E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(3): 69-76

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri

Bilgin Kadri Arıbaş1, Dilek Nil Ünlü1, Gürbüz Dingil1, Pelin Demir1, Sevim Özdemir1, Zekiye Şimşek1, Ümit Üngül1, Aliye Ceylan Zaralı1
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

Amaç: 16G yarı-otomatik iğne ile yapılan karaciğer biyopsilerinde, lezyon tipi, primer malignite varlığı, lezyon yapı ve boyutu gibi etkenleri değerlendirmek ve iğne seçimini tartışmaktır. Yöntem: Biyopsi yapılan 160 hastanın 81’i kadın, 79’u erkek olup, ortalama yaş 56.0 idi. Parankimden biyopsi yapılan hastaların 43’ünde hepatit B, 13’ünde hepatit C pozitifti. Geriye kalan 104 (%65) hastadaki biyopsi yapılan lezyonlardan 93’ü solid, 10’u semisolid, 1 tanesi de kistik idi. Kitle boyutları 2–6 cm arasında değişmekte olup ortalama kitle boyutu 3.3±1.0 cm ölçüldü. Hastalarda ciddi bir komplikasyon görülmedi. Bulgular: Primer başarısız olan yanlış negatif kabul edilen 10 hastada, ikinci biyopsi sonuçları tanısal idi. Bağımsız prediktör olarak yaş (p=0.997), cinsiyet (p=0.056), primer malignite varlığı (p=0.711), lezyonun malign-benign olması (p=0.515), boyutu (p=0.119), lezyonun hipoekoik (p=0.077), izoekoik (p=0.064), hiperekoik yapısı (p=0.313), solid (p=0.149) veya semisolid olması (p=0.614) başarıda etkili bulunmamıştır. Doğru pozitif 74 olgu, doğru negatif 76 olgu, yanlış negatif 10 olgu (6’sı malign, 4’ü benign) iken, yanlış pozitif olgu mevcut değildi. Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler ve doğruluk sırasıyla, %88.1, %100, %100, %88.4 ve %93.8 bulunmuştur. Sonuç: Yarı-otomatik 16G Tru-cut iğne ile karaciğer biyopsileri yüksek başarıyla tanıya gitmekte olup biyopsi başarısı açısından belirgin bir etken bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesici biyopsi, karaciğer biyopsisi, US eşliğinde biyopsi

Percutaneous Liver Biopsies with Half-automatic 16 Gauge Tru-cut Needles

Bilgin Kadri Arıbaş1, Dilek Nil Ünlü1, Gürbüz Dingil1, Pelin Demir1, Sevim Özdemir1, Zekiye Şimşek1, Ümit Üngül1, Aliye Ceylan Zaralı1
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

Aim: Objective is to evaluate factors as lesion type, primary malignancy, lesion quality and size in liver biopsies performed with 16G half-automatic needles and to discuss needle choice. Methods: Of 160 patients biopsied 81 were women and 79 men, the mean age being 56.0 years. Of the patients biopsied from their liver parenchyma, hepatitis B was positive in 43 and hepatitis C was positive in 13. Among the remaining 104 patients (65%), 93 had solid lesions, 10 had semisolid lesions, and one had a cystic lesion. Hepatic mass sizes varied between 2 cm and 6 cm, with a mean diameter of 3.0±1.0 cm. No serious complication was seen. Results: Secondary biopsy results were diagnostic in 10 patients with primary failure whose biopsies were accepted as false negative. Age (p=0.997), gender (p=0.056), primary malignancy (p=0.711), lesion type as malignant-benign (p=0.515), lesion size (p=0.119), hypoechoic (p=0.077), isoechoic (p=0.064), hyperechoic lesion structure (p=0.313), solid (p=0.149) or semisolid feature (p=0.614) were not effective on success as independent predictors. There were 74 true positive, 76 true negative, 10 false negative results (6 malignant and 4 benign), whereas there was no false positive result. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and accuracy rates were found as 88.1%, 100%, 100%, 88.4% and 93.8%, respectively. Conclusion: Liver biopsies with 16G half-automatic needles were highly successful in diagnostic yield, and no effective factor was found on the success of the biopsies.

Keywords: Tru-cut biopsy, liver biopsy, US-guided biopsy

Bilgin Kadri Arıbaş, Dilek Nil Ünlü, Gürbüz Dingil, Pelin Demir, Sevim Özdemir, Zekiye Şimşek, Ümit Üngül, Aliye Ceylan Zaralı. Percutaneous Liver Biopsies with Half-automatic 16 Gauge Tru-cut Needles. Van Med J. 2010; 17(3): 69-76
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale