E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Paratiroid Bezlerinin Sayı ve Lokalizasyon Anomalileri [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 97-101

Paratiroid Bezlerinin Sayı ve Lokalizasyon Anomalileri

Çetin Kotan1, Mustafa Kösem2, Süleyman Özen3, Ekrem Algün4, Mustafa Harman5, İrfan Bayram6, Ramazan Şekeroğlu7, Hasan Arslantürk8
1Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van
3YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van
7YYÜ Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD. VAN
8YYÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Primer hiperparatiroidi (P-HPT), bir veya daha fazla sayıda bezin aşırı parathormon salgılaması ile oluşan, hiperkalsemi ile karakterize bir tablodur. Soliter paratiroid adenomu ve diffuz hiperplazi, daha nadiren multipl adenom, ve karsinom, P-HPT nedeni olan patolojilerdir. P-HPT tedavisi cerrahidir, semptomların bir çoğu yeterli bir cerrahi tedavi sonrası düzelir. Paratiroid bezlerinin sayı ve lokalizasyon anomalileri, cerrahi tedavinin başarısını etkileyen, persistant ve reküren primer hiperparatiroidiye neden olan en önemli faktörlerdir. Gerçek intratiroidal lokalizasyonlu (paratiroid bezinin çevresel olarak tiroid parenkimi ile sarılmış olması) paratiroid bezi oldukça nadir görülen bir durumdur. Beş veya daha fazla paratiroid bezinin bulunması, özellikle multipl endokrin neoplazi sendromlarında, daha sık görülebilmektedir. Bu çalışmada fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında 19 P-HPT olgusunda uyguladığımız 20 boyun eksplorasyonunda rastlanılan persistan primer hiperparatiroidiye yol açan gerçek intratiroidal lokalizasyonlu 1 paratiroid hiperplazisi olgusu ve 4 ten fazla paratiroid bezi saptadığımız 2 olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Paratiroid, ektopik yerleşim, sayısal anomali.

Number and Location Anomalies of Parathyroid Glands

Çetin Kotan1, Mustafa Kösem2, Süleyman Özen3, Ekrem Algün4, Mustafa Harman5, İrfan Bayram6, Ramazan Şekeroğlu7, Hasan Arslantürk8
1YYÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
2YYÜ Tıp Fakültesi, Patoloji
3YYÜ Tıp Fakültesi, Patoloji
4YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ( Endokrinoloji BD)
5YYÜ Tıp Fakültesi, Radyoloji
6YYÜ Tıp Fakültesi, Patoloji
7YYÜ Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD. VAN
8YYÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Primary hyperparathyroidism is caused by the overproduction of parathyroid hormone by one or more parathyroid glands that usually results in hypercalcemia. Most patients with primary hyperparathyroidism have solitary parathyroid adenomas; others may have diffuse hyperplasia, and rarely carcinoma. Surgery is the only effective treatment of primary hyperparathyroidism, and most of the symptoms respond favorably to operation. Presence of more than four parathyroid glands or ectopic localization are the main factors contributing to persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. The incidence of truely intrathyroidal (parathyroid gland should be circumferentially surrounded by the thyroid parenchyma) localization is extremely rare. The incidence of five or more parathyroid glands is quite high, especially in the multiple endocrine neoplasia syndromes.We performed 20 neck explorations in 19 patients with primary hyperparathyroidism. In this study, we presented 3 of our cases, one of which showed localization anomaly, as a true intrathyroidal localization and caused persistant primary hyperparathyroidism, other two cases had 5 and 6 parathyroid glands.

Keywords: Parathyroid, ectopic location, number anomaly

Çetin Kotan, Mustafa Kösem, Süleyman Özen, Ekrem Algün, Mustafa Harman, İrfan Bayram, Ramazan Şekeroğlu, Hasan Arslantürk. Number and Location Anomalies of Parathyroid Glands. Van Med J. 2001; 8(3): 97-101
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale