E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 62-68 | DOI: 10.5505/vtd.2022.59219

Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları

Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: 60 yaş üstü hastalarda proksimal humerus kırığının (PHK) tedavisi konusunda tartışmalar vardır. Özellikle parçalı ve ileri deplasmanlı kırıklar için cerrahi düşünülmelidir. İleri yaştan dolayı oluşan osteoporoz gibi faktörlerden dolayı, kemik tutulumu iyi olan kilitli proksimal humerus plakları tercih edilmektedir. Çalışmamızda 60 yaş üstü PHK’ları için uyguladığımız kilitli proksimal humerus plaklarının sonuçlarını inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 60 yaş üstü PHK’lı hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara, deltopektoral insizyonla açık redüksiyon ve kilitli proksimal humerus plağı ile osteosentez uygulandı. Hastalar radyolojik ve klinik olarak en az 1 yıl takiplidir. 1.yıldan sonra, hastalarımız Constant-Murley omuz skorlamasına (CMOS) göre değerlendirilmiştir ve komplikasyon takipleri yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza PHK’lı tarafımızdan opere edilmiş 31 hasta alınmıştır (25 kadın, 6 erkek). Yaş ortalaması 71.22 (62-87) dir. Hastalarımızın; Neer sınıflamasına göre 1’i 1 parçalı, 13’ü 2 parçalı, 12’si 3 parçalı, 5’i 4 parçalı ve 3’ü kırıklı çıkıklıdır. Ortalama takip süresi: 13.9 (12-18) ay. Ortalama kaynama süresi: 13.55 hafta (12-20). Gelişen komplikasyonlar; plak sıkışması, heterotrofik kemikleşme, vida gevşemesi, avasküler nekroz, deltoid atrofisi. Ortalama CMOS 49.74 (23-98) olarak bulunmuştur. 70 yaş üstü ve altı olan hastaların CMOS’ları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Neer tip 1,2 ve tip 3,4 hastaların CMOS’ları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 60 yaş üstü PHK’lı hastalarda kilitli humerus plağı uygulamasının komplikasyona açık ve fonksiyonel sonuçları zayıf olduğu için bu hastaların tedavisinde hemiartroplasti, total omuz protezi ve ters omuz protezi seçenekleri de gözönünde bulundurulup ameliyatların ona göre planlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Humerus kırığı, kilitli plak, yaşlı hasta, avasküler nekroz, deltoid atrofisi

Results of Our Patients with Proximal Humerus Fractures above 60 Years of Age, in which We Applied Osteosynthesis with Locked Humerus Plate

Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi
Saglik Bilimleri University Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Orthopaedic and Traumatology Department

INTRODUCTION: There is controversy about the treatment of proximal humeral fracture (PHF) in elderly patients. Surgery should be considered especially for comminuted and advanced displacement fractures. Due to factors such as osteoporosis caused by advanced age, locked proximal humeral plates (LPHP) with good bone involvement are preferred. We examined the results of the LPHP that we applied for PHF over 60 years.
METHODS: Patients with PHF over the age of 60 were included in the study. Patients underwent open reduction with a deltopectoral incision and osteosynthesis with a LPHP. Patients are followed up for at least 1 year radiologically and clinically. After the first year, our patients were evaluated according to the Constant-Murley shoulder score (CMSS) and complications were followed up.
RESULTS: 31 patients with PHF who were operated on by us were included in our study (25 females,6 males). The mean age is 71.22(62-87). Our patients; According to the Neer classification, 1 has 1-part,13 has 2-part,12 has 3-part, 5 has 4-part and 3 has fracture-dislocations. Mean follow-up time: 13.9(12-18) months. Average union time: 13.55 weeks(12-20). The mean CMSS was found to be 49.74(23-98). There was no significant difference between the CMSS of patients above and below 70 years. No significant difference was found between the CMSS of Neer type 1,2 and 3,4 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since locked humeral plate application in patients with PCC over 60 years is prone to complications and poor functional results,we think that it would be appropriate to plan the surgeries accordingly by considering alternative treatment options for these patients.

Keywords: Humerus fracture, locking plate, elderly patients, avascular necrosis, deltoid atrophy

Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi. Results of Our Patients with Proximal Humerus Fractures above 60 Years of Age, in which We Applied Osteosynthesis with Locked Humerus Plate. Van Med J. 2022; 29(1): 62-68

Sorumlu Yazar: Bülent Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale