E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diyarbakır'da Hava Sıcaklığının Sperm Parametrelerine Etkisi: Altı Yıllık Analiz [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 393-400 | DOI: 10.5505/vtd.2022.71598

Diyarbakır'da Hava Sıcaklığının Sperm Parametrelerine Etkisi: Altı Yıllık Analiz

Muhamet Afsin1, Ayse Feyda Nursal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi, Androloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çevre koşullarının insan sperm kalitesi üzerindeki etkisine odaklanan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle Diyarbakır'da hava sıcaklığı ve nemi, güneşe maruz kalma süresi ve partikül madde 10 (PM10) gibi çevresel faktörlerin semen parametreleri üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada infertilite şüphesi bulunan 7318 erkekten elde edilen semen analizi verileri geriye dönük olarak incelendi. Spermatogenez iki aydan fazla sürdüğü için, semen alımından üç ay önce çevresel maruziyeti değerlendirmek için geriye dönük veriler ayarlandı. Katılımcılardan alınan semen örnekleri sıvılaştırma sonrası WHO kriterlerine uygun olarak incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş 30,67±7,21 yıl idi. Ortalama hava sıcaklığı, sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı ve toplam ilerleyici hareketli sperm sayısı (TPMSC) ile ters orantılıydı. Sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı ve TPMSC düşük sıcaklıkta (< 15oC) yüksek sıcaklığa (>15oC) göre arttı. TPMSC, 8 saatten az güneşe maruz kalanlarda, 8 saatten fazla maruz kalanlara göre daha yüksekti. Ayrıca, sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısı, bağıl nem %50'nin üzerindeyken %50 bağıl nemin altında olduğundan daha yüksekti. PM10 değerleri (<40 μg/m3 ve ˃40 μg/m3) ile sperm parametreleri arasında anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız güneşe maruz kalma, bağıl nem ve hava sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin sperm parametrelerini olumsuz etkilediğini destekledi.

Anahtar Kelimeler: infertilite, sperm analizi, çevresel.

The Effect Of Air Temperature On Quality Of Sperm In Diyarbakir: An Analysis Over Six Years

Muhamet Afsin1, Ayse Feyda Nursal2
1Department of Andrology, Health Sciences University, Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Department of Medical Genetics, Hitit University, Faculty of Medicine, Corum, Turkey

INTRODUCTION: There are many studies focusing on the effect of environmental conditions on human sperm quality. Therefore, we aimed to evaluate the possible effects of environmental factors such as air temperature and humidity, sun exposure time and particulate matter 10 (PM10), on semen parameters in Diyarbakır.
METHODS: In this study, semen analysis data obtained from 7318 men with suspected infertility were analyzed retrospectively. Since spermatogenesis takes more than two months, retrospective data were adjusted to assess environmental exposure three months before semen retrieval. Semen samples taken from the participants were examined in conformity with WHO criteria after liquefaction.
RESULTS: The mean age was 30.67± 7.21 years. The average air temperature was inversely related to sperm concentration, total sperm count, and total progressive motile sperm count (TPMSC). Sperm concentration, total sperm count, and TPMSC increased at low temperature (< 15oC) compared to high temperature (>15oC). TPMSC was higher in sun exposure for less than 8 hours than those exposed for more than 8 hours. Also, sperm concentration, and total sperm count, were higher when above relative humidity 50% than below 50% relative humidity. There was no significant difference between PM10 values (<40 μg/m3 and ˃40 μg/m3) and sperm parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results supported that environmental factors such as sun exposure, relative humidity and air temperature negatively affect sperm parameters

Keywords: infertility, sperm analysis, environmental.

Muhamet Afsin, Ayse Feyda Nursal. The Effect Of Air Temperature On Quality Of Sperm In Diyarbakir: An Analysis Over Six Years. Van Med J. 2022; 29(4): 393-400

Sorumlu Yazar: Ayse Feyda Nursal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale