E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Tek ve İki Damar Hastalarında Çalışan Kalpte ve Kardiyopulmoner Bypass ile Yapılan Myokardiyal Revaskülarizasyonların Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 92-97

Tek ve İki Damar Hastalarında Çalışan Kalpte ve Kardiyopulmoner Bypass ile Yapılan Myokardiyal Revaskülarizasyonların Karşılaştırılması

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Abdüssamet Hazar3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu klinik çalışmamızın amacı tek veya iki damar lezyonu bulunan düşük riskli hastalarda çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass (CPB) ile yapılan koroner bypass ameliyatlarını perioperatif morbidite ve prognozları bakımından karşılaştırmaktır. Yöntem: Hastalar çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass ile opere edilenler olarak iki ayrı gruba ayrıldı. CPB ile koroner bypass yapılan hastaların 24’ü erkek, 6’sı kadın olup yaşları 40-70 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 56,2±5,1 idi. Çalışan kalpte koroner bypass yapılan hastaların 27’i erkek, 5’i kadın olup yaşları 42-67 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 57,2±2,1 yıl idi. İki olguda operasyona çalışan kalpte başlandığı halde, hemodinamik stabilitenin bozulması ve sol anterior desandan arterin (LAD) intramyokardiyal seyirli olması nedeniyle CPB’a geçildi. Bu iki olgu çalışma kapsamından çıkarıldı. Her iki grupta da preoperatif klinik özellikler benzer idi. Bulgular: Postoperatif drenaj, kan transfüzyonu gereksinimi ve mekanik ventilasyon süresi çalışan kalpte opere edilen grupta anlamlı olarak azalmıştı. Ayrıca kreatin fosfokinaz (CPK-MB) seviyesi atan kalpte bypass yapılan grupta CPB ile opere edilen gruba göre anlamlı olarak düşüktü. Postoperatif atriyal fibrilasyon insidensi her iki grupta da benzer idi. Sonuç: Çalışan kalpte myokardiyal revaskülarizasyon, CPB ile yapılanlar gibi emniyetle ve başarıyla yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Myokardiyal revaskülarizasyon, atan kalpte koroner bypass.

Comparison Of Off-Pump Versus On-Pump Myocardial Revascularization In Patients With One Or Two Vessel Disease

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Abdüssamet Hazar3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Maraş Caddesi / VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Maraş Caddesi / VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Aim: The main aim of this clinical study was to carry out a comparison of off-pump and on-pump coronary artery bypass grafting with regard to perioperative morbidity and prognosis in low risk patients with lesions in the left anterior descending coronary artery, alone or associated with the right coronary artery. Method: The study patients were grouped into those who underwent off-pump and those who underwent on-pump coronary artery bypass grafting. In the on-pump group, there were 24 male and 6 female patients ranging in age between 40 and 70 with a mean age of 56,2?5,1 years. In the off-pump group, there were 27 male and 5 female patients ranging in age between 42 and 67 with a mean age of 57,2?2.1 years. In two patients, the operation started as off-pump procedure but because of hemodynamic instability or lack of adequate exposure due to intramyocardial and thin LAD it was converted to an on-pump procedure; these two patients were excluded from the study. Preoperative clinical characteristics were similar in both groups. Results: Postoperative drainage, duration of mechanical ventilation and blood transfusion requirements were significantly less in the off-pump group. Additionally, there was a significant reduction in creatine phosphocinase of myocardial bandle (CK-MB) release in patients undergoing off-pump procedure when compared to that performed on on-pump. The incidence of postoperative atrial fibrillation was similar in both groups. Conclusion: The off-pump myocardial revascularization procedure revealed the same safety and efficiency of the on-pump procedure.

Keywords: Myocardial revascularization, off-pump coronary bypass.

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssamet Hazar. Comparison Of Off-Pump Versus On-Pump Myocardial Revascularization In Patients With One Or Two Vessel Disease. Van Med J. 2004; 11(3): 92-97
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale