) days. Ten patients (16.4%) had pain due to skin irritation at the nail insertion site, 8 had malunion with an angulation of >5°, whereas only 1 had an angulation of >10°.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TEN is an easily applicable, minimally invasive, fixation technique resulting in less scarring. TEN should be the first treatment choice in children aged 4–12 years with diaphyseal femoral fracture as it provides early union, short hospitalization, and successful radiological and functional outcomes.

Keywords: Child, titanium, fracture fixation, femoral fractures, hospitalization

Duran Topak, Mustafa Özdemir, Fatih Doğar, Kadir İsmail Dere, Halil Mutlu, Ökkeş Bilal. Can Titanium Elastic Nails be the First Treatment Choice in Pediatric Femoral Shaft Fractures?. Van Med J. 2022; 29(2): 184-189

Sorumlu Yazar: Duran Topak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale