E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Splenik fleksura tutulumlu böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 310-313 | DOI: 10.5505/vtd.2021.79553

Splenik fleksura tutulumlu böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü

Tolga Kalaycı1, Ümit Haluk İliklerden2, Rahmi Aslan3
1Iğdır Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Iğdır, Türkiye.
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Van, Türkiye.
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, Van, Türkiye.

Giriş

Üriner sistemde, çoğunlukla böbrekte bulunan inflamatuar myofibroblastik tümörler, nadir görülen benign iğ hücreli tümörlerdir. Bu vakada, splenik fleksura tutulumu görülen, böbrek kaynaklı inflamatuar myofibroblastik tümöre olan tanı ve tedavi yaklaşımı sunulması amaçlanmıştır.

Olgu

58 yaşında bir bayan hasta, 1 aydır süren sol yan ağrısı olması üzerine üroloji kliniğine başvurdu. Batın sol üst kadranda derin palpasyonda hassasiyet dışında patoloji yoktu. Laboratuvar parametreleri normaldi. Ultrasonografide sol böbreğe komşu kistik bölge olduğunda ileri tetkik için bilgisayarlı tomografi planlandı. Tomografide sol böbrek ile splenik fleksura arasında kistik bir alan görüldü. Kisti boşaltmak için perkütan katater yerleştirildi. Drenaj sırasında şüpheli gastrointestinal içerik ortaya çıktığından; drenden kontrast uygulanarak kontrast geçişi değerlendirildi. CT taraması sırasında sol kolona doğru kontrast geçişi meydana geldi. Bu nedenle ameliyat planlandı. Preoperatif hazırlıklar sonrasında, hastaya orta hat insizyon ile nefrektomi, splenektomi ve sol kolon rezeksiyon anastomozu uygulandı. Hasta postoperatif 9. günde, takibi sırasında komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. Histopatolojik değerlendirilmede, patolojinin inflamatuar myofibroblastik tümör (IMT) ile uyumlu olduğu görüldü.

Sonuç

IMT nadir görülen bir tümör olup, tanı için tek başına yeterli bir tetkik yoktur. İMT, klinik bulgular, laboratuvar parametreleri, görüntüleme araçları ve immünohistokimyasal çalışmaları içeren multidisipliner bir yaklaşımla teşhis edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, İnflamatuar myofibroblastik tümör, İnvazyon, Splenik fleksura.

Inflammatory myofibroblastic tumor of kidney with splenic flexure invasion

Tolga Kalaycı1, Ümit Haluk İliklerden2, Rahmi Aslan3
1Department of General Surgery, Igdir State Hospital, Igdir, Turkey.
2Department of General Surgery, Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey.
3Department of Urology, Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey.

Introduction

In the urinary system, inflammatory myofibroblastic tumors, mostly located in the kidney, are rare benign spindle cell tumors. In this case, it was aimed to present diagnostic and treatment approach to an inflammatory myofibroblastic tumor of kidney with invasion of the splenic flexure.

Case

A 58-year-old female patient who had left flunk pain for one month applied to urology clinic. There was no pathology except tenderness on deep palpation in the left upper quadrant of the abdomen. Laboratory parameters were normal. Computed tomography (CT) was planned for further examination when there was a cystic area adjacent to left kidney in ultrasonography. Tomography revealed a cystic area between left kidney and splenic flexure. Percutaneous catheter was inserted to drain the cyst. When suspicious gastrointestinal content came out during drainage, contrast transition was evaluated by applying contrast from the drain. Contrast transition occurred towards the left colon during the CT scan. Therefore, surgery was planned. The patient underwent nephrectomy, splenectomy, and left colon resection anastomosis with midline incision. One drain was placed in the left pararectal area and the other in the pelvic cavity. The patient was discharged on the postoperative 9th day without complication. In the histopathological evaluation, it was observed that the pathology was compatible with the inflammatory myofibroblastic tumor (IMT).

Conclusion

IMT is a rare tumor, and there is no sufficient examination alone for diagnosis. IMT is diagnosed with a multidisciplinary approach that includes clinical findings, laboratory parameters, imaging tools and immunohistochemistry studies.

Keywords: Kidney, Inflammatory myofibroblastic tumor, Invasion, Splenic flexure.

Tolga Kalaycı, Ümit Haluk İliklerden, Rahmi Aslan. Inflammatory myofibroblastic tumor of kidney with splenic flexure invasion. Van Med J. 2021; 28(2): 310-313

Sorumlu Yazar: Tolga Kalaycı, Türkiye
LookUs & Online Makale