E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Stajyer Diş Hekimliği Öğrencileri ve Asistan Diş Hekimlerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 272-279 | DOI: 10.5505/vtd.2021.96992

Stajyer Diş Hekimliği Öğrencileri ve Asistan Diş Hekimlerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Nazli Zeynep Alpaslan Yayli, Yasemin Beliz Önder
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) aşısı bulunmayan ve hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu çalışmada stajyer diş hekimliği öğrencileri (Grup 1) ve asistan diş hekimlerinin (Grup 2) AIDS ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma için gönüllü olan katılımcılara 3 bölümden oluşan (demografik özellikler, AIDS bilgi düzeyi ve tutum) ve çoktan seçmeli soruları bulunan bir anket dağıtılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmayı yaş ortalaması 24,26 (±2,52) olan 89 katılımcı (46 kadın, 43 erkek) tamamlamıştır. Gönüllüler gruplara %64 (Grup 1) ve %36 (Grup 2) oranında dağılmıştır. %97,8 oranında katılımcı AIDS’in cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu belirtmiştir. Anketin ilk kısmı olan bilgi ölçeği bölümünde yalnızca ‘‘AIDS hastasının öksürmesi hastalığı bulaştırabilir’’ ifadesine verilen yanıtlar iki grup arasında anlamlı şekilde farklıdır (p=0,023). Tüm tutum ölçeği sorularına verilen yanıtlarda ise, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, AIDS hastalığını tanıma ve bulaş yolları açısından her iki grup için de kabul edilebilir bir farkındalığı gösterse de hastalığa bakış açısı ve tutum açısından halen önyargılar mevcuttur. Hekim ve hekim adaylarının hastalığa dair daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için eğitici programlar planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, HIV, AIDS, Bilgi Düzeyi, Tutum

Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes of Intern Dentistry Students and Assistant Dentists About AIDS

Nazli Zeynep Alpaslan Yayli, Yasemin Beliz Önder
Van Yuzuncu Yil University, Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology, Van

INTRODUCTION: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is an infectious disease that does not have a vaccine and negatively affects the quality of life of patients. In this study, it was aimed to investigate the knowledge levels and attitudes of intern dentistry students (Group 1) and assistant dentists (Group 2) about AIDS.
METHODS: Participants who volunteered for this cross-sectional study were distributed a questionnaire consisting of 3 parts (demographic characteristics, AIDS knowledge level and attitude) and multiple choice questions. Chi-square test was used in the statistical analysis. Statistical significance level was accepted as p<0.05.
RESULTS: 89 participants (46 female, 43 male), with an average age of 24.26 (± 2.52) completed the study. The volunteers were distributed to the groups at a rate of 64% (Group 1) and 36% (Group 2). 97.8% of the participants stated that AIDS is a sexually transmitted disease. In the information scale part of the questionnaire, only the answers given to the statement "Coughing of an AIDS patient can transmit the disease" are significantly different between the two groups (p = 0.023). In all attitude scale questions, there was no statistically significant difference between the two groups (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the results of this study show an acceptable awareness for both groups in terms of recognizing the AIDS and its transmission routes, there are still prejudices in terms of perspective and attitude towards the disease. Educational programs should be planned for physicians and physician candidates to have more information about the disease.

Keywords: Dentistry, HIV, AIDS, Knowledge Level, Attitude

Nazli Zeynep Alpaslan Yayli, Yasemin Beliz Önder. Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes of Intern Dentistry Students and Assistant Dentists About AIDS. Van Med J. 2021; 28(2): 272-279

Sorumlu Yazar: Nazli Zeynep Alpaslan Yayli, Türkiye
LookUs & Online Makale