E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Erkeklerde Aşırı Alkol Kullanımının C Reaktif Protein ve Alfa-1 Antitripsin Üzerine Olan Etkileri [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 19-24

Erkeklerde Aşırı Alkol Kullanımının C Reaktif Protein ve Alfa-1 Antitripsin Üzerine Olan Etkileri

Sadık Büyükbaş1, Ali İnal2
1Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi. Biyokimya
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya.

Amaç: Erkeklerde aşırı alkol kullanımının C reaktif protein (CRP) ve alfa-1 antitripsin (?1-AT) düzeylerine etkileriyle ilgili literatür bilgisi azdır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, aşırı alkol tüketiminin CRP ve ?1-AT üzerine etkisi olup olmadığıdır. Yöntem: Hiç alkol almayan 28 kişiden oluşan kontrol grubu (18-53 yaş arası) ve 41 kişiden oluşan aşırı alkol grubu (20-52 yaş arası) olmak üzere toplam 69 kişi çalışmaya alındı. Kan örnekleri alkol alımından 6-8 saat sonra alındı. Alkol ve kontrol grubunun yaş ve BMI değerleri birbirine yakın tercih edildi. Serum CRP ve ?1-AT düzeyleri immunotürbidimetrik yöntemle, ve aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP) ve gamma glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri enzimatik ticari kitlerle ölçüldü. Sonuçların istatistiksel değerlendirimesinde One-sample Kolmogorov-Smirnov ve Student’s t independent testleri kullanıldı. Bulgular: Aşırı alkol grubu ile kontrol grubu arasında BMI, yaş, AST, ALT, ALP ve ?1-AT değerleri bakımından fark yoktu. Alkol grubu kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek GGT ve CRP düzeylerine sahipti (p<0.001). Alkol grubu CRP değerleri kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek olmasına rağmen her iki grubun da CRP değerleri normal referans değerlerindedir. Alkol grubundaki kişilerin %41.5’i normal GGT düzeylerine (19-29 U/L) %58.5’i ise yüksek GGT düzeylerine (31-83 U/L) sahipti. Sonuç: Aşırı alkol alımının a) enflamasyon etkisiyle CRP’i arttırması, b) serbest radikal üretimiyle ?1-AT aktivitesini baskılaması ve c) hepatosit membranını etkileyerek GGT ’ı arttırması önemlidir. Bu etkiler uzun ve orta vadede karaciğer incinmesi ve siroz riski açısından önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, GGT, CRP, ?1-AT.

The Effects Of Heavy Alcohol Consumption On The C Reactive Protein And Alpha-1 Antitrypsine In Men

Sadık Büyükbaş1, Ali İnal2
1Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi. Biyokimya.
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya.

Aim: Data of effects of excessive alcohol consumption on alpha 1 antitrypsin (?1-AT) and C reactive protein (CRP) levels is little in men. Therefore, the objective of this investigation was to the effects of excessive alcohol consumption on CRP and ?1-AT levels. Methods: A total of 69 men including 28 with no alcohol consumption (age range 18-53) and 41 with excessive alcohol use (age range 20-52) were recruited. Blood was drawn 6-8 hours after alcohol consumption. Persons having similar BMI and age were preferred for alcohol and control groups. Serum CRP and ?1-AT were measured with immunoturbidimetric method, and aspartate aminotransaminase (AST), alanine aminotransaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and gamma-glutamyltransferase (GGT) activities were measured with commercial enzymatic kits. Results were assessed with One-sample Kolmogorov-Smirnov and Student’s t independent tests statistically. Results: There is no difference between excessive alcohol and control groups in terms of BMI, age, AST, ALT, ALP and ?1-AT values. GGT and CRP levels of alcohol group were significantly higher than control group (p<0.001). Although alcohol group’s CRP values were significantly higher than controls, CRP values were within normal range for both groups. While in 41.5% of persons within alcohol group had normal GGT levels (19-29 U/L), 58.5% persons had high GGT levels (31-83 U/L). Conclusions: Excessive alcohol consumption is important due to (a) increase of CRP with its inflammatory impact (b) decrease of ?1-AT production by its free radical production effect (c) increase of GGT by its effects on hepatocyte membrane. These effects may important for the risk of injury and cirrhosis in mid and long term.

Keywords: Alcohol, GGT, CRP, ?1-AT

Sadık Büyükbaş, Ali İnal. The Effects Of Heavy Alcohol Consumption On The C Reactive Protein And Alpha-1 Antitrypsine In Men. Van Med J. 2007; 14(1): 19-24
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale