E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yoğun Bakım Ünitesi’nden Gelen Hasta Örneklerinden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 143-147 | DOI: 10.5505/vtd.2016.69672

Yoğun Bakım Ünitesi’nden Gelen Hasta Örneklerinden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları

Hicran İzci Yıldız1, Mustafa Berktaş2, Görkem Yaman3, Hüseyin Güdücüoğlu4, Aytekin Çıkman5
1Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Laboratuvar, Diyarbakır
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
5Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

Amaç: Bu çalışmada; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gönderilen hastaların örneklerinden mayaların tanımlanması ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Maya mantarları; germ tüp testi, mısır unu tween 80 agar ve BBL CHROMagar besiyerleri ile API 20C AUX maya identifikasyon yöntemi kullanılarak tiplendirildi. Amfoterisin B, flusitozin, flukonazol ve itrakonazole karşı antifungal duyarlılıkların saptanmasında ise ATB FUNGUS 2 INT agar mikrodilüsyon sistemi kullanıldı. Bulgular: Mayaların %56.4'ü C. albicans olarak saptanırken, %12'si C.parapsilosis, %10.6'sı C.tropicalis, %9.3'ü C.glabrata, %5.3'ü Trichosporon spp., %4'ü C.famata, %1.4'ü C.utilis, %1.4'ü C.kefry ve %1.4'ü Rhodotorula glutinis bulundu. Antifungal duyarlılık testlerine göre; flukanazole %14.6 ve ıtrakonazole %26.6 oranında direnç saptanırken, Amfoterisin B ve Flusitozine ise direnç saptanmadı. Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda, hastanemiz yoğun bakım hastalarında C. albicans'ın en yaygın maya türü olduğu saptanmıştır. Genel olarak direnç gelişim oranındaki düşüklüğe karşın, ampirik tedavide sık kullanılan flukonazol ve itrakonazol direncindeki artış, antifungal duyarlılık testlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, kandida türleri, antifungal duyarlılık

The Isolation of Candida Species from the Samples That Come From the Patients at Intensive Care Unit and Antifungal Susceptibility

Hicran İzci Yıldız1, Mustafa Berktaş2, Görkem Yaman3, Hüseyin Güdücüoğlu4, Aytekin Çıkman5
1Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Laboratuvar, Diyarbakır
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
5Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

Objective: In this study; we aimed to determine the identification and the antifungal susceptibility testing of yeasts from the samples of the patients that were sent from Anesthesia Intensive Care Unit of Yuzuncu Yil University Education and Research Hospital. Materials and Methods: The yeasts were identified by using germ tube test, cornmeal tween 80 media, BBL CHROMagar media and API 20C AUX yeast identification system. The antifungal susceptibility tests were performed for amphotericin B, flucytosine, fluconazole and itraconazole by using ATB FUNGUS 2 INT agar microdilution system. Results: 54.6% of the yeasts were identified as C.albicans which was the most common yeast followed by; C.parapsilosis (12%), C.tropicalis (10.6%), C.glabrata (9.3%), Trichosporon spp.(5.3%), C.famata (4%), C.utilis (1.4%), C.kefry (1.4%) and Rhodotorula glutinis (1.4%). According to the results of antifungal susceptibility tests, the resistance rate for fluconazole and itraconazole were 14.6% and 26.6% respectively. However no resistance was detected against amphotericin B and flucytosine. Conclusion: The results of this study show that C.albicans is the most common yeast isolated from the patients at intensive care unit in our hospital. Increase in the resistance of fluconazole and itraconazole which are frequently used for emprical treatment demonstrates the importance of antifungal susceptibility tests.

Keywords: Intensive Care unit, Candida species, antifungal susceptibility

Hicran İzci Yıldız, Mustafa Berktaş, Görkem Yaman, Hüseyin Güdücüoğlu, Aytekin Çıkman. The Isolation of Candida Species from the Samples That Come From the Patients at Intensive Care Unit and Antifungal Susceptibility. Van Med J. 2016; 23(2): 143-147
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale