E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 90-95

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

Barlas Etensel1, Ali Onur Erdem1, Sezen Özkısacık1, Özge Çoşkun1, Mustafa Harun Gürsoy1
Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu ciddi morbiditeye neden olan, erken tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Tanı konulamayan çocuklara %20-33 oranında tekrarlayan akciğer enfeksiyonu veya astım tanısıyla uzun süre hatalı tedaviler uygulanabilir. Bu da komplikasyonlarda artışa neden olur. Bu araştırmamızda kliniğimizde 8 yıllık dönem içinde yabancı cisim aspirasyonu tanısıyla tedavi edilen olgularımızın verileri eşliğinde güncel yaklaşımı tartışmayı amaçladık. Yöntem ve Bulgular: Hastanemizde Ocak 2006–Mayıs 2014 tarihleri arasında YCA tanısı ile tedavi edilen olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bu dönemde toplam 67 çocuk YCA tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Bunların 44’ü erkek, 23’ü kızdı. Yaş ortalaması 2,7 yıldı. Aspire edilen yabancı cisimlerin %94’ü gıda parçalarıydı. Yabancı cisimler çocukların 29’unda sağ (%44.6), 29’unda sol ana bronştan (%44.6), 4 olguda (%6.1) ise trakeadan çıkarıldı. Yapılan 3 bronkoskopi işleminde (%4.6) ise yabancı cisim saptanmadı. Bronkoskopi sonrası komplikasyon olarak postop subglottik ödem gelişimi bir olgumuzda (%1.6) ortaya çıktı. Sonuç: Halk sağlığı eğitim programları ile yabancı cisim aspirasyon insidansının %35 oranında azaltılabildiği bildirilmiştir. Taneli yiyecekler 4 yaşından önce çocuklara verilmemelidir. Çocuklar oturarak beslenmeli, ağlarken veya gülerken çocuklar beslenmemelidir. Tedavi algoritmalarına uygun yapılacak radyolojik incelemeler ve bronkoskopi uygulamaları tanı doğruluğunu arttıracak ve komplikasyonları önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yabancı cisim aspirasyonu, sanal bronkoskopi, bronkoskopi

Current Approaches to Foreign Body Aspiration in Children in the Light of 8 Years of Clinical Experience

Barlas Etensel1, Ali Onur Erdem1, Sezen Özkısacık1, Özge Çoşkun1, Mustafa Harun Gürsoy1
Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Aim: The aspiration of foreign bodies can be a very serious event, sometimes resulting in morbidity and mortality. Furthermore, foreign body aspiration is difficult to diagnose in children. Misdiagnosis as asthma and/or respiratory infection can delay the treatment. This causes an increase in complications. We aimed to discuss our clinical data of foreign body aspiration in children. Material and Method: The patient charts between January 2006 and May 2014 with the diagnosis of foreign body aspiration were analyzed retrospectively. During this period, a total of 67 children were admitted to our clinic with the diagnosis of foreign body aspiration. 44 of them were male and 23 were female. The mean age was 2,7 years. 94% of aspirated foreign bodies were pieces of food. Foreign bodies were removed from right (44.6%) in 29, left (44.6%) in 29 and main stem bronchus / trachea in 4 (6.1%) children. Postoperative subglottic edema developed in one of our cases (1.6%). Conclusion: The incidence of foreign body aspiration can be reduced by 35% with the public health education programs. Grain foods should not be given to children before the age of 4. Children should be fed in sitting position and during crying or laughing they should not be fed. Treatment algorithms with appropriate radiological imaging and bronchoscopic diagnosis will prevent complications and increase the diagnostic accuracy.

Keywords: Child, foreign body aspiration, virtual bronchoscopy, bronchoscopy

Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık, Özge Çoşkun, Mustafa Harun Gürsoy. Current Approaches to Foreign Body Aspiration in Children in the Light of 8 Years of Clinical Experience. Van Med J. 2015; 22(2): 90-95
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale