E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 26 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği
Antibacterial Activity of Textile Products Used in Hospital Environment
Şahin Direkel, Elif Sultan Akpınar, Emel Uzunoğlu Karagöz, Gül Bayram Abiha
doi: 10.5505/vtd.2019.14238  Sayfalar 268 - 272

3.
jeneralize vitiligo hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif kompülsif bozukluk düzeyleri
Quality of life, anxiety, depression and obsessive compulsive disorder levels in patients with generalized vitiligo
Mustafa Aksoy, Leyla Baykal Selçuk
doi: 10.5505/vtd.2019.04127  Sayfalar 273 - 278

4.
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları
The Demographic Findings of Patients Diagnosed with Syphilis in a Training and Research Hospital
Atiye Oğrum, Arzu Karataş, Belçin İzol, Emel Güngör, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.05668  Sayfalar 279 - 284

5.
Karbon monoksit zehirlenmesi laktat ve kardiyak belirteç ilişkisi
Relationship between carbon monoxide poisoning, lactate and cardiac marker
Serdar Özdemir, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.24993  Sayfalar 285 - 288

6.
Pinealektomize edilmiş septik sıçanlarda TNF-α, IL-6, IL-10 ve IL-1β’nin kan düzeyleri ile karaciğer ve böbrekte gen ekspresyonu seviyelerindeki değişimlerin araştırılması
The investigation of liver and kidney TNF-α, IL-6, IL-10 and IL-1β gene expression and blood levels in pinealectomised septic rats
metehan uzun, aysun ozturk
doi: 10.5505/vtd.2019.32815  Sayfalar 289 - 297

7.
Helicobacter pylori enfeksiyonu olan çocuklarda tanı testlerinin, klinik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of diagnostic tests, clinical and histopathological findings with Helicobacter pylori infection in pediatrics
Burcu Güven, Hacer Fulya Gülerman, Birgül Kaçmaz
doi: 10.5505/vtd.2019.24392  Sayfalar 298 - 302

8.
Nizatidinin Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi
Effect of Nizatidine on Renal Ischemia-Reperfusion Damage
Renad Mammadov, Bahadır Süleyman, Aslı Özbek Bilgin
doi: 10.5505/vtd.2019.37084  Sayfalar 303 - 308

9.
Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz
Laparascopic Ventral Mesh Rectopexy Experience for Rectal Prolapse At Our Center
Hakan Yabanoğlu, Ali Ezer, İlker Murat Arer, Abdirahman Sakulen Hargura, Tevfik Avcı, Murat Kuş
doi: 10.5505/vtd.2019.70431  Sayfalar 309 - 314

10.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Algıladıkları Düşme Risk Faktörleri ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
The Determination of Perceived Risk Factors and The Level of Knowledge for Falls in Older People Who Lives in a Nursing Home in Turkey
Hesna Gürler, Fatma Özkan Tuncay, Tülay Kars Fertelli
doi: 10.5505/vtd.2019.38233  Sayfalar 315 - 323

11.
Temel Yaşam Desteği Eğitimi Alan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri
Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support Education
Atakan Yılmaz, Ramazan Sabırlı, Murat Seyit, Mert Özen
doi: 10.5505/vtd.2019.59480  Sayfalar 324 - 330

12.
Posterior Kondiler ve Mastoid Emisser Kanalların Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi.
Posterior Condylar and Mastoid Emissary Canals, Radiologic Evaluation of Morphological and Morphometric Characteristics
Özkan Özen, Yavuz Yüksel
doi: 10.5505/vtd.2019.69077  Sayfalar 331 - 336

13.
Multipl Miyelom Hastalarında Ekstramedüller Miyelom Görülme Sıklığı
Incidence of Extramedullary Myeloma in Multiple Myeloma Patients
Sinan Demircioğlu, Gülçin Miyase Sönmez, Ali Doğan, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2019.98470  Sayfalar 337 - 341

14.
Bir Üniversite Hastanesinde Acil Servisinden Göğüs Cerrahisi Kliniğine Yatırılan Hastaların Analizi
Analysis of Patients Hospitalized in Thoracic Surgery Clinic from Emergency Department of a University Hospital
Muhammed İkbal Şaşmaz, Burcu Özen, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü, Ufuk Çobanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.03780  Sayfalar 342 - 345

15.
Acil ve Elektif Sezaryen Sonrası Kronik Ağrı Sıklığı
Chronic Pain Incidence After Elective and Emergency Caesarean Sections
Hakan Tapar, Serkan Dogru, Serkan Karaman, tugba karaman, Hatice Yilmaz Dogru, mustafa süren
doi: 10.5505/vtd.2019.03206  Sayfalar 346 - 352

16.
Bir Üniversite Hastanesindeki Mavi Kod Çağrı Sisteminin Uygunluğunun ve Sonlanımının İncelenmesi
Investigation of the suitability and outcome of the Blue Code Call System at a University Hospital
Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir
doi: 10.5505/vtd.2019.57355  Sayfalar 353 - 357

17.
Refraktif – Difraktif Özellikli Göz İçi Lensi Takılan Hastalarda Refraktif ve Görsel Sonuçlar
Refractive and Visual Results in Patients with Refractive - Diffractive Intraocular Lens
Aydin Yıldız
doi: 10.5505/vtd.2019.46872  Sayfalar 358 - 362

18.
Çölyak Hastalarında Demografik, Histopatolojik ve Klinik Özellikler
Demographic, Histopathological and Clinical Features of Patients with Celiac Disease
Yusuf Kayar, Neslihan Sürmeli, Ramazan Dertli, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Ağın, Narin Yıldırım Doğan
doi: 10.5505/vtd.2019.17363  Sayfalar 363 - 369

19.
Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi
Histopathological Distribution of Thyroid Tumors in and around the Van Province, Turkey: Retrospective Analysis of 733 Cases
Remzi Erten, İrfan Bayram, Feyza Demir, İbrahim Aras, Sıddık Keskin
doi: 10.5505/vtd.2019.81904  Sayfalar 370 - 376

OLGU SUNUMU
20.
İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Listeria Monocytogenes Enfeksiyonuna Bağlı Rhombensefalit: Olgu sunumu
Rhombencephalitis due to Listeria Monocytogenes Infection in the Immunocompetent Patient: A Case Report
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2019.65365  Sayfalar 377 - 380

21.
Median Arcuat Ligament Sendromlu Olguda Laparoskopik Tedavi: olgu sunumu
Laparoscopic Treatment of Median Arcuat Ligament Syndrome: A Case Report
Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Çağla Bali
doi: 10.5505/vtd.2019.93446  Sayfalar 381 - 383

22.
Kardiyak Kitlesi Olan Hastanın Yoğun Bakım Döneminde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in the Intensive Care Period of the Patient with Cardiac Disease: Case Report
Harun Ünal, Şükriye İlkay Güner, Ali Kemal Gür
doi: 10.5505/vtd.2019.25986  Sayfalar 384 - 387

23.
Ordu İlinde Tespit Edilen İlk Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
First Cutaneous Leishmaniasis Case Identified in Ordu Province
Sevda Önder, Ülkü Karaman, Muhammed Nalçacı
doi: 10.5505/vtd.2019.94830  Sayfalar 388 - 391

DERLEME
24.
Bifosfonatlarla İlişkili Çene Kemiği Nekrozunda Düşük Doz Lazer Terapisinin Etkisi Üzerine Durum Değerlendirmesi
A Review of Effects Of Low-Level Laser Therapy On Bisphosphonate-Related Jaw Necrosis
Cennet Neslihan Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.36693  Sayfalar 392 - 401

25.
Diyabetik Kardiyomiyopati Ve G Proteini
Diabetıc Cardiomyopathy And G Protein
Yasemin Behram Kandemir, Ünal Güntekin, Çiğdem Aydın, Gökhan Görgişen
doi: 10.5505/vtd.2019.88156  Sayfalar 402 - 407

26.
Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme
An Anthropological Evaluation on Fluorosis
Seda Karaöz Arıhan, Ramazan Türkekul
doi: 10.5505/vtd.2019.68095  Sayfalar 408 - 415

EDITÖRE MEKTUP
27.
Editöre mektup: Timpanoplasti başarısını belirlemede kullanılabilmesi için ortalama trombosit hacmi ölçümlerinin standardizasyonuna ihtiyaç vardır
Letter to the Editor: There is need to standardization of mean platelet volume measurements for usage in the prediction of tympanoplasty success
Cengiz Beyan, Esin Beyan
doi: 10.5505/vtd.2019.90582  Sayfalar 416 - 417

LookUs & Online Makale