E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
İlk kez Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Anksiyete [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 55-61 | DOI: 10.5505/vtd.2021.25593

İlk kez Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Anksiyete

Gülden Küçükakça Çelik1, Şefika Dilek Güven1, Seçil Taylan2, Mehmet Günay Uyar3, Mehmet Emin Akçin3
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2Akdeniz Üniversitesi
3Kayseri Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi alan hastaların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma; Mayıs 2018- Şubat 2020 tarihleri arasında, bir şehir hastanesinin hiperbarik oksijen tedavi ünitesinde yapıldı. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın örneklemini, ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan 76 hasta oluşturdu. Hastaların hiperbarik oksijen tedavisi sürecinde subjektif parametrelerini değerlendirmek üzere; Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Durum-Sürekli Kaygı Envanteri kullanıldı. Hiperbarik oksijen tedavisi sürecinde değerlendirilen objektif ölçümler ise fizyolojik parametreler formuna kaydedildi. Çalışma verileri, SPSS 22.0 istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada; hastaların kliniğe geldiğinde durumluk anksiyete düzeylerinin ve Görsel Kıyaslama Ölçeği puan ortalamalarının yüksek olduğu, tedaviden hemen önce ve tedaviden sonra azaldığı saptandı. Hastaların sürekli kaygı düzeyleri puan ortalaması ise 77.22±7.82 olarak belirlendi. Tekrarlı ölçülmede hastaların oksijen saturasyon düzeyi ortalamalarının artığı, solunum sayısı ortalamalarının ise azaldığı saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada subjektif (durumluk-sürekli anksiyete ve Görsel Kıyaslama Ölçeği) ve objektif (solunum hızı) ölçüm sonuçları; ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastaların kliniğe geldiğinde yüksek olan anksiyete düzeylerinin, tedavi sonrası azalma eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonuçlar; hiperbarik oksijen tedavisi uygulanacak hastalarda, anksiyeteye yönelik önlemlerin alınmasını haklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, anksiyete, fizyolojik parametre

Anxiety in Patients Receiving Hyperbaric Oxygen Therapy for The First Time

Gülden Küçükakça Çelik1, Şefika Dilek Güven1, Seçil Taylan2, Mehmet Günay Uyar3, Mehmet Emin Akçin3
1Nevsehir Haci Baktas Veli Universty
2Akdeniz Universty
3Kayseri City Hospital

INTRODUCTION: This study; It was performed to determine the anxiety levels of patients who received hyperbaric oxygen therapy for the first time.
METHODS: Research; It was performed in the Hyperbaric Oxygen Therapy unit of a city hospital between May 2018 and February 2020. The sample of the descriptive study consisted of 76 patients who underwent hyperbaric oxygen therapy for the first time. In order to evaluate the subjective parameters of the patients in hyperbaric oxygen treatment process; Visual Comparison Scale and Status-Trait Anxiety Inventory were used. Objective measurements evaluated during the hyperbaric oxygen treatment were recorded in the form of physiological parameters. Study data were evaluated using SPSS 22.0 statistical package program.
RESULTS: In the study; When the patients came to the clinic, the state anxiety levels and the Visual Comparison Scale means scores were found to be high and decreased immediately after the treatment. Mean anxiety levels of the patients were determined as 77.22 ± 7.8. In repeated measurement, the mean oxygen saturation levels of the patients increased and their respiratory averages decreases ( p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, subjective (Status-Trait Anxiety and Visual Comparison Scale) and objective (respiration rate) measurement results; reveals that patients with hyperbaric oxygen therapy for the first time showed higher anxiety levels when they arrived at the clinic after treatment. Coclusions; in patients undegoing hyperbaric oxygen therapy, it justifies taking measures for anxiety.

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, anxiety, physiological parameter

Gülden Küçükakça Çelik, Şefika Dilek Güven, Seçil Taylan, Mehmet Günay Uyar, Mehmet Emin Akçin. Anxiety in Patients Receiving Hyperbaric Oxygen Therapy for The First Time. Van Med J. 2021; 28(1): 55-61

Sorumlu Yazar: Gülden Küçükakça Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale