E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Enterobacteriaceae ve Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Oranlarının Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 62-67 | DOI: 10.5505/vtd.2021.59320

Enterobacteriaceae ve Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Oranlarının Araştırılması

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Canberk çınar, Demet GÜR VURAL, Kemal Bilgin, Asuman BIRINCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Aminoglikozidler gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kullanılmakta olup Enterobacteriaceae ve nonfermentatif bakterilere karşı sık olarak kullanılmaktadır. Son dönemde aminoglikozidlere karşı direncin arttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada Enterobacteriaceae ve nonfermentatiflerde aminoglikozid direncini ve karbapenem dirençli Enterobacteriaceae izolatlarında aminoglikozidlerin etkinliği görmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2015 – Eylül 2016 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 4076 Enterobacteriaceae ve 1252 nonfermentatif bakterinin aminoglikozid direnç oranları araştırılmıştır. Bakterilerin tanımlanması Vitek MS otomatize sistemiyle tür düzeyinde yapılmıştır
BULGULAR: Enterobacteriaceae izolatlarında toplam direnç oranı amikasin için %2.72 gentamisin için ise %17.44 olarak bulunmuştur. Enterobacteriaceae grubunda Escherichia coli (E.coli) (%56) için amikasine karşı %1.13 gentamisine karşı ise %16.08 oranında direnç bulunmuştur. Klebsiella (%25.7) izolatları için amikasine %5.91 gentamisine ise %26.04 oranında direnç saptanmıştır. Nonfermentatifler içinde ise Acinetobacter türlerinde amikasin %46, gentamisin %76, netilmisin %55 ve tobramisin %40.8 olarak belirlenmiştir. Pseudomonas suşlarında amikasin %4.97, gentamisin %14.3, netilmisin %27.3, tobramisin direnç oranı ise %7.74 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Enterobacteriaceae izolatlarında amikasinin, gentamisine göre daha duyarlı olduğu görülmüştür. Nonfermantatifler bakterilerde ise Acinetobacter izolatlarında en duyarlı aminoglikozidin tobramisin olduğu Pseudomonas izolatlarında en duyarlı aminoglikozidin amikasin olduğu görülmüştür. Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae suşlarında da amikasinin gentamisine göre daha duyarlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae, nonfermantatif, aminoglikozid, direnç

Investigation of Aminoglycoside Resistance in Enterobacteriaceae and Nonfermantative Gram Negatif Bacteria

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Canberk çınar, Demet GÜR VURAL, Kemal Bilgin, Asuman BIRINCI
Ondokuz Mayıs University, Medical Faculty, Department of Medical Microbiology, Samsun

INTRODUCTION: Aminoglycosides are used in gram-negative bacterial infection and are frequently used against Enterobacteriaceae and nonfermentative bacteria.
Recently, increased resistance to aminoglycosides has been observed. In this study, we aimed to see aminoglycoside resistance in Enterobacteriacea and nonfermentative bacteria and the effectiveness of aminoglycosides in carbapenem resistant Enterobacteriacea isolates.

METHODS: Aminoglycoside resistance rates of 4076 Enterobacteriaceae and 1252 nonfermentative bacteria isolated from various clinical samples sent to microbiology laboratory between November 2015 and September 2016 were investigated. The identification of bacteria was made at the species level with the Vitek MS automated system.
RESULTS: The total resistance rate in enterobacteriaceae isolates was found to be 2.72% for amikacin and 17.44% for gentamicin. In Enterobacteriaceae group, resistance to 1.13% gentamicin was found against Escherichia coli (E.coli) (56%) and 16.08% against amikacin. For Klebsiella (25.7%) isolates, amikacin was 5.91% and gentamic was 26.04%. Among nonfermentatives, amicacin was determined as 46%, gentamicin 76%, netilmicin 55% and tobramycin 40.8% in Acinetobacter species. In Pseudomonas strains, amikacin was 4.97%, gentamicin was 14.3%, netilmicin was 27.3%, and tobramycin resistance rate was 7.74%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Amikacin was found to be more sensitive than gentamicin in Enterobacteriaceae isolates. In nonfermantative bacteria, it was found that the most sensitive aminoglycoside in the Acinetobacter isolates was tobramycin, and the most sensitive aminoglycoside in the Pseudomonas isolates was amikacin. In carbapenem resistant Enterobacteriaceae strains, amikacin was found to be more sensitive than gentamicin.

Keywords: Enterobacteriaceae, nonfermantative, aminoglycoside, resistance

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Canberk çınar, Demet GÜR VURAL, Kemal Bilgin, Asuman BIRINCI. Investigation of Aminoglycoside Resistance in Enterobacteriaceae and Nonfermantative Gram Negatif Bacteria. Van Med J. 2021; 28(1): 62-67

Sorumlu Yazar: Yeliz Tanriverdi Çaycı, Türkiye
LookUs & Online Makale