E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ortalama Trombosit Hacmi Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Hipoksi Belirteci Olarak Potansiyel Marker [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 10-13

Ortalama Trombosit Hacmi Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Hipoksi Belirteci Olarak Potansiyel Marker

Şahin Ulu1, Abdulkadir Bucak2, Reşit Köken3, Selçuk Kuzu1, Abdullah Ayçiçek1
1Department of Otolaryngology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3Department of Pediatrics, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Amaç: Adenotonsiller hipertrofi, 2-12 yaş grubundaki çocuklarda üst solunum yolu obstrüksiyonunun sık görülen bir nedenidir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit aktivasyonu endekslerinden biridir ve trombosit üretim hızını yansıtır. Hipoksi durumlarında MPV ve trombosit üretim hızı artar. Çalışmamızda, MPV düzeyleri ile adenotonsiller hipertrofi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Adenotonsiller hipertrofi tanısı sonrasında opere edilen 67 hasta ve 41 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Araştırılan belirteçler ve adenotonsiller hipertrofi arasında karşılaştırmalı çok değişkenli analizler yapıldı. Bulgular: Hastalar ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından benzerdi. Adenotonsiller hipertrofisi olan hastaların MPV ve trombosit dağılım genişliği (PDW) düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. (p<0,001, p <0,001) sırasıyla. Sonuç: Sonuçta MPV, obstrüksiyon ve hipoksi nedeniyle birçok kardiyovasküler komplikasyona neden olabilen adenotonsiller hipertrofisini değerlendirmede klinisyenler için faydalı olabilir. Bu hastaların değerlendirilmesinde olası komplikasyonları önlemek amacıyla operasyon kararını hızlandırmak için MPV değerleri göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama Trombosit Hacmi, hipoksi, havayolu tıkanması

Mean Platelet Volume as a Potential Marker for Predicting Hypoxia in Children with Adenotonsillar Hypertrophy

Şahin Ulu1, Abdulkadir Bucak2, Reşit Köken3, Selçuk Kuzu1, Abdullah Ayçiçek1
1Department of Otolaryngology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Otolaryngology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Pediatrics, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Objective: Adenotonsillar hypertrophy is a common cause of upper airway obstruction in children in the age group of 2-12 years. It is strongly associated with obstructive manifestations. Mean platelet volume (MPV) is one of the platelet activation markers. It reflects the platelet production rate which increases in hyopxia.We aimed to evaluate the relationship between MPV levels and adenotonsillar hypertrophy. Materials and Methods: Sixty-seven patients which were operated after the diagnosis of adenotonsillar hypertrophy and 41 age and sex matched healthy subjects were enrolled to the study. Comparative multivariate analyses between indicator factors and adenotonsillar hypertrophy were conducted. Results: Patients and control group were similar in terms of age and gender. MPV and platelet distribution width (PDW) levels of the patients with adenotonsillar hypertrophy were significantly higher than the control group (p<0,001), (p<0,001) respectively. Conclusion: As a conclusion, MPV may be helpful for the clinicians to evaluate adenotonsillar hypertrophy which may cause many cardiovascular complications due to obstruction and hypoxia. We should not overlook MPV values while evaluating these patients because it may speed up operation decision to prevent its complications.

Keywords: Mean platelet volume, hypoxia, airway obstruction

Şahin Ulu, Abdulkadir Bucak, Reşit Köken, Selçuk Kuzu, Abdullah Ayçiçek. Mean Platelet Volume as a Potential Marker for Predicting Hypoxia in Children with Adenotonsillar Hypertrophy. Van Med J. 2015; 22(1): 10-13
LookUs & Online Makale