E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(3): 68-73

Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri

Gamze Uğurluer1, Aktan Karahan2, Tamer Edirne3, Hüseyin Avni Şahin4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Van
4Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Amaç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) konvansiyonel tedaviler dışında kalan uygulamalar için kullanılan bir kavram olup kanser hastaları arasında kullanımı artmaktadır. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Y.Y.Ü) Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan hastaların TAT uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenlerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Ayaktan kemoterapi ünitesinde 1 Ağustos 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi alan hastalara yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulandı. Veriler SPSS programında değerlendirildi. Çalışmaya 143 hasta dâhil edildi. Bulgular: Hastaların %56,6'sı erkek, %43,4'ü kadındı. Yaşları 16–76 arasında değişiyordu (medyan 51). Hastaların %44,7'si okur-yazar değildi. Hastaların %55,9'u yeşil kart sahibiydi, %42,6'sı şehir merkezlerinde ikamet etmekteydi ve sadece %4,9'u çalışıyordu. Hastaların %45,5'i gastrointestinal sistem, %16,1'i meme, %12,5'i akciğer, %7,7'si genitoüriner sistem kanseriydi. Hastaların %93'ü “Sizce hastalar hekim dışı kişi ve uygulamalara başvuruyorlar mı?” sorusuna evet yanıtı verdi. “Siz bu hastalığınızdan önce hekim dışı kişi ve uygulamalara başvurdunuz mu?” sorusuna %5,6'sı evet yanıtı verirken “Bu hastalığınız için başvurdunuz mu?” sorusuna %44,8'i evet yanıtı verdi. Hastaların %81,2'si TAT uygulamalarına konvansiyonel tedavileri devam ederken başvurmuştu. Hastaların %56,3'ü hastalığı yenmek için, %26,6'sı fiziksel olarak daha iyi hissetmek için, %17,2'si zararı olmaz belki faydası olur veya ruhsal olarak daha iyi hissetmek için kullandıklarını belirtti. TAT yöntemlerine başvuran hastaların %90,6'sı bitkisel karışımlar ve bitki çayları kullanmıştı (%89,6'sı ısırgan otu). Hastaların sosyo-demografik özellikleri ile TAT kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Sadece tanı grupları ile TAT kullanımı arasında fark bulundu (p=0,028). Genitoüriner sistem kanserli hastaların ise bu uygulamalara daha az başvurduğu görüldü. Sonuç: TAT yöntemlerine başvurma kanser hastaları arasında sıktır. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmalı, bu yöntemlerin yararları ve olası yan etkileri araştırılmalı, hastalar ve sağlık personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, kanser, Türkiye

The Prevalance and Causes of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Treated at an Outpatient Chemotherapy Unit

Gamze Uğurluer1, Aktan Karahan2, Tamer Edirne3, Hüseyin Avni Şahin4
1Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD
2Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
3Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
4Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Aim: Complementary and alternative medicine (CAM) is a group of diverse medical practices that are not considered to be part of conventional medicine and its use is increasing among cancer patients. The aim of the study was to investigate the prevalence and reasons of CAM usage among cancer patients treated in the Yuzuncu Yil University medical oncology outpatient chemotherapy unit. Material and Methods: Patients treated in the outpatient unit between 1 August 2006 and 31 December 2006 were asked to complete a face to face questionnaire. One hundred and forty three patients participated in the study. Data analysis was performed using SPSS software. Results: The study population consisted of 81 men (56.6%) and 62 women (43.4%). The median age was 51, ranging from 16 to 76. Patients were illiterate in 44.7%, 55.9% owned a green card, 42.6% lived in urban centers and only 4.9% reported having an employment. Sites of cancer were gastrointestinal system in 45.5%, breast in 16.1%, lung in 12.5% and genitourinary system in 7.7%. Patients answered “yes” in 93% to the question if patients seek help from non-medical persons or modalities. Patients reported to have used CAM in 5.6% before their illnesses and in 44.8% after their diagnoses of cancer. In 81.2% patients used CAM during their conventional treatments. Reasons for CAM use were dealing with the illness in 56.3%, feeling better physically in 26.6% and feeling better emotionally in 17.2%. Among the patients, 90.6% used mixtures of herbal products, mainly (89.6%) tea of the stinging nettle (Urtica dioica/urens). There were no significant correlations between CAM usage and social and demographic characteristics of the patients. Diagnosis was affecting use of CAM whereas patients with genitourinary cancer were using CAM less frequently (p=0.028). Conclusion: CAM usage is frequent among cancer patients. Scientific studies must be done about TAT, benefits and probable side effects must be evaluated and health professionals must be trained.

Keywords: Complementary therapies, Alternative therapies, Cancer, Turkey

Gamze Uğurluer, Aktan Karahan, Tamer Edirne, Hüseyin Avni Şahin. The Prevalance and Causes of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Treated at an Outpatient Chemotherapy Unit. Van Med J. 2007; 14(3): 68-73
LookUs & Online Makale