E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
COVID-19 Hastalarında Oral Kortikosteroid Tedavisinin, Klinik Seyir, Hastane Yatış ve Mortalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 290-296 | DOI: 10.5505/vtd.2022.00908

COVID-19 Hastalarında Oral Kortikosteroid Tedavisinin, Klinik Seyir, Hastane Yatış ve Mortalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Umay Balcı, Figen Sarıgül, Derya Seyman, Alper Tahmaz, Ayşegül Seremet Keskin, Kübra Demir Önder, Hande Berk, Ulku User, Filiz Kizilates
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastalığında virüsün neden olduğu hiperinflamasyon döneminde kısa süreli ve düşük doz intavenöz kortikosteroidlerin, hastalığın ilerlemesini önlediği ve mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı hafif-orta COVID-19 pnömonisi olup oksijen ihtiyacı olmayan ve ayaktan oral kortikosteroid tedavisi başladığımız hastaların klinik seyrinin, hastaneye tekrar başvuru ve mortalite oranlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemize hafif-orta COVID-19 pnömonisi tanısıyla başvuran ve ayaktan, oral sistemik KS tedavisi verilen 18 yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; SARS-CoV-2 PCR testinin pozitif olması, akciğer bilgisayarlı tomografisinde hafif-orta COVID-19 tutulumuyla uyumlu pnömoni bulgusu olması, semptom başlangıcından itibaren yedi gün ve üzerinde süre geçmiş olması, oksijen satürasyonunun 93 ve üzerinde olmasıydı. Hastalara oral sistemik kortikosteroid olarak deksametazon 8 miligram (mg), metilprednizolon 32 mg ve metilprednizolon 40 mg verilmişti. Hasta dosyalarından ve hastane veri tabanından toplanan veriler retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 49,2 ±12 yıl ve %60’ı erkek, %40’ı bayan idi. Ortalama steroid süresi 6,76 ±2,35 gün olarak tespit edildi. Devam eden semptomlar nedeniyle hastaların %56’sı tekrar hastaneye başvurdu, %12’sine klinik ve laboratuvar kötüleşmesi nedeniyle hastane yatışı yapıldı, yoğun bakım yatış oranı %3 ve mortalite oranı da %2 (2/100) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; hafif-orta COVID-19 pnömonisinde oral kortikosteroidlerin mortalite ve morbidite üzerine etkinliği gösterilememiştir. Bu konuda iyi tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalar ile daha sağlıklı veriler elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, kortikosteroid, SARS-CoV-2

Evaluation of the Effect of Oral Corticosteroid Treatment on Clinical Course, Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients

Umay Balcı, Figen Sarıgül, Derya Seyman, Alper Tahmaz, Ayşegül Seremet Keskin, Kübra Demir Önder, Hande Berk, Ulku User, Filiz Kizilates
University Of Health Sciences,antalya Training And Research Hospital, Antalya

INTRODUCTION: It has been reported that short-term and low-dose intravenous corticosteroids prevent the progression of the disease and reduce mortality during the hyperinflammation period caused by the virus in COVID-19 disease. The aim of our study is to evaluate the clinical course, hospital readmission and mortality rates of patients with mild to moderate COVID-19 pneumonia, who do not need oxygen and for whom we started outpatient corticosteroid treatment.
METHODS: Patients over the age of 18 who applied to our hospital with the diagnosis of mild-to-moderate COVID-19 pneumonia and were treated with outpatient oral systemic corticosteroid were included in the study.Inclusion criteria were pneumonia finding consistent with mild to moderate COVID-19 involvement in lung computerized tomography, seven days or more from symptom onset, and oxygen saturation of 93 and above. The patients were given dexamethasone 8 milligrams (mg) methylprednisolone 32 mg, methylprednisolone 40 mg as oral systemic corticosteroid.
RESULTS: The median age (min-max) of the patients was 49.24 (22-91), and 60% of them were male. The median steroid duration was 6.6 (1-10) days. Due to ongoing symptoms, 56% of the patients were admitted to the hospital again, 12% were hospitalized due to clinical and laboratory deterioration, the intensive care hospitalization rate was 3% and the mortality rate was 2% (2/100).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the effectiveness of oral corticosteroids on mortality and morbidity has not been demonstrated in mild to moderate COVID-19 pneumonia. Well-designed randomized controlled studies are needed on this subject.

Keywords: COVID-19, corticosteroid, SARS-CoV-2

Umay Balcı, Figen Sarıgül, Derya Seyman, Alper Tahmaz, Ayşegül Seremet Keskin, Kübra Demir Önder, Hande Berk, Ulku User, Filiz Kizilates. Evaluation of the Effect of Oral Corticosteroid Treatment on Clinical Course, Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients. Van Med J. 2022; 29(3): 290-296

Sorumlu Yazar: Umay Balcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale