E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 46-48

Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi

Ali Bay1, Ahmet Faik Öner2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Amaç: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde 1997-2005 yılları arasında takip ve tedavi edilen megaloblastik anemili 45 olgunun klinik ve hematolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Metod: Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Megaloblastik anemi tanısı periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon bulguları ve vit B12 ve folik asit serum düzeylerine bakılarak kondu. Bulgular: Hastaların 15 (%33,3)i kız 30 (%66,6)u erkekti. Yaş ortalaması 34,4 (9-174) aydı. Hastaların en sık başvuru nedeni solukluk, halsizlik ve iştahsızlıkdı. Hastaların 3’ünde folik asit, 42’sinde vit B12 eksikliği saptandı. Olguların ortalama hemoglobin konsantrasyonu 5.5 g/dl, ortalama MCV değeri 96.3 fl, ortalama beyaz küre sayısı 9334/mm3, ortalama RDW değeri 24,2 idi. Proteinüri 6 (%13,3) olguda saptandı. Olgularımız parenteral B12 vitamini ve oral folik asit ile tedavi edildi ve hepsinde düzelme saptandı. Tedavi sonrası 3 (%6,6) olguda demir eksikliği anemisi gelişti. Megaloblastik anemi saptanan olgularımızın yaklaşık olarak 1/3 ünde ilk başvuru anında MCV değeri 90 fl nin altında idi. Sonuç: Sonuç olarak bu olguları sunarak makrositer olmayan anemi durumlarında da megaloblastik anemi olabileceğini ve yöremizde özellikle hamile kadınlarda ve süt çocuklarında dengeli beslenmenin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik anemi, hematolojik bulgular, çocuk

Evalution Of Fourty-Five Children With Megaloblastic Anemia Accourding To Clinical and Hemotologic Findings

Ali Bay1, Ahmet Faik Öner2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Aim: The aim of our study was to evaluate 45 children with megaloblastic anemia that are followed and treated in Yuzuncu Yil University Hospital between 1997 and 2005. Methods: Patients records were evaluated retrospectively. The diagnosis of megalaoblastic anemia was obtained according to findings of bone marrow and peripheral blood smear and the serum level of vitamin B12 and folic acid. Results: Fifteen (%33.3) of the children were female and 30(%66.) were male. The average age was 34.4 months (9-174 month). Pallor, weakness and anorexia were the most common symptoms. Folic acid and vitamin B12 deficiency was obtained 3 and 42 cases respectively. The average values of complete blood count were as follows; Hb:5.5 g/dl, MCV:96.3fl, WBC:9334/mm3 and RDW:24,2. Proteinuria was obtained in 6 (13,3 %) cases. All patients treated with parenteral Vit B12 and oral folic acid recovered. Iron deficiency anemia developed in 3 of our patients after the treatment. The MCV values were below the 90 fl at first admission in 1/3 of our patients with megaloblastic anemia. Conclusion: We emphasize that megaloblastic anemia can occur without macrocytosis and well balanced feeding especialy in the pregnant women and infant to prevent anemia is very important in our region.

Keywords: Megaloblastic anemia, hematological findings, child

Ali Bay, Ahmet Faik Öner. Evalution Of Fourty-Five Children With Megaloblastic Anemia Accourding To Clinical and Hemotologic Findings. Van Med J. 2006; 13(2): 46-48
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale