E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Medikal Profili
Medical Profile of Individuals Who Apply to Faculty of Dentistry
Levent Ciğerim
doi: 10.5505/vtd.2019.52533  Sayfalar 1 - 5

3.
Akciğer lezyonlarının malign ve benign ayırımında kantitatif difüzyon ağırlıklı MR görüntülemenin etkinliği
Efficacy of quantitative diffusion MR imaging for the differentiation of malignant and benign lung lesions
Cihan Şimşek, Necdet Poyraz
doi: 10.5505/vtd.2019.25902  Sayfalar 6 - 11

4.
Primer İnfertilite, Azospermi ve Habitüel Abortus Hasta Gruplarındaki Kromozom Anomalilerinin ve Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Chromosomal Anomalies and Polymorphisms in Primer Infertility, Azospermia and Habitual Abortion Patient Groups
Evren Gümüş
doi: 10.5505/vtd.2019.24571  Sayfalar 12 - 17

5.
Terra Firma Forme Dermatozlu Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Allerjik Hastalıklarla İlgili Yeni Bir Antite mi?
A Retrospective Analysis of Cases with Terra Firma-forme Dermatosis: Is It an Entity Related to Allergic Diseases?
Gürbüz Akçay, Emine Tuğba Alataş, Gürsoy Doğan
doi: 10.5505/vtd.2019.79037  Sayfalar 18 - 23

6.
Tanı Anında Vitamin D Eksikliği Saptanan Kanser Hastalarının Vitamin D Düzeyleri ve Vitamin D Eksikliği Etiyolojilerinin Araştırılması
Vitamin D Levels and Deficiency Etiology in Cancer Patients with Vitamin D Deficiency at The Time of Diagnosis
Hikmet Gülşah Tanyıldız, Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Handan Dinçaslan, Nurdan Taçyıldız
doi: 10.5505/vtd.2018.37232  Sayfalar 24 - 28

7.
Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi
A retrospective analysis of patients with aortic dissection in the emergency unit
Mehmet Çağrı Göktekin
doi: 10.5505/vtd.2018.73792  Sayfalar 29 - 33

8.
Yenidoğan lumbosakral meningosel veya meningomyelosel tanısıyla cerrahi tedavi uygulanmış hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of neonatal patients treated with the diagnosis of lumbosacral meningocele or meningomyelocele
Özgür Demir
doi: 10.5505/vtd.2019.82335  Sayfalar 34 - 38

9.
Arka segment tutulumu olan glob travmalarında klinik özellikler, prognostik faktörler ve 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçları
Clinical charactheristics, prognostic factors and outcome of 23-gauge pars plana vitrectomy in traumatic globe injuries with posterior segment complications
Dilek Yaşa, Mustafa Gürkan Erdoğan
doi: 10.5505/vtd.2019.44365  Sayfalar 39 - 45

10.
Epilepsi Hastalarında; Epilepsi Farkındalığı, Epileptik Kaygı ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epilepsy Knowledge, Epileptic Concern and Sleep Quality in Patients with Epilepsy
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2019.26986  Sayfalar 46 - 52

11.
Travma ile Başvuran Hastalarda Kan Etanol Düzeyinin Mortalite Üzerine Etkisi
The Effect of Blood Ethanol Level on Mortality in Patients with Trauma
Burak Altan, Muhammed İkbal Şaşmaz
doi: 10.5505/vtd.2019.83713  Sayfalar 53 - 60

12.
Tonsillektomi Sonrası Kanama; Olası Risk Faktörleri
Post Tonsillectomy Bleeding; Possible Risk Factors
Zülküf Kaya, Vahit Mutlu
doi: 10.5505/vtd.2019.78790  Sayfalar 61 - 66

13.
Adrenal İnsidentalomalı Hastalarda Klinik Radyolojik Değerlendirme
Clinical Radiologıcal Assesment in Patients With Adrenal Incidentaloma
Mehmet Erdem, Saliha Yıldız
doi: 10.5505/vtd.2019.72324  Sayfalar 67 - 72

14.
Başlangıç Düzeyindeki Okluzal Çürüklerin Teşhisinde Lazer Floresans ve Elektriksel Yöntemin Geçerliliği ve Tekrarlanabilirliği’nin in-Vitro Olarak Karşılaştırılması
In-Vitro Comparison of The Validity and Reproducibility of Laser Fluorescence and Electrical Method in the Diagnosis of Initial Occlusal Caries
Serdar Akarsu, Sultan Aktuğ Karademir
doi: 10.5505/vtd.2019.44711  Sayfalar 73 - 78

15.
Laboratuvarda numune redlerinin analizi ve eğitimin etkisi
The analysis of laboratory sample rejections and the effect of training on the rejection rate
Aysun Ekinci
doi: 10.5505/vtd.2019.03521  Sayfalar 79 - 84

16.
Solunumsal Yoğun Bakım Hastalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Mortality in Respiratory Intensive Care Patients
Mehmet Kabak
doi: 10.5505/vtd.2019.92499  Sayfalar 85 - 90

17.
İstanbul’daki eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan acil tıp asistanlarının piper yorgunluk ölçeği ve epworth uykululuk ölçeği ile yorgunluk ve uykululuk değerlerinin ölçülmesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
The evaluation of factors effecting sleepiness and tiredness of emergency medicine residents with Piper tiredness scale and Epworth sleepiness scale in a training and research hospital in Istanbul
Mehmet İz, Hakan Topaçoğlu, Özlem Dikme, Erhan Bayıl, Mehmet Emin Layık, Fatma Betül Ay İz, Özgür Dikme
doi: 10.5505/vtd.2019.75010  Sayfalar 91 - 96

18.
Hiperhidrozis’in tedavisinde tek port bilateral endoskopik torakal sempatektomi
Single-port bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for the treatment of hyperhidrosis
İlhan Ocakcıoğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.53325  Sayfalar 97 - 102

19.
Genetik trombozdan şüphe edilen hastaların demografik ve klinik değerlendirilmesi
Demographic, clinical, and genetic evaluation of patients with suspected inherited thrombophilia
Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Özlem Özdemir, Selda Çeneli, Nur Hilal Turgut, Fatih Demirkan
doi: 10.5505/vtd.2019.57625  Sayfalar 103 - 108

20.
Atatürk Üniversitesi Böbrek Nakli Bekleme Listesindeki Hastalarda Panel Reaktif Antikor Profillerinin Belirlenmesi:
Panel Reactive Antibody Profiles of Patients on the Kidney Transplant Waiting List of Atatürk University
Eda Balkan, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2019.82574  Sayfalar 109 - 113

OLGU SUNUMU
21.
Atipik Radyolojik Görünüm ve Lokalizasyonu Olan Bronkojenik Kist, Olgu Sunumu
Bronchogenic Cyst with Atypical Radiological Appearance and Localization, Case Report
Ozgur Omer Yildiz, Eray Cinar, Nurettin Karaoglanoglu
doi: 10.5505/vtd.2019.30306  Sayfalar 114 - 116

22.
Jinekolojik Malignitelerin Supraklaviküler Lenf Nodu Metastazının iki Olgu Sunumu Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Supraclavicular Lymph Node Metastasis of Gynecologic Malignancies With Two Case Reports
Hidayet Şal, Erhan Hüseyin Cömert, Yasin Semih Ekici, Emine Seda Güvendağ Güven, Süleyman Güven
doi: 10.5505/vtd.2019.82621  Sayfalar 117 - 119

23.
Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Gelişen Mukormikozis: Olgu Sunumu
Mucormycosis In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report
Sinan Demircioğlu, Ali Doğan, Ömer Ekinci, Ufuk Düzenli, Ali İrfan Baran, İrfan Bayram, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2019.76148  Sayfalar 120 - 124

24.
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tanı Alan Goldenhar Sendromu: Olgu Sunumu
Recurrent Urinary Tract Infection as a Manifestation of Goldenhar Syndrome: Case Report
Ali Güngör, Nilüfer Avunç, Mehmet Orhan Erkan, Emel Isıyel, Esra Kılıç, Bahar Çuhacı Çakır
doi: 10.5505/vtd.2019.60565  Sayfalar 125 - 127

DERLEME
25.
Acil Serviste Kafa Travmalı Olgu Yönetimi
Management of cases with head trauma in emergency department
İffet Yaşaran, Ali Karakuş, Guven Kuvandik
doi: 10.5505/vtd.2019.42204  Sayfalar 128 - 134

EDITÖRE MEKTUP
26.
Çocuk hastada steroide dirençli nefrotik sendroma ikincil gelişen posterior reversibl ensefalopati sendromu
Posterior reversible encephalopathy syndrome secondary to steriod resistant nephrotic syndrome in a child
Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Seda Balkaya, Meryem Benzer, Canan Hasbal Akkuş, Figen Bakırtaş Palabıyık, Esra Şevketoğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.22800  Sayfalar 135 - 136

LookUs & Online Makale