E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Hepatit B İmmünizasyonunda Düşük Doz İntradermal ve Subkutan Aşı ile Klasik İntramüsküler Aşı Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 28-35

Hepatit B İmmünizasyonunda Düşük Doz İntradermal ve Subkutan Aşı ile Klasik İntramüsküler Aşı Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hayrettin Akdeniz1, Mustafa Kasım Karahocagil2, Hasan Karsen3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

Amaç: Klasik 20 µg hepatit B aşısının İM uygulanmasına göre sırasıyla 1/10 ve 1/4 oranında düşük doz ve maliyetle uygulanabilen alternatif intradermal (İD) ve subkutan (SK) aşı uygulama yöntemlerinin, yeterli koruyucu antikor titresi oluşturup oluşturmadığının araştırılmasıdır. Yöntem: Sağlık personeli, öğrenci ve risk gruplarından oluşan, 3 doz aşı sonrası (3. ay) antikor ölçümü yapılan 597 kişi çalışmaya alındı. 4 doz aşı sonrası (13. ay) antikor ölçümü yapılan 483 kişi çalışmayı tamamladı. İM gruba 20 µg, İD gruba 2 µg, SK gruba 5 µg rekombinant hepatit B aşısı (Euvax B) 0, 1, 2 ve 12. aylarda uygulandı. 3, ve 13. aylarda antikor ölçümleri yapıldı. Bulgular: 3. ayda koruyucu antikor (Seroproteksiyon-Sp) geliştirme oranları; İM, İD ve SK gruplar için sırasıyla %96.6, %91.9, %88.2 iken, 13. ay Sp oranları; %98.8, %95.6, %92.5 bulundu. Yan etki açısından en emin uygulama yolu SK yol olarak görünürken, en fazla lokal yan etki İD grupta, en fazla sistemik yan etki İM grupta görüldü. Yan etkilerin hiç biri aşılamayı kesmeyi gerektirmedi. Sonuç: İD hepatit B aşı uygulama yolu, klasik İM aşı uygulama yoluna alternatif ve aşı maliyetini 9/10 oranında azaltan etkili bir yöntem olup; SK yol ise uygulama kolaylığı nedeniyle, aşı maliyetini İM aşı uygulama yoluna göre 3/4 oranında azaltan etkili bir yöntem olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B aşılaması, intradermal, subkutan, intramusküler.

Comparison of Response Results to Low Dose Alternative Intradermal and Subcutaneous Vaccine Applications with the Results of Classical Intramuscular Vaccination Route

Hayrettin Akdeniz1, Mustafa Kasım Karahocagil2, Hasan Karsen3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

Aim: Investigation of whether alternative intradermal (ID) and subcutaneous (SC) vaccination methods, which may be applied with low doses lowering the costs respectively in the rates of 1/10 and 1/4 when compared with classical IM 20 µg. hepatitis B vaccination method, provide or not sufficient protective antibody titers. Method: 597 subjects consisting of hospital staff, students and risk groups, in whom measurement of antibody titers after 3 doses of vaccine was available, were enrolled in the study, and 483 subjects, in whom measurement of antibody titers after 4 doses of vaccine was achieved, fullfilled the study. Recombinant hepatitis B vaccine (Euvax B) was applied at 0, 1, 2 and 12 months intervals to IM group with standard 20 µg dose, to ID group with 2 µg dose and to SC group with 5 µg dose. Antibody measurements were done at 3rd and 13th months. Results: While seroprotection rates were respectively 96.6 %, 91.9 % and 88.2 % in IM, ID and SC groups at the 3rd month; they were 98.8 %, 95.6 % and 92.5 % at the 13th month.. While the safest application route in view of side effects appears to be SC route, the most frequent local side effect was seen in ID group and the most frequent systemic side effect in IM group. None of these side effects leaded to interrupting the vaccination. Conclusion: While ID hepatitis B vaccination appears to be an efficient method lowering the cost of vaccination in a rate of 9/10, alternative to classical IM vaccine application route; SC hepatitis B vaccine application route appears to be an efficient method lowering the cost vaccination in a rate of 3/4 according to IM vaccine application route, because of its ease of application.

Keywords: Hepatitis B vaccination, intradermal, subcutaneous, intramuscular.

Hayrettin Akdeniz, Mustafa Kasım Karahocagil, Hasan Karsen. Comparison of Response Results to Low Dose Alternative Intradermal and Subcutaneous Vaccine Applications with the Results of Classical Intramuscular Vaccination Route. Van Med J. 2006; 13(2): 28-35
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale