E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Merkezimizde miyokardiyal köprüleşmenin anjiyo grafik sıklığı
Angiographic prevalence of myocardial bridging İn our department
Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Müntecep Asker, Naci Babat, Mehmet Yaman, Fatih Öztürk, Koray Celal Demirel, Ramazan Duz, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Musa Şahin, Hakkı Şimşek, Mustafa Tuncer
doi: 10.5505/vtd.2017.83703  Sayfalar 66 - 70

3.
Alternative Yöntemler Eşliğinde Takip Ettiğimiz Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarımız
Our Diabetic Foot Infections We Followed Accompanied By Alternative Methods
Fatma Bozkurt, Bircan Alan, Saim Dayan, Tayyar Selçuk, Emel Aslan, Özcan Deveci
doi: 10.5505/vtd.2017.02996  Sayfalar 71 - 77

4.
Van İline Bağlı Bir Köyde Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerde Bruselloz’a İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi
Determination of Information, Behavior and Attitudes on Brucellosis of Dairy Farmers in a village in Van
Dilek Kuşaslan Avcı, Hüseyin Avni Sahin, Gülnihal Güvendi, Zuhal Çakmak
doi: 10.5505/vtd.2017.92485  Sayfalar 78 - 84

5.
Tip 1 diyabetes mellituslu olgularımızın değerlendirilmesi
Evaluation of our type 1 diabetes mellitus patients
Keziban Aslı Bala, Muazzez Didin, Sultan Kaba, Oktay Aslan, Serap Karaman, Selami Kocaman, Murat Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.25744  Sayfalar 85 - 90

6.
Adenoidektominin çocuklarda nazal bakteriyel flora üzerine uzun süreli etkisi
The long-term effects of adenoidectomy on nasal bacterial flora in children
Sinan Uluyol, Mehmet Zeki Erdem
doi: 10.5505/vtd.2017.37450  Sayfalar 91 - 93

7.
Diş Hekimliği Fakültesindeki Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu-Depresyon Görülme Sıklığı ve Temporomandibular Eklem Hastalıklarıyla İlişkisinin Araştırılması
Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder and Depression among the Individuals within Faculty of Dentistry, who Experienced Earthquake and who did not, and the Relation with Temporomandibular Joint Disorders
Cennet Neslihan Eroğlu, Serap Keskin Tunç, Mesut Işık, Sadi Elasan
doi: 10.5505/vtd.2017.58066  Sayfalar 94 - 100

8.
Primer Tümör Spektrumu ve Bilgisayarlı Tomografi Bulgularına Göre Lenfanjitis Karsinomatozanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Lymphangitis Carcinomatosa Regarding Primer Tumor Spectrum and Computer Tomography Features
Mesut Özgökce, Nuri Havan, Ayşe Havan, İlyas Dündar, Abdussamet Batur, Alpaslan Yavuz, Harun Aslan, Mehmet Deniz Bulut, Aydın Bora
doi: 10.5505/vtd.2017.41636  Sayfalar 101 - 105

9.
Testis Tümörlü Hastalarda Ameliyat Öncesi Bakılan Serum Nötrofil-Lenfosit Oranı’nın Hastalığa Özgü Sağ kalım Üzerine Etkisi
The Effect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Disease Specific Survival in Testicular Tumor Patients
Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Yaşar Bedük
doi: 10.5505/vtd.2017.75537  Sayfalar 106 - 109

OLGU SUNUMU
10.
Konjenital glokoma eşlik eden natal diş: Olgu sunumu
Congenital glaucoma accompanied by natal teeth: A case report
Yusuf Kale, Ümit Aksoy
doi: 10.5505/vtd.2017.83097  Sayfalar 110 - 112

11.
Tiroid Orbitopatide Klinik Aktivite Skoru Artışı İle Karışabilecek Bir Durum: Topikal Prostaglandin Türevi Kullanımı
A Mimicking Situation Of Active Disease In Thyroid Orbitopathy: The Use Of Topical Prostaglandin Analogs
Aydın Yıldız
doi: 10.5505/vtd.2017.33042  Sayfalar 113 - 115

12.
Osteogenezis imperfektali iki olguda infraklavikuler blok ve anestezi yönetimi
Infraclavicular block and anesthesia management in two cases with Osteogenesis Imperfecta
Cahide Kahraman, Abdullah Kahraman
doi: 10.5505/vtd.2017.52244  Sayfalar 116 - 118

13.
Yöresel Halk İnanışı Olan Bele İp Dikilmesi Olgusunda Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of Lumbar Suturing as Regional Folk Beliefs
Yakup Aksoy, Ömer Fatih Şahin, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.5505/vtd.2017.40412  Sayfalar 119 - 121

14.
Sürücüde Meydana Gelen Galeazzi Kırığı Olgusu
Galeazzi Fracture at the Driver: Case Report
Mehmet Sunay Yavuz, Serkan Öztürk, Ufuk Akın, Faruk Aydın, Gonca Tatar, Muhammed Alp Özdemir
doi: 10.5505/vtd.2017.40427  Sayfalar 122 - 124

15.
Diyafragma Rüptürüne Yol Açan Karaciğer Kist Hidatiği: Olgu Sunumu
Liver Cyst Hydatid Causing Diaphragmatic Rupture: Case Report
Abdullah Kahraman
doi: 10.5505/vtd.2017.14633  Sayfalar 125 - 126

DERLEME
16.
Tıp eğitiminde akreditasyonun önemi
The importance of accreditation in medical education
Mehmet Emin Layık, Mustafa Kasım Karahocagil, Pınar Kalem
doi: 10.5505/vtd.2017.33043  Sayfalar 127 - 130

17.
Postpartum psikoz
Postpartum psychosis
Emine Füsun Akyüz Çim
doi: 10.5505/vtd.2017.43534  Sayfalar 131 - 134

LookUs & Online Makale