E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Akciğer lezyonlarının değerlendirilmesinde FDG PET/CT ile ölçülen SUVmax ile serum YKL-40 düzeylerinin karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 38-43 | DOI: 10.5505/vtd.2021.21549

Akciğer lezyonlarının değerlendirilmesinde FDG PET/CT ile ölçülen SUVmax ile serum YKL-40 düzeylerinin karşılaştırılması

Ebru Örsal İbişoğlu1, Engin Şebin2
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ‎Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Florin‐18‐florodeoksiglukoz kullanılan pozitron emisyon tomografisi (PET) ile birlikte bilgisayarlı tomografi (BT) kanserli hastaların tanı ve evrelemesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada akciğer lezyonu saptanan tanı amaçlı PET/ BT çalışması uygulanan hastalarda semi-kantitatif değerlendirme amaçlı SUVmax değerlerini hesaplamak ve serum YKL-40 ve iskemi modifiye albümin (IMA) düzeylerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında prospektif bir vaka kontrol çalışması yapıldı. Akciğer lezyonlarından şüphelenilen, nükleer tıp kliniğine başvuran hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada akciğerlerde şüpheli kitleler için rutin PET/BT görüntülemesi uygulanan 85 hastayı analiz edildi. Lezyonların patolojik muayenesinde hastaların 20'sinde (%23,5) iyi huylu akciğer hastalığı, 65'inde (%76,5) AK mevcuttu. Ayrıca hasta yakınlarından 35 katılımcı sağlıklı kontrol grubu olarak kaydedildi. PET/ BT çalışması uygulanan hastalarda maksimum standartlaştırılmış alım değerleri (SUVmax) hesaplandı ve serum örneklerinde YKL‐40, iskemi modifiye albümin (IMA), karsinoembriyonik antijen (CEA) ve laktat dehidrojenaz (LDH) değerleri ölçüldü.
BULGULAR: AK'li hastalarda, iyi huylu akciğer hastalığı grubuna göre ortalama SUVmax değerleri daha yüksekti (9,49±2,27 ve 3,13±1,15) (p<0.001). Serum YKL-40 (71,42±7,65ng/L ve 102,03±12,22 ng/L’ye karşı 31,79±7,52 ng/L), IMA (0,90±0,16 ve 0,84±0.09’a karşı 0,70±0,08), LDH (268,00±63,30 U/L ve 261.03±65,02 U/L’ye karşı 165,08,00±52,62 U/L) ve CEA (4,60±1,10 ng/mL ve 2,47±0.81 ng/mL’ye karşı 1,9±0,41 ng/mL) değerleri AK’li ve iyi huylu akciğer hastalığı olan hastalarda sağlıklı kişilere göre daha yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız akciğer kanseri olgularında SUVmax ve serum YKL‐40 düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. SUVmax, akciğer kanserlerini iyi huylu akciğer hastalığından ayırmak için yararlı bir ölçüt olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, PET/BT, Maksimum standart alım değeri, YKL40, iskemi modifiye albümin

Comparison of SUVmax values obtained from F-18 FDG PET/CT and YKL-40 levels measured from serum in the evaluation of lung lesions

Ebru Örsal İbişoğlu1, Engin Şebin2
1Department of Nuclear Medicine, Göztepe Training and Research Hospital, Medeniyet University,Istanbul, Turkey ‎
2Department of Medical Biochemistry, Erzurum Regional Education and Research Hospital,Saglık Bilimleri University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Fluorine‐18‐fluorodeoxyglucose (18F‐FDG) positron emission tomography (PET)/computed tomography (CT) is a trusted method for the evaluation of cancer patients. In this study, we aimed to calculate the SUVmax values for semi-quantitative evaluation in patients with pulmonary lesions undergoing diagnostic PET / CT study and to investigate serum YKL-40 and ischemia modified albumin (IMA) levels.
METHODS: We performed a prospective case-control during July 2012-July 2013. Patients referred to the nuclear medicine clinics with suspected pulmonary lesions were enrolled in the study prospectively. In this study we analyzed 85 patients who underwent ‎routine PET/CT imaging for suspicious lung masses. Of the included patients, 20 (23.5%) had BLD, while ‎‎65 (76.5%) had lung cancer (LC) in the pathological examination of the lesions. Additionally, 35 participants from the patient relatives ‎were enrolled as healthy controls. SUVmax were calculated in patients who underwent PET / CT study, and serum samples of YKL 40, IMA, carcinoembryonic antigen (CEA) and lactate dehydrogenase (LDH) values were measured.
RESULTS: Patients with LC had higher mean SUVmax values compared to the BLD group (‎9.49±2.27 vs. 3.13±1.15) (p<0.001). Serum YKL-40 (71,42±7,65ng/L and102.03±12.22 ng/L vs. 31,79±7,52 ng/L), IMA (0,90±0,16 and 0,84±0.09 vs. 0,70±0,08), LDH (268,00±63,30 U/L and 261.03±65,02 U/L vs. 165,08,00±52,62 U/L), and CEA (4,60±1,10 ng/mL and 2,47±0.81 ng/mL vs. 1,9±0,41 ng/mL) measurements remained greater in patients having LC and BLD than the healthy participants (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we concluded that SUVmax and serum YKL‐40 levels were increased in LC cases. SUVmax may be an efficient variable to distinguish LC from BLD.

Keywords: Lung cancer, non‐,,,, small cell lung cancer, small cell lung cancer, PET/CT, Maximum ‎standardized uptake value, YKL40, ‎ischemia modified albumin

Ebru Örsal İbişoğlu, Engin Şebin. Comparison of SUVmax values obtained from F-18 FDG PET/CT and YKL-40 levels measured from serum in the evaluation of lung lesions. Van Med J. 2021; 28(1): 38-43

Sorumlu Yazar: Ebru Örsal İbişoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale