E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Parkinson Hastalığında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 128-132 | DOI: 10.5505/vtd.2021.37974

Parkinson Hastalığında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı

Aydın Çağaç1, Abdullah Gul2, Aysel Milanlıoğlu3, Vedat CILINGIR4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Billim Dalı, Van, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Girişimsel Nöroloji Ana Billim Dalı, Van, Türkiye
4Nöroloji Ana Billim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Parkinson Hastalığının (PH) motor semptomları, dopaminerjik sistem patolojisi ile açıklanmaktadır. Ancak non-motor semptomlarda ise hem dopaminerjik hem de dopaminerjik olmayan nörotransmitterler suçlanmaktadır. Bu çalışmada, cinsel sorunların karmaşıklığını ve PH ile ilişkili faktörleri, hastaların ve partnerlerinin cinsel işlev bozukluğunu tanımladık. PH’daki cinsel disfonksiyona farklı bir bakış açısı sunmaktayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji polikliniğine Eylül 2019 ile Mart 2020 tarihler arasında başvuran ardışık Parkinson hastalarından oluşturuldu. 30’u kadın 40’ ı erkek olmak üzere toplam 70 hasta çalışmaya dâhil edildi. Erkeklerde erektil fonksiyon, Uluslararası Ereksiyon İşlevi Değerlendirme formu-5 (IIEF-5) ile değerlendirildi. Kadınlara kadın cinsel işlev ölçeği (KCİÖ) formu uygulandı. Anket soruları nörologlar tarafından hastalara yüz yüze görüşmeler sırasında soruldu.
BULGULAR: Erkekler, genel cinsel memnuniyetsizlik ve özellikle erektil disfonksiyondan dolayı cinsel aktivite bakımından kadınlardan daha çok etkilendikleri görüldü. (%65 e karşılık %46,6). IIEF denen erektil disfonsiyon skalasının derecelerine göre çok ciddi erektil disfonksiyonu olan 16 hastanın 2’si hafif (%12.5), 3’ü orta (%18.75) ve 11’i şiddetli (%68.75) olarak saptanmıştır.. IIEF denen erektil disfonsiyon skalasının göre şiddetli olanların oranı diğerlerinden istatistiksel olarak farklı ve anlamlı bulunmuştur. (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PH’lı erkeklerde cinsel deneyimlerden memnuniyetsizliğin yaş, hastalık süresi ve ileri evre hastalık ile ilişkisi literatüre benzer şekilde bulunmuştur. PH'da cinsel sorunların yönetimi, PH’ları ve bakıcıları ile çalışan doktorlar ve sağlık profesyonelleri için zorlu bir konudur. Gelecekteki çalışmalar bu sendromların patofizyolojisini aydınlatmaya odaklanmalıdır. Daha fazla değerlendirme için daha büyük ve çok merkezli çalışma önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Parkinson, seksüel disfonksiyon, erektil disfonksiyon, dopamin

The Prevalence of sexual dysfunction in Parkinson's Disease

Aydın Çağaç1, Abdullah Gul2, Aysel Milanlıoğlu3, Vedat CILINGIR4
1Van Yuzuncu Yil University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Van, Turkey
2Bursa High Specialization Education And Research Hospital, Department Of Urology, Bursa,Turkey
3Department Of İnterventional Neurology, Van, Turkey
4Department Of Neurology, Van, Turkey

INTRODUCTION: The motor symptoms of Parkinson's Disease (PD) are explained by the pathology of the dopaminergic system. However, both dopaminergic and non-dopaminergic neurotransmitters are responsible in non-motor symptoms. In this study, we described the complexity of sexual problems and factors associated with PD, and sexual dysfunction of patients and their partners.
METHODS: The data of this study were obtained from consecutive Parkinson's patients who applied to the Yüzüncü Yıl University Neurology outpatient clinic between September 2019 and March 2020. A total of 70 patients were included in the study (30 were women and 40 were men). Erectile function in men was evaluated with the International Erectile Function Assessment form-5 (IIEF-5).
RESULTS: It was observed that men were more affected than women in terms of sexual activity due to general sexual dissatisfaction and especially erectile dysfunction. (65% vs 46.6%). The distribution of erectile dysfunction scale (IIEF); 16 patients with very severe erectile dysfunction; 2 of them were found to be mild (12.5%), 3 of them medium (18.75%) and 11 of them as severe (68.75%). According to the erectile dysfunction scale, the rate of severe ones was found to be statistically different and significant from the others. (P <0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The relationship between dissatisfaction with sexual experiences, age, disease duration and advanced stage disease in men with PD was found similar to the literature. Managing sexual problems in PD is a challenge for doctors and healthcare professionals working with their PD and their caregivers. Future studies should focus on elucidating the pathophysiology of these syndromes.

Keywords: Parkinson, sexual dysfunction, erectile dysfunction, dopamine

Aydın Çağaç, Abdullah Gul, Aysel Milanlıoğlu, Vedat CILINGIR. The Prevalence of sexual dysfunction in Parkinson's Disease. Van Med J. 2021; 28(1): 128-132

Sorumlu Yazar: Aydın Çağaç, Türkiye
LookUs & Online Makale