E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahın Deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 186-190 | DOI: 10.5505/vtd.2016.38092

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahın Deneyimi

Selamettin Demir1
Batman Özel Medicalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, Batman

Amaç: Bu çalışmada Clavien sınıflama sistemi kullanılarak perkütan nefrolitotomi (PCNL) komplikasyon oranlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Deneyimli bir cerrah tarafından 2012-2015 yılları arasında PCNL operasyonu geçiren 35 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün taşlar operasyon öncesi tomografi (CT) ile değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, her renal ünitte taş yükü ve komplikasyonlar kaydedildi. Komplikasyonların sınıflaması modifiye Clavien sınıflamasına göre yapıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53 (15-85) idi. Her renal ünitte ortalama taş yükü 2.5 (1-5.0) cm idi. Toplam komplikasyon oranı %77 idi. En sık düşük derece komplikasyon ateş idi. Düşük oranda derece-3 komplikasyon vardı. Derece-4 veya derece-5 komplikasyon yoktu. Sonuç: Komplikasyonların sınıflaması için modifiye clavien sınıflaması kullanıldığında PCNL düşük derece komplikasyon oranları taşımaktadır. Düşük oranda major komplikasyon ile bereber PCNL’de devamlı başarılı sonuçlar elde etmede en önemli faktör doğru hasta seçimidir. İyi standartlaştırılmış teknik ve postoperatif takip komplikasyonların erken saptanmasında zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Clavien, komplikasyon, perkütan nefrolitotomi, PCNL, ürolitiazis

Complication Rates After Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Surgeon’s Experience in 35 Cases

Selamettin Demir1
Batman Özel Medicalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, Batman

Objective: The aim of this study is to assess the complication rates of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) by using the modified Clavien grading system. Materials and Methods: We performed a retrospective chart review of 35 patients who underwent PCNL by 1 experienced surgeon over a 2-year period (2012-2015). All stones were evaluated with CT preoperatively. Patients’ age, gender and stone burden per renal unit were recorded. Complications were recorded and classified by using the modified Clavien classification system. Results: The average age of the 35 patient was 53 (15-85) years. The mean stone burden per renal unit was 2.5 (1– 5.0) cm. The overall complication rate was 77%. The most common low-grade complication was fever. There were low rates of Grade III complications. There were no Grade IV or V complications. Conclusion: PCNL carries a low-grade complication rate when the modified Clavien system is used for the classification of complications. The most important consideration for achieving consistently successful outcomes in PNL with minimal major complications is the correct selection of patients. A well-standardized technique and postoperative follow-up are mandatory for early detection of complications.

Keywords: Clavien, complication, percutaneous nephrolithotomy, PCNL, urolithiasis

Selamettin Demir. Complication Rates After Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Surgeon’s Experience in 35 Cases. Van Med J. 2016; 23(2): 186-190
LookUs & Online Makale