E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Şanlıurfa İlinde AB0, Rh Kan Gruplarının ve Rh Subgruplarının Dağılımının İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 314-319 | DOI: 10.5505/vtd.2022.85530

Şanlıurfa İlinde AB0, Rh Kan Gruplarının ve Rh Subgruplarının Dağılımının İncelenmesi

İbrahim Halil Dikici
Sbü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişmiş ülkelerde AB0 ve Rh kan gruplamanın yanında Rh subgruplar içinde veri tabanı bulunmaktadır. Ülkemizde Rh subgrupları dağılımı ile ilgili yapılmış bir çalışma yoktur. İlimizde AB0, Rh kan grubu ve Rh subgrup grubu dağılımının incelenmesini yapmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize 2012-2018 yılları arasında, müracaat eden hasta, donör ve sağlıklı bireylerden oluşan 58000 kişinin kan grupları ve 103 kişinin Rh subgrupları retrospektif olarak analiz edildi. Kan grupları mikrokolon aglutinasyon yöntemi ile çalışıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 58000 kişi dahil edildi. Bu kişilerden 18607 (% 32.08) kişinin kan grubu A(+), 1996 (%3.44) kişinin kan grubu A(-), 11133 (%19.19) kişinin kan grubu B(+), 1029(%1.77) kişinin kan grubu B(-), 18850 (%32.50) kişinin kan grubu 0(+), 1878(%3.24) kişinin kan grubu 0(-), 4082 (%7.03) kişinin kan grubu AB(+), 425 (%0.73) kişinin kan grubu ise AB(-) olarak tespit edildi. Rh subgruplarda ise 103 kişiden 90 (%87.37) kişinin D(+), 79 (%76.69) kişinin C(+), 102 (%99) kişinin e(+), 75 (%72.81) kişinin c(+), 24 (%23.30)kişinin ise E(+) tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AB0 gruplandırma sistemine göre en fazla 0 (%35.74) kan grubu tespit edildi. Rh gruplandırma sistemine göre ise % 92 oranında Rh(+) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca subgruplarda ise en fazla e (+) tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz verilerin ülkemizin kan grubu veri tabanına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: AB0 kan grubu, Rh sistemi, kan transfüzyonu

Examination Of The Distribution Of AB0, Rh Blood Groups And Rh Subgroups İn Şanlıurfa Province

İbrahim Halil Dikici
Hsu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training And Research Hospital

INTRODUCTION: In developed countries,there is database for Rh subgroups as well as AB0 and Rh blood grouping. There is no study conducted on the distribution of Rh subgroups in our country. We aimed to examine the distribution of AB0, Rh blood group and Rh subgroup in our province.
METHODS: The blood groups of 58,000 patients, donors and healthy individuals who applied to our hospital between 2012 and 2018, and the subgroups of 103 people were analyzed retrospectively. Blood groups were studied by microcolumn agglutination method.
RESULTS: 58000 people were included in our study. 18607(%32.08) people blood type A(+), 1996(%3.44) people blood type A(-), 11133(%19.19) people blood type B(+), 1029(%1.77) people 77 people's blood type is B(-), 18850(%32.50) people's blood type is 0(+), 1878 (%3.24) people's blood type is 0(-), 4082(%7.03) people's blood type is AB(+), blood group of 425 (%0.73) people was determined as AB(-). In Rh subgroups, 90 (%87.37) of 103 people were D(+), 102 (%99) e(+) and Kell(+) 6(%5.82).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the AB0 grouping system, the maximum 0(35.74%) group, the highest Rh (+) 92% and the most e(+) Rh subrgroup were detected. We think that the data we obtained will contribute to the blood group database of our country.

Keywords: AB0 blood group, Rh system, blood transfusion

İbrahim Halil Dikici. Examination Of The Distribution Of AB0, Rh Blood Groups And Rh Subgroups İn Şanlıurfa Province. Van Med J. 2022; 29(3): 314-319

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Dikici, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale