E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Dirençli Hiperkalsemi İle Presente Olan Bir Multiple Miyelom Vakası [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 434-439 | DOI: 10.5505/vtd.2022.37880

Dirençli Hiperkalsemi İle Presente Olan Bir Multiple Miyelom Vakası

Zeki Kemeç1, Cevat Tüzün2
1Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Batman
2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Diyarbakır

48 yaşındaki kadın hastanın hipertansiyon öyküsü dışında bir hastalığı bulunmamaktadır. Halsizlik, sırt-bel ağrısı, yürüme güçlüğü, şiddetli hiperkalsemi (17,7 mg /dL) ve akut böbrek hasarı ile kliniğimize getirildi. Hidrasyon ile böbreğin fonksiyon testleri düzeldi. Ancak hiperkalsemi hidrasyona yanıt vermedi. Bifosfonat, kortikosteroid, kalsitonin gibi antihiperkalsemik tedavi protokolleri denenmesine rağmen hiperkalsemisi düzene girmedi. Dirençli hiperkalsemi düşünüldü. Hiperkalsemi etyolojik analizinde, kemik iliği ince iğne aspirasyon tetkikiyle multiple miyelom tanısını aldı Siklofosfamid-velcade-deksametazon kemoterapi kürü (siklofosfamid, bortezomib, deksametazon) verildi. Sonrasında serum kalsiyum düzeyi düzene girebildi. Multipe miyelom çoğunlukla ileri yaş erkeklerde görülür. Vakamızın genç bir kadın olması ve dirençli hiperklasemisi onu eşsiz kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, akut böbrek hasarı, multiple miyelom

A Case of Multiple Myeloma Presenting With Resistant Hypercalcemia

Zeki Kemeç1, Cevat Tüzün2
1Batman Education and Research Hospital Nephrology Clinic, Batman, Turkey
2Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Radiology Clinic, Diyarbakır, Turkey

48-year-old female patient has no disease other than a history of hypertension. She was brought to our clinic with weakness, back pain, walking difficulty, severe hypercalcemia (17.7 mg/dL) and acute kidney injury. Function tests of the kidney improved with hydration. However, hypercalcemia did not respond to hydration. Although antihypercalcemic treatment protocols such as bisphosphonate, corticosteroid, and calcitonin were tried, hypercalcemia did not regulate. Resistant hypercalcemia was considered. In the etiological analysis of hypercalcemia, multiple myeloma was diagnosed with bone marrow fine needle aspiration examination. Cyclophosphamide-velcade-dexamethasone chemotherapy cure (cyclophosphamide, bortezomib, dexamethasone) was given. Afterwards, the serum calcium level could be regulated. Multiple myeloma is mostly seen in older men. The fact that our case was a young woman and her resistant hyperclaemia make her unique.

Keywords: Hypercalcemia, acute kidney injury, multiple myeloma

Zeki Kemeç, Cevat Tüzün. A Case of Multiple Myeloma Presenting With Resistant Hypercalcemia. Van Med J. 2022; 29(4): 434-439

Sorumlu Yazar: Zeki Kemeç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale