E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 7 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2000
KLINIK MAKALE
1.
Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı
Combined Coronary Bypass Surgery and Valve Replacement
Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş, İ. Ayhan Özdemir
Sayfalar 1 - 5

2.
Varikoselli Hastaların Seminal Sıvısında Preoperatif ve Postoperatif Antioksidan Enzim Aktivitesi
Preoperative and Postoperative Antioxidant Enzyme Activity in The Seminal Fluid of Patients with Varicocele
Emin Özbek, Yusuf Türköz, Mustafa Çekmen
Sayfalar 6 - 9

3.
Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri
The Etiologies of the Obstructive Icters and Managements
Osman Güler, Abbas Aras, Metin Aydın, Erol Kisli, Öztekin Çıkman
Sayfalar 10 - 15

4.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Ameliyat Edilen Mide Kanserli Hastalarda Proksimal Mide Kanseri Sıklığı
The frequency of proximal gastric cancer in patients with gastric camcer who underwent surgery in the General Surgical Clinic of Van Medical Faculty.
Çetin Kotan, Ersin Özgören, İbrahim Barut, Reşit Sönmez, Abbas Aras, Öztekin Çıkman
Sayfalar 16 - 19

5.
Kanserde Serum Arginaz Aktivitesi
Serum Arginase Activity in Cancer
İclal Meram, Sibel Ahi, Mehmet Tarakçıoğlu
Sayfalar 20 - 23

6.
Diabetes Mellitus Olgularında Glomerüler Filtrasyon Değerlerinin İncelenmesi
The Investigation of Glomerular Filtration Values in Patients with Diabetes Mellitus
Y.Zeki Çelen, Erkan Özbay, Mustafa Araz, Vahap Okan
Sayfalar 24 - 27

7.
Hemodiyaliz Hastalarında Serum Leptin Düzeyinin Beslenme Durumu, Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Oranıyla İlişkisi
Relatonship Between Leptin Level and Nutritonal Status, Body Mass Index and Body Fat Ratio in Hemodialysis Patients
Reha Erkoç, Haluk Dülger, Ekrem Algün, Cevat Topal, İsmail Uygan, Mehmet Tarakçıoğlu, Halis Aksoy
Sayfalar 28 - 31

8.
Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar
The Complicatıons and Visual Results After Cataract Surgery and Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation For Traumatic Cataract in Children
Erdinç Aydın, Ahmet T. Özmen
Sayfalar 32 - 36

9.
İdiopatik Rekürren Üriner Sistem Taşlı Hastalarda Dual-Enerji X-Ray Absorpsiyometri Kullanarak Kemik Mineral Dansitesi Ölçümü
Bone Mineral Density Measurement Using Dual-Energy X-Ray Absorbtiometry in Patients with Idiopathic Recurrent Urolithiasis
Emin Özbek, Mürsel Davarcı
Sayfalar 37 - 39

OLGU SUNUMU
10.
Eroin İntoksikasyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu
Pulmonary edema seen in heroin intoxication
Hasan Koçoğlu, İsmail Katı, Cengiz Bekir Demirel, Ürfettin Abbasov
Sayfalar 40 - 42

11.
Batın Ön Duvarında Ekinokok Kisti: Olgu Sunumu
Echinococcal Cyst on Abdominal Wall: Case Report
Osman Güler, Reşit Sönmez, Metin Aydın, Erol Kisli, Hasan Arslantürk, Özkan Ünal
Sayfalar 43 - 45

LookUs & Online Makale